Аrkivi

February 15, 2021

NJOFTIM për dhënien e provimit profesional në sesionin e pranverës në vitin 2021

Qendra Shtetërore e Provimeve në harmoni me nenin 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional në shkolla fillore dhe të mesme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar të japin atë. Këtë sesion provimi Qendra Shtetërore […]

Risi
February 11, 2021

Orientime për hartimin e detyrës së shtëpisë me shkrim për provimin e praktikantit

Detyrën e shtëpisë me shkrim që do ta përzgjedhë praktikanti duhet të jetë problem – temë e definuar dhe konkrete, që është pjesë e përmbajtjes së programit për dhënien e provimit profesional. Rregulloret dhe programin mund t’i gjeni këtu. Problemin e përzgjedhur të cilin praktikanti do ta studiojë, analizojë, hulumtojë dhe përpunojë nga aspekti i […]

Risi
December 7, 2020

Konferencë shtypi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qendra Shtetërore e Provimeve për testimet PIRLS 2021 dhe PISA 2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me Qendrën Shtetërore të Provimeve më 07.12.2020 mbajti një konferencë shtypi në temë analizë e thelluar e rezultateve nga studimi ndërkombëtar PISA 2018 dhe njëkohësisht informoi mbi përgatitjet për testimet vijues PIRLS 2021 dhe PISA 2021. Në pres konferencë foli ministri i arsimit dhe shkencës, z-nja Milla Carovska. […]

Risi