Аrkivi

April 24, 2018

Sesion provimi për muajin maj viti 2018

Ju njoftojmë që sesioni  i majit i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi
April 24, 2018

PISA 2018 testimi kryesor

Nga 23 deri më 27 prill 2018 në të gjitha shkollat e mesme të Republikës së Maqedonisë do të realizohet testimi  PISA 2018, studim ndërkombëtar, në një ekzemplar prej rreth 5500 nxënësish në gjuhën maqedonase dhe shqipe. PISA është studim ndërkombëtar i cili bën matjen e aftësive dhe diturive të nxënësve se sa janë të përgatitur […]

Risi
April 10, 2018

NJOFTIM

Njoftohen kandidatët për drejtorë  të cilët kanë për qëllim të ripërtërijnë Certifikatën për drejtor me të cilën janë pajisur në përputhje me dispozitat të cilat kanë qenë në fuqi deri në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i […]

Risi
April 5, 2018

Sesion provimi

Ju njoftojmë që sesioni i katërt i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi
April 4, 2018

Njoftim

Njoftohen të gjithë  kandidatët e interesuar për vlerësues se më datë  31 03.2018, Qendra Shtetërore e Provimeve- Shkup  shpalli konkurs në gazetat ditore “Slloboden peçat” dhe Lajm, për përzgjedhje të bashkëpunëtorëve të jashtëm-vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës shtetërore në vitin shkollor 2017/2018. Konkursi është i publikuar në web faqen tonë dhe të […]

Risi
January 18, 2018

Sesion provimi

Ju njoftojmë që sesioni i dytë i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi
January 15, 2018

Известување до кандидатите кои сакаат да ја продолжат важноста на уверението за директор на основно училиште и на јавно средно училиште.

Според член 37 од  Законот  за обука и испит за директор на основно училиште,средно училиште,ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник  на Република Македонија„ бр.10/15,145/15,192/15 и 30/2016  ) : ,,Кандидатите кои се стекнале со уверение за директор согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на овој закон, должни […]

Risi
December 29, 2017

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm në gjuhën shqipe

Ju  njoftojmë se më  13.01.2018 (e shtunë)  konform Ligjit për trajnim dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016),  do të fillojë trajnimi për drejtor, që do të zhvillohet në gjuhën shqipe. […]

Risi