Risi

March 18, 2021

PROTOKOLLI PËR VEPRIMIN E SHKOLLAVE TË MESME GJATË REALIZIMIT TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

• Në shkollat e mesme ku realizohet matura shtetërore duhet të sigurohen kushtet sanitare-higjienike. • Mjetet për dezinfektim të vendosen para shkollës dhe të bëhet dezinfektimi i domosdoshëm i duarve nga të gjithë nxënësit dhe të gjithë të involvuarit në realizimin e maturës shtetërore para se të hyjnë në shkollë. • Gjatë hyrjes në shkollë […]

Risi
February 15, 2021

NJOFTIM për dhënien e provimit profesional në sesionin e pranverës në vitin 2021

Qendra Shtetërore e Provimeve në harmoni me nenin 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional në shkolla fillore dhe të mesme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar të japin atë. Këtë sesion provimi Qendra Shtetërore […]

Risi
February 11, 2021

Orientime për hartimin e detyrës së shtëpisë me shkrim për provimin e praktikantit

Detyrën e shtëpisë me shkrim që do ta përzgjedhë praktikanti duhet të jetë problem – temë e definuar dhe konkrete, që është pjesë e përmbajtjes së programit për dhënien e provimit profesional. Rregulloret dhe programin mund t’i gjeni këtu. Problemin e përzgjedhur të cilin praktikanti do ta studiojë, analizojë, hulumtojë dhe përpunojë nga aspekti i […]

Risi