Risi

March 10, 2022

TESTIMI PROVUES TIMSS 2023 NË GJUHËN MAQEDONASE DHE SHQIPE

Në periudhën prej 09.03.2022 deri 25.03.2022 në 30 shkolla fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të zhvillohet për herë të parë në vendin tonë në mënyrë elektronike testimi TIMSS 2023 në gjuhën maqedonase dhe shqipe.Në këtë testim do të përfshihen 1197 nxënës të klasës së katërt,prej të cilëve 837 në gjuhën maqedonase dhe […]

Risi
March 8, 2022

Perceptimet nga vështrimet e testeve interne në kuadër të maturës shtetërore

Në periudhën nga data 1 deri 3 mars 2022 Qendra shtetërore e provimeve realizoi takime njëditore online në kohëzgjatje prej dy orëve në më tepër termine me mësimdhënësit e shkollave të mesme të RMV në temë „Perceptimet nga vështrimet e testeve interne në kuadër të maturës shtetërore“.Mësimdhënësit  tnë këto takime morën informacione nga analizat e […]

Risi
February 18, 2022

Njoftim (thirje publike) për provimin profesional për praktikantë

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesional në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi
February 18, 2022

Trajnim për PISA 2022

Qendra shtetërore e provimeve në 15.02.2022 realizoi trajnim prej së largu ( Online ) me kordinatorët shkollor për realizimin e studimit PISA 2022 prej të gjitha shkollave të mesme. Qëllimi i trajnimit ishte që kordinatorët shkollor dhe nëpërmjet tyre edhe mësimdhënësit dhe nxënësit tjerë të njohtohen me rëndësin e pjesmarrjes në studimet ndërkombëtare, pjesmarrjen e deritanishme […]

Risi
February 18, 2022

Trajnim për TIMSS 2023

Qendra shtetërore e provimeve në 26.01.2022 realizoi trajnim prej së largu ( Online) me drejtorët dhe kordinatorët shkollor për realizimin e studimit TIMSS 2023 të 30 shkollave fillore të përfshira në testimin provues. Qëllimi i trajnimit ishte që drejtorët dhe kordinatorët shkollor të njohtohen me rëndësin e pjesmarrjes në studimet ndërkombëtare, pjesmarrjen e deritanishme të shtetit […]

Risi