Risi

May 18, 2022

Konferenca e tretë ndërkombëtare për arsimin në matematikë, fizikë dhe shkencat përkatëse të përafërta

Në konferencën e tretë ndërkombëtare për arsimin në matematikë,fizikë dhe shkencat përkatëse të përafërta nga 6 deri 8 maj 2022 të mbajtur në Fakultetin e shkencave matematiko natyror në Shkup. Fjalë hyrëse mbajti edhe drejtoresha e Qendrës shtetërore të provimeve m-r Elizabeta Naumovska. Në konferencën nga QSHP me punimin e saj prezentoi dhe d-r Beti […]

Risi
April 11, 2022

Studimi PISA 2022 – testimi kryesor

Studimi kryesor PISA 2022 do të realizohet në periudhën prej 07.04.2022 deri më 27.05.2022 në të gjitha shkollat e mesme të R,së Maqedonisë së Veriut në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe. PISA është Programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve,i sponzoruar nga Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik (OECD). PISA është hulumtimi më i madh ndërkombëtar […]

Risi
March 23, 2022

STUDIMI NDËRKOMBËTAR PISA 2022

Qendra shtetërore e provimeve në  21.03.2022 mbajti dy takime në distancë në platformën Zoom ( në gjuhën maqedonase dhe shqipe) me të gjithë drejtorët e shkollave të mesme dhe kordinatorët e shkollave për studimin ndërkombëtar PISA 2022..Tema e takimeve ishte testimi kryesor i ardhshëm i cili do të realizohet në muajin prill dhe maj 2022 […]

Risi
March 10, 2022

TESTIMI PROVUES TIMSS 2023 NË GJUHËN MAQEDONASE DHE SHQIPE

Në periudhën prej 09.03.2022 deri 25.03.2022 në 30 shkolla fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të zhvillohet për herë të parë në vendin tonë në mënyrë elektronike testimi TIMSS 2023 në gjuhën maqedonase dhe shqipe.Në këtë testim do të përfshihen 1197 nxënës të klasës së katërt,prej të cilëve 837 në gjuhën maqedonase dhe […]

Risi
March 8, 2022

Perceptimet nga vështrimet e testeve interne në kuadër të maturës shtetërore

Në periudhën nga data 1 deri 3 mars 2022 Qendra shtetërore e provimeve realizoi takime njëditore online në kohëzgjatje prej dy orëve në më tepër termine me mësimdhënësit e shkollave të mesme të RMV në temë „Perceptimet nga vështrimet e testeve interne në kuadër të maturës shtetërore“.Mësimdhënësit  tnë këto takime morën informacione nga analizat e […]

Risi