All posts by: Artan Abdulla

About Artan Abdulla

March 8, 2022

Perceptimet nga vështrimet e testeve interne në kuadër të maturës shtetërore

Në periudhën nga data 1 deri 3 mars 2022 Qendra shtetërore e provimeve realizoi takime njëditore online në kohëzgjatje prej dy orëve në më tepër termine me mësimdhënësit e shkollave të mesme të RMV në temë „Perceptimet nga vështrimet e testeve interne në kuadër të maturës shtetërore“.Mësimdhënësit  tnë këto takime morën informacione nga analizat e […]

Risi
February 18, 2022

Njoftim (thirje publike) për provimin profesional për praktikantë

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesional në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi
February 18, 2022

Trajnim për PISA 2022

Qendra shtetërore e provimeve në 15.02.2022 realizoi trajnim prej së largu ( Online ) me kordinatorët shkollor për realizimin e studimit PISA 2022 prej të gjitha shkollave të mesme. Qëllimi i trajnimit ishte që kordinatorët shkollor dhe nëpërmjet tyre edhe mësimdhënësit dhe nxënësit tjerë të njohtohen me rëndësin e pjesmarrjes në studimet ndërkombëtare, pjesmarrjen e deritanishme […]

Risi
February 18, 2022

Trajnim për TIMSS 2023

Qendra shtetërore e provimeve në 26.01.2022 realizoi trajnim prej së largu ( Online) me drejtorët dhe kordinatorët shkollor për realizimin e studimit TIMSS 2023 të 30 shkollave fillore të përfshira në testimin provues. Qëllimi i trajnimit ishte që drejtorët dhe kordinatorët shkollor të njohtohen me rëndësin e pjesmarrjes në studimet ndërkombëtare, pjesmarrjen e deritanishme të shtetit […]

Risi
September 29, 2021

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesional në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi