dic

October 5, 2023

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e vjeshtës 2023

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë.
Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike për kandidatët për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës të vitit 2023.

Njoftim(thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë(PDF)

Fletëparaqitja për provimin profesional

Risi
About Artan Abdulla