Конкурси

септември 13, 2018

Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи кои треба да ја реализираат Програмата за обука и испит на директори на основни и средни училишта, и тоа за:

Конкурси
јули 18, 2018

Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Конкурси
декември 7, 2017

Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи кои треба да ја реализираат Програмата за обука и испит на директори на основни и средни училишта, и тоа по еден обучувач на македонски јазик за:

Конкурси
март 16, 2017

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници – набљудувачи

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници- набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците во основното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење), и тоа за во следниве општини:

Конкурси
март 4, 2017

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници –контролори

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници контролори на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на учениците во основното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење) и тоа од следнитеобласти:

Конкурси