TIMSS

TIMSS (TIMSS) është një studim ndërkombëtar i të arriturave të nxënësve në matematikë dhe lëndët natyrore, në të cilën Maqedonia është përfshirë në dy ciklet e matjes.
TIMSS është një akronim nga Trendet Ndërkombëtare në Matematikë dhe Studimi i Shkencës dhe përfaqëson studim më të gjerë ndërkombëtare ndonjëherë për të matur të arriturat e nxënësve në matematikë dheShkencat natyrore. Ky studijm përfshinë dhe aspekte tjera lidhur me
arsimin, ose faktorve të cilët ndikojnë në të arriturat e nxënësve, si që janë: kushtet në familje dhe shtëpi lidhur me
mësimin, planet mësimoredhe programet, рuna e mësuesve,
kushtet në shkollë, klima e shkollës dhe të tjera.

Deri tani vendi jonë ka marrë pjesë në 3 cikle të matjes të të arriturave të nxënësve në matematikë dhe në shkencat natyrore dhe në:

  • ТIMSS 1999
  • ТIMSS 2003
  • ТIMSS 2011