TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) është një studim ndërkombëtar nga lënda e matematikës dhe grupit të lëndëve natyrore, që bën matjen e
diturive dhe aftësive të nxënësve nga matematika dhe të grupit të lëndëve natyrore në klasë të katërt dhe të tetë. Përmes pyetësorëve për nxënës, mësimdhënës dhe drejtorë fitohen
rezultate rreth asaj se si mjedisi kulturor, praktika mësimore, qëllimet e programeve mësimore dhe rregullimi sistemor i arsimit ndikojnë në arritjet e nxënësve. Matja e arritjeve
në këtë studim ka dy dimensione: përmbajtjesor dhe konjitiv. Organizata Ndërkombëtare për Vlerësimin e Arritjeve në Arsim (IEA – International Association for the Evaluation of
Educational Achievement) është organizatori kryesor i TIMSS, ndërsa aktivitetet menaxhohen nga Qendra e Studimeve Ndërkombëtare në Boston (International Study Center, ISC).
Vendi jonë ka marrë pjesë me popullacion:
– nxënës të klasës së tetë në ciklet:
TIMSS-R 1999;
TIMSS 2003;
TIMSS 2011;
– nxënës të klasës së katërt në ciklin:
TIMSS 2019;