dic

August 25, 2020

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E VLEFSHMËRISË SË CERTIFIKATAVE

Në harmoni me dekretin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të sjellë më 12 maj të vitit 2020, për kandidatët të cilët janë pajisur me certifikatë për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm, konform dispozitave të cilat kanë qenë në fuqi deri në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 10/15, 145/15,192/15, 30/16, 120/18 dhe 140/18), vlefshmëria e certifikatave vazhdohet deri më 07 dhjetor 2020, përkatësisht për aq ditë sa ka zgjatur gjendja e jashtëzakonshme.

 

Dekreti është dhënë në link.

Risi
About admin