dic

May 18, 2022

Konferenca e tretë ndërkombëtare për arsimin në matematikë, fizikë dhe shkencat përkatëse të përafërta

Në konferencën e tretë ndërkombëtare për arsimin në matematikë,fizikë dhe shkencat përkatëse të përafërta nga 6 deri 8 maj 2022 të mbajtur në Fakultetin e shkencave
matematiko natyror në Shkup.
Fjalë hyrëse mbajti edhe drejtoresha e Qendrës shtetërore të provimeve m-r Elizabeta Naumovska. Në konferencën nga QSHP me punimin e saj prezentoi dhe d-r Beti Lameva.

Risi
About Artan Abdulla