dic

November 23, 2023

[RISI]Njoftim (THIRRJE PUBLIKE) për aplikimin e drejtorëve të shkollave për ndjekjen e trajnimit të avancuar

Të nderuar drejtorë,
Në bazë të Ligjit për trajnim dhe të provimit për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur civil për mësim të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 dhe 140/2018) çdo drejtor shkolle që ka dhënë provimin e drejtorit është i detyruar të ndjekë trajnimin e avancuar prej së paku 4 ditë seminari (nga 8 orë), me kohëzgjatje totale 32 orë gjatë vitit.

Njoftim (THIRRJE PUBLIKE) për aplikimin e drejtorëve të shkollave për ndjekjen e trajnimit të avancuar(PDF)
FLETË-APLIKIM PËR TRAJNIMIN E AVANCUAR(PDF)

Risi
About Artan Abdulla