dic

June 26, 2023

NJOFTIM PËR FILLIM ME TRAJNIMIN E AVANCUAR PËR DREJTORËT E SHKOLLAVE

Почитувани директори на училишта,

Ве известуваме дека Државниот испитен центар започнува со организација и реализација на напредната обука за директори.

Согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 и 140/2018) секој директор на училиште со положен испит за директор е должен да посетува напредна обука од од најмалку 4 семинарски денови (по 8 часа), со вкупно времетраење од 32 часа во текот на годината.

Од горенаведеното, вие како директори на училишта со положен испит за директор потребно да одберете 4 (четири) од наведените теми за обука.

За таа цел до градоначалниците и одговорните за образование во општините е доставен линк за избор на теми.

Доколку не сте го добиле линкот  досега, обратете се до својата општина или до Државен испитен центар  на тел.075 340 963.

 

Почетокот на напредната обука е планиран за септември 2023 година, а обуките ќе се реализираат во текот на учебната 2023/24 година.

Термините за одржување на обуките ќе бидат објавени дополнително, согласно вашиот избор и истите ќе се одржуваат во Скопје во денови од викенд.

По утврдување на распоредот за обуките, ќе бидете контактирани и ќе ви бидат дадени подетални информации во врска со начинот на пријавување, плаќање и термините за следење на обуките.

Напомена: Вкупниот број на обуки (четири) за секој директор треба да се реализираат во текот на учебната 2023/24 година.

 

Të nderuar drejtorë shkollash,

Ju njoftojmë se Qendra Shtetërore e Provimeve po fillon me organizimin dhe realizimin e trajnimit të avancuar për drejtorët.

Në bazë të Ligjit për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur civil për mësim të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 dhe 140/2018) çdo drejtor shkolle që ka dhënë provimin e drejtorit është i detyruar të ndjekë trajnimin e avancuar prej së paku 4 ditë seminari (secili 8 orë), me kohëzgjatje totale prej 32 orë gjatë vitit.

Nga sa më sipër, ju si drejtorë shkollash që keni dhënë provimin për drejtor, duhet të zgjidhni 4 (katër) nga temat e listuara për trajnim.

Për këtë qëllim deri te prefektët dhe përgjegjësit  për arsim nëpër komuna është dërguar linku për përzgjedhjen e temave.

Në qoftë nuk e keni pranuar linkun deri më tani, drejtojuni komunës tuaj ose Qendrës Shtetërore të Provimeve në tel. 075 340 963.

 

Fillimi i trajnimit të avancuar është planifikuar për në shtator të vitit 2023, kurse trajnimi do të zhvillohet gjatë vitit shkollor 2023/24.

 

Datat për mbajtjen e trajnimeve do të publikohen shtesë sipas zgjedhjes suaj dhe do të mbahen në Shkup në ditët e fundjavës.

Pas përcaktimit të orarit të trajnimeve do të kontaktoheni dhe do t’ju jepen informacione më të hollësishme në lidhje me mënyrën e regjistrimit, pagesën dhe datat e ndjekjes së trajnimeve.

 

Shënim: Numri i përgjithshëm i trajnimeve (katër) për çdo drejtor duhet të realizohet gjatë vitit shkollor 2023/24.

 

Risi
About admin