Blog

April 5, 2018

Sesion provimi

  • Pjesa e parë e provimit – 16.04.2018 ( nga ora 13)
  • Pjesa e dytë e provimit – 24.04.2018(nga ora 13)
  • Pjesa e tretë e provimit – 30.04.2018(nga ora 08:30)

Ftojmë kandidatët për provim të dorëzojnë dokumentet e kompletuara pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve më së voni deri më 12.04.2018.
Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Fakultetit Juridik „Justiniani I“, pranë Universitetit  „Shën Kirili dhe Metodi“  në Bul. „Goce Dellçev“ p.n, 1000 Shkup.

Risi
About admin