Pyetje për pjesën e dytë të provimit për drejtor

Shkollat janë të detyruara të kryejnë procedura të prokurimit publik për mallra, shërbime dhe punët me vlerë më të madhe se:
Plani i prokurimit publik për vitin aktual duhet të përgatitet jo më vonë se:
Procedurat më të zakonshme e prokurimit publik në shkollë është:
Pas miratimit të planit vjetor për prokurimin publik, drejtori duhet:
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave tek procedura e mbledhjes së ofertave gjatë prokurimit publik, nëse vlera e parashikuar e kontratës së prokurimit publik pa TVSH është deri në 5.000 euro në ekuivalencë të denarit, nuk duhet të jetë më pak se:
Kush sjell vendim për të zgjedhjen e ofertës më të favorshme?
Në procedurën për dhënien e kontratës së prokurimit publik, kryetari, zëvendëskryetari, anëtarët dhe zëvendësit e anëtarëve të komisionit të prokurimit publik dhe personi përgjegjës, nënshkruajnë një deklaratë për:
Kush është emetuesi i certifikimit digjital të regjistruar në Republikën e Maqedonisë?
Plani financiar i shkollës për llogarinë e aktiviteteve për vetëfinancim, është një plan financiar vjetor i përbërë nga:
Gjatë përgatitjes së buxhetit të projektit, shkolla duhet:
Cilat shpenzime të projektit janë të papranueshme për evidencë?
Fondet buxhetore për financimin e pagave të punonjësve dhe shpenzimeve materiale në shkollë, vijnë në formën e:
Cili funksion nuk ka të bëjë me menaxhimin financiar?
Sipas Ligjit për Kontabilitetin për Buxhetet dhe Përdoruesit e Buxhetit, një nga pasqyrat financiare bazë është:
Bilanci i Gjendjes është një pasqyrë e:
Bilanci i Suksesit (Pasqyra e të ardhurave) është një pasqyrë e:
Cila është karakteristika më e rëndësishme e Bilancit të Gjendjes?
Të dhënat e kontabilitetit mbahen për të ardhurat e siguruara si më poshtë:
Raportimin mbi përdorimin e fondeve të fituara nga aktivitetet shtesë, shkolla e dorëzon tek:
Shkollat përgatisin Plan Financiar për:
Bllok dotacionet për financimin e punës së shkollave, barten fillimisht tek komuna sipas:
Kriteri bazë që përdoret në Metodologjinë për shpërndarjen e mjeteve financiare deri te shkollat fillore dhe të mesme është:
Mënyra e sigurimit dhe shpërndarjes së fondeve shtesë për financimin e punës së shkollave, përcaktohet nga:
Nëpërmes regjistrimit përcaktohet situate aktuale e:
Bilanci i Suksesit përcakton:
Cilat informacione paraqiten nëpërmes Bilancit të Gjendjes dhe Suksesit?
Aktivitetet financiare dhe transaksionet në shkollë, regjistrohen sipas:
Mjetet primare (të përhershme) të shkollës janë:
Kush mbanë përgjegjësinë ligjore si instancë e fundit, për mbajtjen e kontabilitetit në shkollë?
Xhirologaritë e buxhetit të shkollave mbahen në:
Pasqyrat financiare tremujore duhet të sigurojnë krahasueshmërinë e shpenzimeve të planifikuara me:
Komuna mund t’a plotësojë financiarisht buxhetin e shkollave nëpërmes burimeve të komunës, përveç në rastet që kanë të bëjnë me:
Organi kontraktues (Shkolla) nëpërmes kërkesës për mbledhjen e ofertave, është e detyruar të mbajë:
Cila nga të mëposhtmet NUK është pjesë përbërëse e dokumentacionit të tenderit?
Cila nga të mëposhtmet NUK është karakteristikë e sipërmarrësit?
Në rastet kur vjen vetëm një ofertë gjatë një prokurim publik, autoriteti kontraktuesi detyrohet:
Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të favorshme, në një procedurë që zbatohet duke përdorur mjetet elektronike nëpërmes Sistemin Eletronik të Prokurimit Publik (SEPP), me certifikatë dixhitale, nënshkruhet nga:
Kush e nënshkruan vendimin e Prokurimit Publik tek Sistemin Eletronik të Prokurimit Publik (SEPP)?
Sigurimi dhe përmbushja e qëllimeve financiare të shkollës është detyrim i:
Gjatë periudhës së planifikimit, disponimimi i mjeteve financiare të mjaftuehme në cdo kohë, për pagesën e detyrimeve “paraqet:
Cilat janë burimet kryesore për financimin e arsimit?
Cilat janë burime shtesë për financimin e arsimit?
Ekzistenca dhe funksionimi i një “kompanie reale në shkollë” nënkupton se e njëjta paraqet:
Organizatat dhe shkollat paraqesin informacione mbi transaksionet dhe rezultatet financiare që janë realizuar nga ana e tyre në periudha të caktuara kohore. Një raportim i tillë quhet:
Shpërnarja e mjeteve financiare tek komunat për qëllimet e arsimit fillor dhe të mesëm, kryhet nëpërmes:
Cilat janë raportete financiare kryesore që shfrytëzohen gjatë raportimit të aktiviteteve në arsim?
Kush janë funksionet bazë të menaxhimit financiar?
Asetet apo mjetet fikse dhe kapitali qarkullues, janë pjesë përbërëse e:
Rezultati negativ financiar paraqitet:
Cilat janë tri aktivitetet kryesore të menaxhimit financiar?
Komisioni i ngarkuar për evaulimin e prokurimit (tenderimit), do të detyrohet te bëjë hapjen publike të ofertave nëse:
Kriteret për lidhjen e kontratës së prokurimit publik:
Si do ta kuptojë komisioni i prokurimit publik, nëse egziston ndonjë referencë negative për ndonjërin nga ofertuesit?
A ka limit kohor për sjelljen e Planit për Prokurim Publik brenda ndonjë afati të caktuar kohor?
Cila nga të mëposhtmet duhet të jetë subjekt i prokurimi publik?
Procedurat e tenderimit publik, a duhet të nënshkruhen me dorë apo në mënyrë digjitale(elektronike)?
Cili është afati i përcaktuar ligjor që Këshilli është i detyruar t’i përgjigjet kërkesave për Marrjen e Pëlqimit?
Drejtori si organizues dhe planifikues i mirë duhet ta kuptojë procesin e:
Funksioni i drejtorit si udhëheqës pedagogjik nënkupton dhënien e ndihmës dhe trajnimin e arsimtarëve dhe bashkëpunëtorëve dhe ka të bëjë me rolin e tij si:
Aktivitetet e vëzhgimit, të menduarit, të vendosjes, realizimit të vendimit, ndjekjes së kryerjes së vendimit, janë karakteristika kualitative të:
Drejtori si udhëheqës pedagogjik sjell vendime dhe ka rolin e:
Ndjekja, vlerësimi dhe notimi i punës edukativo-arsimore në shkollë ka për qëllim të mundësojë:
Vendimet afatmesme përfshinë periudhë afatmesme kohore deri më:
Statutin e shkollës e sjell:
Këshilli i shkollës në shkolla fillore përbëhet nga:
Kompetencat themelore profesionale të arsimtarëve përmirësohen me plotësimin e standardeve:
Për arsimtar- këshilltar duhet që t’i posedohen kompetencat profesionale dhe standardet për:
Procesi i inovacionit përbëhet nga tre hapat vijuese:
Fazat e realizimit të ndryshimeve janë:
Ndryshimet në strukturën e jashtme të shkollës ndodhin në:
Sigurimi i zhvillimit (inovacione dhe ndryshime) duhet të jetë:
Sipas Iviqit, kualiteti i arsimit në vehte kyç:
Duke u nisur nga dimensioni kohor si kriter, kontrolli paraqitet në disa forma:
Duke folur për shkollat e suksesshme, Brajsha zbulon:
Kualiteti i mësimit sigurohet nëpërmjet resurseve themelore edhe ate:
Modeli i komunikimit pedagogjik i cili fokusohet në zgjidhje quhet:
Hapi i fundit në procesin e kontrollit është:
Mundësitë për ritjen e kualitetit të shkollës duhet të kërkohen në përmirësimin e kualitetit në fushat vijuese:
Standardet arsimore i definojnë kompetencat matëse te arsimtarët lëndor nëpërmjet:
Cili institucion përcakton kualitetin nëpërmjet evaluimit integral:
Cilët janë elementet e komunikimit?
Cili është niveli më i lartë i lidhshmërisë që ndikon në suksesin e komunikimit?
Stili kur komunikimi është i hapur, i sinqertë, i qartë, direkt me zë të sigurtë, bindës dhe të ngrohtë, quhet:
Si quhet komunikimi i cili është sipas dëshirës së individit?
Cili është niveli më i ulët i lidhshmërisë te komunikimi?
Njëra nga masat më shpesh të shfrytëzuara për tejkalimin e barrierave në komunikim është:
Filozofia e restitucionit fokusohet në:
Stili kur komunikimi nuk është i qartë, është i përcjellur me zë të dobët dhe jo të sigurtë, ndjehet tendosje dhe mbyllje, quhet:
Restitucioni si proces përforcon:
Sipas kriterit të numrit të pjesëmarrësve në komunikim dallojmë:
Cili organ e sjell statutin e shkollës fillore?
Cili organ i shkollës fillore është përgjegjës për ligjshmërinë e punës dhe për punën materijale-financiare të shkollës?
Programin për zhvillim të shkollës në arsimin fillor e përgatit:
Cili organ i shkollës fillore e miraton programin për zhvillim të shkollës?
Sa zgjat mandati i drejtorit të shkollës fillore?
Nga sa përfaqësues nga çdo paralele ka Këshilli i prindërve në shkollën fillore?
Organi i cili vendos sipas ankesave të nxënësve, prindërve, gjegjësisht kujdestarit në shkollën fillore është:
Cili organ është përgjegjës për realizimin e programit vjetor për punë të shkollës fillore?
Për realizimin e të drejtave dhe detyrimeve të nxënësve është përgjegjës:
Në cilat raste organizohet mësim shtesë në shkollën fillore?
Sa është numri i nxënësve në paralelen në shkollimin fillor?
Në cilin rast mund të formohet paralele në shkollimin fillor, me më pak se 24 nxënës?
Prej sa anëtarë përbëhet Organi i udhëheqjes së shkollës fillore?
Prej sa anëtarë përbëhet Organi i udhëheqjes në shkollimin e mesëm?
Nga radhët e përfaqësuesve të prindërve të nxënësve, në Këshillin e shkollës të shkollë fillore zgjidhet:
Sa anëtarë prej Këshillit të shkollës në shkollën fillore janë përfaqësues nga themeluesi?
Ftesa për këshillim të prindërve të nxënësve në shkollën fillore duhet të paraqitet te prindri/kujdestari i nxënësit së paku:
Sa anëtarë prej Këshillit të shkollës të shkollës fillore janë përfaqësues prej Ministrisë?
Në Këshillin e shkollës të shkollës fillore si përfaqësues të mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional dhe edukatorëve të shkollës, zgjedhen:
Çka përfshinë dokumentacioni pedagogjik në shkollën fillore?
Cili është organ i menaxhimit në shkollën e mesme?
Cili organ në shkollën e mesme e përbëjnë vetëm mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional të shkollës?
Organ kompetent në shkollën e mesme, i cili ju lejon nxënësve përfundimin e dy viteve në një vit shkollor, është:
Kush e realizon punën edukativo-arsimore me nxënësit në konviktet e nxënësve?
Kush punon në punët pedagogjike-psikologjike, bibliotekiste dhe punë të tjera me të cilat kontribohet në punën edukativo-arsimore në konviktin e nxënësve?
Edukatorët në konviktin e nxënësve mund të themelojnë marrëdhënie pune në kohë të caktuar edhe pa konkurs publik, përderisa marrëdhënia e punës nuk zgjat më shumë se:
Kush udhëheq me konviktin studentor?
Sa anëtarë nga Këshilli drejtues i konviktit të nxënësve, janë përfaqësues të prindërve?
Sa anëtarë nga Këshilli drejtues i konviktit të nxënësve, janë përfaqësues nga edukatorët dhe bashkëpunëtorët profesional?
Përfaqësues të themeluesit në Këshillin drejtues të konviktit të nxënësit, janë:
Sa anëtarë prej Këshillit drejtues të konviktit të nxënësit, janë përfaqësues prej ministrisë?
Organ udhëheqjes i universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës, është:
Sa anëtarë të organit të udhëheqjes të universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës janë nga radhët e të punësuarëve?
Sa anëtarë të organit udhëheqës të universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës janë nga Ministria e arsimit dhe shkencës?
Organi i udhëheqjes së universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës vendimet e tij i sjell me:
Me cilën shumicë miratohen vendimet e këshillit shkollor në shkollën fillore?
Cili organ e miraton Raportin vjetor finansiar për universitetin e hapur qytetarë për mësim gjatë gjitj jetës?
Cili organ e miraton statutin e universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës?
Kryetari i Këshillit drejtues i universitetit të hapur qytetar për mësim gjatë gjith jetës zgjidhet me mandat:
Cili organ i universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës, vendos pas kundërshtimit dhe ankesave në lidhje me marrëdhënien e punës të të punësuarëve?
Sa vite minimale përvojë pune, duhet të ketë kandidati që të jetë i emëruar për drejtor në universitetitn e hapur qytetarë për mësim gjatë gjithë jetës?
Sa vite përvojë pune duhet të ketë kandidati që të jetë i zgjedhur për drejtor të shkollës fillore?
Cilët lloje të akte juridike, paraqesin akte të përgjithshme juridike?
Cili është akti më i lartë juridik në kierarkin e akteve juridike në shtet?
Kush ka të drejtë të propozoj miratim të ligjit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë?
Cili ligj paraqet ligj të përgjithshëm (Lex generalis) me të cilin rregullohen marrëdhëniet e punës në lidhje me të punësuarit në arsim?
Kush e përcakton formën dhe përmbajtjen e Programir vjetor për punë të shkollës fillore?
Cili organ i universitetit të hapur qytetar për mësim gjatë gjith jetës, diskuton dhe vendos për çështje profesionale të lidhura për punën edukativo-arsimore?
Çdo sjellje fizike nga karakteri gjinor ose sjellje verbale, joverbale e cila ka për qëllim ose paraqet cënim të dinjitetit të kandidatit për punësim ose punëtorit, e cila shkakton frigë ose krijon sjellje joshoqërore, degraduese ose ofenduese, fillon nga:
Modelet e tanishme të menaxhimit të burimeve njerëzore vënë në plan të parë vlerat e mëposhtme:
Një nga karakteristikat e rëndësishme të konceptit të menaxhimit të burimeve njerëzore janë marrëdhëniet e:
Koncepti i menaxhimit të burimeve njerëzore është:
Hapi i parë në planifikimin strategjik të potencialit të personelit është:
Punë të përcaktuara qartë janë të rëndësishme për:
Çfarë nënkupton një organizatë efektive?
Çfarë duhet të jetë komunikimi në një organizatë për të pasur rezultatin më të mirë?
Cili është procesi i komunikimi?
Cilat janë zonat e komunikimit?
Modeli i thjeshtë i komunikimit përbëhet nga 3 komponentë dhe kryhet në rendin e mëposhtëm:
Cila rregull paraqitet si kusht për komunikim të suksesshëm në kolektiv?
Sipas deklaratës së Laswell, procesi i komunikimit i referohet 5 segmenteve:
Zona personale e komunikimit i referohet:
Komunikimi i duhur nuk duhet të përmbajë:
Zona e komunikimit publik i referohet:
Mbledhjet mesatare janë ato në të cilat marrin pjesë:
Sipas asaj se kush i thërret mbledhjet dhe në çfarë mënyre, dallojmë:
Në çdo mbledhje zyrtare ka?
A është e domosdoshme të ketë një nëpunës në një mbledhje zyrtare?
Si duhet të zhvillohet një mbledhje zyrtar?
Një numër i madh i mbledhjeve është një shenjë e sigurt për:
Në librin “Komunikimi i biznesit” Konstantin Petkovski et al. Palvina Jankulovska, takimet mund të ndahen sipas:
Fjalët kyçe që shpjegojnë filozofinë themelore të marrëdhënieve me publikun janë:
Për mbajtjen e suksesshme të një konference shtypi është e nevojshme:
Cilat janë fazat themelore të intervistës?
Çfarë nga më posht shënuar nuk shkakton konflikt?
Cka shkakton komunikim konfliktual te punonjesit?
Një organizatë nuk negociohet për:
Llojet e mëposhtme të sjelljeve përdoren për të negociuar:
Puna e ekipit a kontribuon në efikasitet më të mirë:
Për të qenë ekipe efektive, është e nevojshme të ketë një ndarje të roleve:
Cilat janë tre format themelore në marrëdhëniet midis mësuesit dhe nxënësit?
Një nga arsyet kryesore për ekzistimin e punës në grup është:
Gjatë punës në grup, secili anëtar i ekipit:
Si theksohet te rregulli i famshëm i Taylor-it për performancën njerëzore?
Qëndrimi bashkëkohor ndaj konflikteve është se ato janë:
Fazat specifike përmes të cilave kalojnë konfliktet shpeshherë referohen edhe si:
Gjatë mbledhjeve NUK është e lejuar:
Disa nga karakteristikat e një udhëheqje të papërshtatshme të mbledhjeve janë:
Cila nga alternativat e ofruara NUK paraqet një element të pjesës praktike të shtatë hapave të Programit “Integrimi i Edukimit Mjedisor në Sistemin Arsimor të Maqedonisë”:
Cili është funksioni i kodit ekologjik në shkollë?
Cilat janë obligimet e punëdhënësit?
Kuvendi krahas funksionit ligjdhënës ka edhe:
Çka nënkupton pengimi për diskriminim?
Në cilën mënyrë themelohet marrëdhënie pune mes punëtorit dhe punëdhënësit?
Nëse data e fillimit punës nuk është e përcaktuar në kontratën për punësim, si datë e fillimit të punës llogaritet:
Kontrata për punësim lidhet:
Arsimimi fillor është:
Në cilën mënyrë themelohet shkolla fillore komunale?
Statutin e shkollës fillore e miraton:
Arsimimi joformal i të rinjve dhe personave të moshuar paraqet:
Varësisht nga koha për të cilën kanë të bëjnë, planet ndahen në:
Varësisht nga qëllimet, planifikimi mund të jetë:
Qasja distributive dhe integrative janë:
Faktorët kyç që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë inovative janë të grupuara në:
Kompetencat dhe standardet profesionale të arsimtarëve kanë të bëjnë:
Nëse bëhet fjalë për vendim me pasoja më të mëdha, vendimarrja duhet të jetë me:
Në procesin e planifikimit, vendosja e qëllimeve organizative paraqet:
Për cilën periudhë kohore punohen planifikimet afatmesme?
Misioni i çdo shkolle promovon:
Planet që kanë karakter strategjik i takojnë:
Vizioni duhet ti përmbajë shfaqjet për ardhmërinë:
Sjellja e vendimit për punën e shkollës më e lehtë është në kushte:
Kush është hapi i parë në procesin e vendimmarrjes?
Vendosja me konsenzus është me rëndësi të veçantë, nëse bëhet fjalë për vendim me të cilin zgjidhen:
Në zhvillimin profesional të arsimtarëve në mënyrë direkte ndikojnë:
Cila është periudha e fundit e zhvillimit profesional të arsimtarëve?
Koncepti për zhvillim profesional të arsimtarëve duhet patjetër të përshtatet me reformat në edukimin dhe arsimimin e:
Cilat standarde duhet ti posedon arsimtari-këshilltar?
Njëri nga funksionet e drejtorit të shkollës, si udhëheqës pedagogjik është e lidhur ngushtë me:
Invencioni është proces i:
Cilat ndryshime më së lehti kyçen?
Sipas cilës rradhitje janë fazat gjatë kyçjes së ndryshimeve?
Ndryshimi në shkollë ka më tepër gjasa të ndodh në rast se ekziston:
Rezistenca ndaj ndryshimeve në shkollë do të ishte më e vogël nëse:
Si vendoset sistemi i funksionimit në një shkollë në sistemin tonë arsimor?
Cili është roli i një drejtori të suksesshëm?
Cilët janë detyrat konkrete të pedagogut në shkollë?
Cilët obligime dhe detyra i ka sekretari i shkollës?
Cila është detyra elementare/parësore e drejtorit në fillim të vitit shkollor?
Kush e përpilon programin e drejtorit të shkollës?
Për organizimin e mbledhjeve të planifikuara me prindër, arsimtari i informon:
Çfarë duhet të mundësojë ekipi udhëheqës i shkollës për të pasur zhvillim profesional të arsimtarëve në kontinuitet?
Kush i organizon aktivitetet për zhvillim profesional të arsimtarëve?
Çka përfiton arsimtari nga ndjekja e vazhdueshme e trajnimeve të ndryshme?
Cilët faktorë i motivojnë punonjësit?
Cilët faktorë i ç’motivojnë punonjësit?
Gjatë viteve, marrëdhëniet, “mbivendosura dhe vartëse” shmangen nga marrëdhënia e:
Cila është burimi më i rëndësishëm në një organizatë?
Efikasiteti i punës së mësimdhënësve të sapo punësuar rritet me ndihm
Me cfar është e lidhur kultura e komunikimit në një organizatë të ?
Çfarë bëjnë zyrtarët e marrëdhënieve me publikun në organizatë?
Në marrëdhëniet me publikun, aktiviteti “Marrëdhënie me investitorët” do të thotë:
Cilat aftësi duhet të kenë profesionistët e marrëdhënieve me publikun?
Mediat me informacionin e tyre prekin drejtpërsëdrejti:
Qëndrimi tradicional ndaj konflikteve është:
Konfliktet e panevojshme duhet të jenë:
Analiza e konflikteve nuk përmban:
Një nga themelet e punës në grup është:
Si arrihet sinergjia menaxheriale?
ilat punonjës të organizatës do të marrin pjesë në takim varet nga:
Çfarë pritet nga anëtarët e ekipit?
Çdo anëtar i ekipit NUK mundë:
Një nga karakteristikat e një takimi të mirë është:
Gjatë kohës së takimit nuk është e lejuar:
Komunikimi ndërmjet bashkëpunëtorëve në të njëjtin nivel hierarkik duhet të jetë:
Cilat punonjës të organizatës do të marrin pjesë në takim varet nga:
Cilët masa duhet t’i ndërmarr drejtori kur nuk ka klimë pozitve në shkollë?
Si informohen prindërit për takimet me prindër?
Çka nënkuptojmë me shprehjen trekëndëshi i bashkëpunimit: arsimtar-nxënës-prind?
Formalizimi si dimension i strukturës organizative shpreh:
Shkollat me organizim të mirë të punës karakterizohet me:
Si menaxher i organizatës tuaj posaçërisht jeni të kujdesshëm në motivimin e punonjësve. Cili nga funksionet e menaxhimit nevojitet që të inkurajoni motivimin e punonjësve?
Në organizatën tuaj inkuadrohet një projekt i ri me anë të së cilit duhet t’i njoftoni kryetarët e aktiveve profesionale dhe bashkëpunëtorët profesional. Organizoni takim me qëllim që t’i njoftoni me po të njëjtin dhe bashkërisht të definoni vazhdën e realizimit. Cili është roli juaj si drejtor?
Një vit jeni drejtor shkolle. Deri në ardhjen tuaj ajo ishte organizatë e afirmuar e cila ka punuar me sukses. Që nga ardhja juaj në krye të organizatës, aktivitetet janë zvogëluar dhe prandaj dëshironi të inkuadroni ndryshime të caktuara në mënyrën e punës dhe aktivitetet e organizatës. Mirëpo, punonjësit nuk duan të bashkëpunojnë dhe shpesh shprehin pakënaqësi se disa punë të caktuara kanë qenë më të mira kur në krye të organizatës ka qenë drejtori paraprak. Si do të veproni për të zgjidhur problemin duke shfrytëzuar stilin mësimor të udhëheqjes?
Një nga anëtarët e organizatës tuaj me mjaft entuziazëm dhe efekt i realizon qëllimet e vendosura. Në bazë të njohurive se për çfarë njeriu bëhet fjalë, shpesh i jepni detyra të ndryshme dhe nuk bëni ndonjë kontroll të posaçme mbi aktivitetet e tij. Rezultatet nga puna e tij janë të kënaqshme. Mirëpo, pak kohe më parë i dhatë detyrë për të cilën menduat se do ta realizojë me sukses. Por, performaca e tij është me cilësi mjaft të ulët. Duke përdorur stilin mbështetës, çfarë do të bëni?
Kush nga këto NUK i përket strukturës së udhëheqësisë?
Çfarë shkathtësishë duhet të kenë menaxherët?
Kush nga këto NUK mund ta bëjë definimin e menaxhimit?
Cakto faktorët të cilët NUK ndikojnë ndaj zhvillimit të klimës së shëndoshë organizative?
Cila nga këto NUK paraqet element të kulturës funksionale shkollore?
Cila nga alternativat në fjalë NUK mund të ndikojnë pozitivisht ndaj kulturës organizative?
Cila nga karakteristikat në fjalë NUK është tipar i sistemit shkollor?
Integrimi i shërbimeve dhe resurseve të komunitetit me shkollën, quhet:
Drejtorët mund ta inkurajojnë motivimin tek punonjësit përmes shfrytëzimit të
Çka nënkuptohet me shprehjen integrimi multietnik në arsim?
Një nga karakteristikat e kulturës organizative funksionale është?
Cila nga alternativat e dhëna NUK nënkupton kulturë organizative:
Kultura organizative në shkollë është kombinim i:
Cili është qëllimi i cili duhet arritur me anë të analizës së gjendjes së mjedisit jetësor që e rrethon shkollën?
Parakushti kryesor që të bëhet Eko-shkollë është përfshirja e:
Udhëheqësi autoritare është:
Cilët role përfshihen në rolet interpersonale të menaxherit?
Cilët janë funksionet e menaxherit?
Cilët janë aktivitetet dhe detyrat kryesore pa të cilat drejtori i shkollës nuk mund të ketë sukses në punën e tij?
Sipas kulturës organizative, cilat nga alternativat në fjalë paraqesin pjesë të karakteristikave të shkollës së ngecur:
Çfarë lloj shkollash ka sipas kulturës organizative?
Sipas piramidës së Abraham Masllovit çka nënkuptohet me nevojë e vetërespektimit:
Cilët tre elemente janë të rëndësishme për çdo shkollë që të mund me sukses të realizojë misionin e saj:
Në fund të vitit ju si drejtor u ndani mirënjohje dhe lëvdata kolegëve të cilët kanë dhënë kontribut për sukseset e arritura të organizatës. Ndarja e mirënjohjeve është akt i mirë sepse ndikon në mënyrë motivuese:
Në shkollën në të cilën jeni drejtor një prind vazhdimisht po ju ankohet për sjalljen ndaj fëmijës së tij nga ana e një arsimtari. Disa herë keni biseduar me arsimtarin, mirëpo, arsimtari vazhdon me qëndrimin se po vepron drejtë, kurse nxënësi meriton një raport të tillë. Si do të veproni?
Çfarë duhet së pari të bëjë drejtori me arsimtarin i cili nuk është i rregullt në punë?
Cili nga standardet në fjalë NUK është në suaza të realizimit të Programit „Integrimi i edukimit ekologjik në sistemin arsimor të Maqedonsë“ ?
Cilët janë tre elementet që e definojnë secilin institucion arsimor?
Ju jeni drejtor shkolle. Për shkak të pakënaqësisë nga higjiena në shkollë, Këshilli i prindërve, sjell vendim të kërkojë rishikim në shfrytëzimin e mjeteve për higjienë dhe mënyrën e mirëmbajtjes së higjienës. Ju si drejtor:
Në shkollë po organizohet ekskursion treditor nëpër Republikën e Maqedonisë. Në një nga paralelet (klasët) ka një nxënës me nevoja të veçanta dhe sjellje hiperaktive. Udhëheqësi i paraleles konsideron se ai nxënës për të është ngarkesë dhe obligim i madh dhe se nuk mund të garantojë siguri as për nxënësin, as për nxënësit e tjerë të paraleles në ekskursion. Ju, si drejtor:
Në rrethinën e shkollës në të cilën jeni drejtor ka një sektor të zhvilluar biznesi. Kjo është mundësi e mirë për:
Ju jeni drejtor në një shkollë multietnike. Po organizoni ekskursion i cili do të realizohet për të gjithë nxënësit e gjeneratës. Sipas numrit të përgjithshëm të nxënësve është bërë orari se cilët nxënës me cilin autobus do të udhëtojnë. Pak përpara nisjes keni pakënaqësi nga prindër, nuk lejojnë që fëmijët e tyre të udhëtojnë me nxënës të një bashkësie etnike tjetër, të bazuar në paragjykime dhe bindje të tyre. Nuk lejojnë që fëmijët e tyre të hyjnë në autobus. Ju:
Lidhur me eko-standardet, diagnozën e gjendjes aktuale në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor rekomandohet që ta bëni me anë të:
Në shkollë keni një punonjës jashtëzakonisht cilësor. Më shumë vite nuk e shfrytëzon potencialin e vet sepse konsideron që udhëheqësitë paraprake për shkaqe personale kanë favorizuar të tjerë, kolegë më pak profesional. Ju në mënyrë transparente e çmoni punën e tij, mirëpo edhe me këtë ju nuk arrini efekt. Cili parim i motivimit është më i përshtatshëm në një rast të këtillë?
Ju caktojnë për drejtor të organizatës dhe kolegët ju njoftojnë me mënyrën në të cilën festohet patronati (organizojnë shfaqje në të cilën marrin pjesë një numër i madh nxënësish, ftojnë një numër të madh mysafirësh, e pastaj bashkërisht shoqërohen në festë me rastin e Patronatit). Juve aspak nuk ju pëlqen ai koncept dhe bëni ndryshim të tërësishëm duke konsideruar se nuk ka nevojë për organizim aq të madh, e posaçërisht shoqërimi joformal dhe argëtimi.
Prind i ish-nxënësve, muzikant profesional, ju propozon të organizoni koncert me ekzekutues profesional të muzikës klasike në shkollën tuaj. Gjatë kësaj, mysafirë do të ishin nxënës, arsimtarë e qytetarë nga komuniteti dhe më gjerë. Ju si drejtor:
Ju jeni drejtor i ri i një shkolle të ngecur. Sukseset në shkollë janë nga „lavdia e moçme“ dhe disa individë konsiderojnë se atë që kanë punuar me vite prapa është plotësisht e mjaftueshme dhe që të rinjtë duhet të marrin „timonin“. Këtyre individëve si drejtor do t’ju:
Sipas Fulan-it, sa segmente të ndyshimeve ekzistojnë brenda në shkollë?
Jeta dhe puna e përgjithëshme në shkollë përcakton rolin e drejtorit si :
Kush e përcakton nevojën për krijimin e konceptit për zhvillim profesional të arsimtarëve në shkollë?
 Çfarë duhet të ketë për të arritur komunikim efektiv?
Asetet e kompanisë shprehen gjithmonë:
Llogaria përfundimtare e shkollës i dorëzohet themeluesit jo më vonë se:
Nga cila uebfaqe mundë të qasemi në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik?