Pyetje për pjesën e dytë të provimit për drejtor

Angazhimi në punë i të punësuarve në sistetim edukativo-arsimor ka tri dimensione:
Baza e liderit cilësor është:
Cakto faktorët të cilët NUK ndikojnë ndaj zhvillimit të klimës së shëndoshë organizative?
Çfarë duhet së pari të bëjë drejtori me arsimtarin i cili nuk është i rregullt në punë?
Çfarë lloj shkollash ka sipas kulturës organizative?
Çfarë shkathtësishë duhet të kenë menaxherët?
Cila nga alternativat e dhëna NUK nënkupton kulturë organizative:
Cila nga alternativat në fjalë NUK mund të ndikojnë pozitivisht ndaj kulturës organizative?
Cila nga karakteristikat në fjalë NUK është tipar i sistemit shkollor?
Cila nga këto NUK paraqet element të kulturës funksionale shkollore?
Cilët janë aktivitetet dhe detyrat kryesore pa të cilat drejtori i shkollës nuk mund të ketë sukses në punën e tij?
Cilët janë funksionet e menaxherit?
Cilët janë tre elementet që e definojnë secilin institucion arsimor?
Cilët role përfshihen në rolet interpersonale të menaxherit?
Cilët tre elemente janë të rëndësishme për ç;do shkollë që të mund me sukses të realizojë misionin e saj:
Cili është qëllimi i cili duhet arritur me anë të analizës së gjendjes së mjedisit jetësor që e rrethon shkollën?
Cili nga standardet në fjalë NUK është në suaza të realizimit të Programit „Integrimi i edukimit ekologjik në sistemin arsimor të Maqedonsë“ ?
Çka është eko-shkolla?
Çka nënkuptohet me shprehjen integrimi multietnik në arsim?
Drejtorët mund ta inkurajojnë motivimin tek punonjësit përmes shfrytëzimit të
Faktorët që ndikojnë në efektivitetin e liderit janë:
Fazat e etnocentrizmit (si fazë e zhvillimit të ndjeshmërisë ndërkulturore – Bent) janë:
Funksionet/detyrat të menaxhimit janë procese të (përgjithësisht i pranuar sipas T. Gocevski-t):
Integrimi i shërbimeve dhe resurseve të komunitetit me shkollën, quhet:
Ju caktojnë për drejtor të organizatës dhe kolegët ju njoftojnë me mënyrën në të cilën festohet patronati (organizojnë shfaqje në të cilën marrin pjesë një numër i madh nxënësish, ftojnë një numër të madh mysafirësh, e pastaj bashkërisht shoqërohen në fes
Ju jeni drejtor i ri i një shkolle të ngecur. Sukseset në shkollë janë nga „lavdia e moç;me“ dhe disa individë konsiderojnë se atë që kanë punuar me vite prapa është plotësisht e mjaftueshme dhe që të rinjtë duhet të marrin „timonin“. Këtyre individëve si
Ju jeni drejtor në një shkollë multietnike. Po organizoni ekskursion i cili do të realizohet për të gjithë nxënësit e gjeneratës. Sipas numrit të përgjithshëm të nxënësve është bërë orari se cilët nxënës me cilin autobus do të udhëtojnë. Pak përpara nisje
Ju jeni drejtor shkolle. Për shkak të pakënaqësisë nga higjiena në shkollë, Këshilli i prindërve, sjell vendim të kërkojë rishikim në shfrytëzimin e mjeteve për higjienë dhe mënyrën e mirëmbajtjes së higjienës. Ju si drejtor:
Klima organizative do të thotë:
Kultura organizative në shkollë është kombinim i:
Kush nga këto NUK i përket strukturës së udhëheqësisë?
Kush nga këto NUK mund ta bëjë definimin e menaxhimit?
Lideri është:
Lidershipi cilësor ndodh si rezultat i tre faktorëve që ndodhin njëkohësisht:
Lidhur me eko-standardet, diagnozën e gjendjes aktuale në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor rekomandohet që ta bëni me anë të:
Llojet e menaxhimit  janë:
Motivimi i brendshëm do të thotë:
Ndikimi i kulturës organizative në organizatë mund t’i referohet dy segmenteve:
Në fund të vitit ju si drejtor u ndani mirënjohje dhe lëvdata kolegëve të cilët kanë dhënë kontribut për sukseset e arritura të organizatës. Ndarja e mirënjohjeve është akt i mirë sepse ndikon në mënyrë motivuese:
Në menaxhimin e shkollës marrin pjesë:
Në organizatën tuaj inkuadrohet një projekt i ri me anë të së cilit duhet t’i njoftoni kryetarët e aktiveve profesionale dhe bashkëpunëtorët profesional. Organizoni takim me qëllim që t’i njoftoni me po të njëjtin dhe bashkërisht të definoni vazhdën e rea
Në rrethinën e shkollës në të cilën jeni drejtor ka një sektor të zhvilluar biznesi. Kjo është mundësi e mirë për:
Në shkollë keni një punonjës jashtëzakonisht cilësor. Më shumë vite nuk e shfrytëzon potencialin e vet sepse konsideron që udhëheqësitë paraprake për shkaqe personale kanë favorizuar të tjerë, kolegë më pak profesional. Ju në mënyrë transparente e ç;moni
Në shkollën në të cilën jeni drejtor një prind vazhdimisht po ju ankohet për sjalljen ndaj fëmijës së tij nga ana e një arsimtari. Disa herë keni biseduar me arsimtarin, mirëpo, arsimtari vazhdon me qëndrimin se po vepron drejtë, kurse nxënësi meriton një
Në shkollë po organizohet ekskursion treditor nëpër Republikën e Maqedonisë. Në një nga paralelet (klasët) ka një nxënës me nevoja të veç;anta dhe sjellje hiperaktive. Udhëheqësi i paraleles konsideron se ai nxënës për të është ngarkesë dhe obligim i madh
Nivelet menaxheriale janë si më poshtë:
Një nga anëtarët e organizatës tuaj me mjaft entuziazëm dhe efekt i realizon qëllimet e vendosura. Në bazë të njohurive se për ç;farë njeriu bëhet fjalë, shpesh i jepni detyra të ndryshme dhe nuk bëni ndonjë kontroll të posaç;me mbi aktivitetet e tij. Rez
Një nga karakteristikat e kulturës organizative funksionale është?
Një vit jeni drejtor shkolle. Deri në ardhjen tuaj ajo ishte organizatë e afirmuar e cila ka punuar me sukses. Që nga ardhja juaj në krye të organizatës, aktivitetet janë zvogëluar dhe prandaj dëshironi të inkuadroni ndryshime të caktuara në mënyrën e pun
Parakushti kryesor që të bëhet Eko-shkollë është përfshirja e:
Për të funksionuar një organizatë nevojitet një koordinim i duhur.  Koordinimi mund të jetë:
Pesë dimensionet e edukimit multikulturor sipas Benks-it  janë:
Prind i ish-nxënësve, muzikant profesional, ju propozon të organizoni koncert me ekzekutues profesional të muzikës klasike në shkollën tuaj. Gjatë kësaj, mysafirë do të ishin nxënës, arsimtarë e qytetarë nga komuniteti dhe më gjerë. Ju si drejtor:
Shkollat me organizim të mirë të punës karakterizohet me:
Si menaxher i organizatës tuaj posaç;ërisht jeni të kujdesshëm në motivimin e punonjësve. Cili nga funksionet e menaxhimit nevojitet që të inkurajoni motivimin e punonjësve?
Sipas autoritetit, stilet e liderit janë:
Sipas kulturës organizative, cilat nga alternativat në fjalë paraqesin pjesë të karakteristikave të shkollës së ngecur:
Sipas piramidës së Abraham Masllovit ç;ka nënkuptohet me nevojë e vetërespektimit:
Tre llojet e pushteteve janë:
Udhëheqësi autoritare është:
A duhet menaxhimin me njerëz ta udhëheqin menaxher HR me përvojë?
A duhet të ketë komunikim të ekip dhe çfarë lloji?
Ç’është motivimi?
Çfarë bëjnë zyrtarët e marrëdhënieve me publikun në organizatë?
Çfarë duhet të jetë komunikimi në një organizatë për të pasur rezultatin më të mirë?
Çfarë është më e rëndësishme për cilësinë e të punësuarve në shkollë?
Çfarë është publiku?
Çfarë pritet nga anëtarët e ekipit?
Cila mënyrë e sjelljes duhet të shfrytëzohet për mbledhje cilësore?
Cila rregull paraqitet si kusht për komunikim të suksesshëm në kolektiv?
Cilat aftësi duhet të kenë profesionistët e marrëdhënieve me publikun?
Cilat faza janë në udhëheqjen e mbledhjes?
Cilat janë qëllimet themelore të menaxhimit me njerëzit?
Cilat janë tre format themelore në marrëdhëniet midis mësuesit dhe nxënësit?
Cilat janë zonat e komunikimit?
Cilat lloje të komunikimit ekzistojnë?
Cilat nga të shënuarat nuk bëjnë pjesë në menaxhimin me burimet njerëzore?
Cilat teori i përkasin teorive të procesit?
Cili është procesi i komunikimi?
Çka nga ajo që është shënuar nuk shkakton konflikt?
Disa nga karakteristikat e një udhëheqje të papërshtatshme të mbledhjeve janë:
Drejtori do ta zgjidh konfliktin:
Gjatë mbledhjeve NUK është e lejuar:
Gjatë punës në grup, secili anëtar i ekipit:
Gjatë viteve, marrëdhëniet, “mbivendosura dhe vartëse” shmangen nga marrëdhënia e:
Hapi i parë në planifikimin strategjik të potencialit të personelit është:
Komunikimi është realizuar kur porosia është:
Komunikimi i mirë i është i nevojshëm organizatës?
Komunikimi ndërmjet bashkëpunëtorëve në të njëjtin nivel hierarkik duhet të jetë:
Konfliktet janë të mira për organizаtën
Llojet e mëposhtme të sjelljeve përdoren për të negociuar:
Me cfar është e lidhur kultura e komunikimit në një organizatë të ?
Menaxhmenti duhet të ndërtojë:
Në format dialoge të komunikimit bëjnë pjesë:
Në librin “Komunikimi i biznesit” Konstantin Petkovski et al. Palvina Jankulovska, takimet mund të ndahen sipas:
Një nga arsyet kryesore për ekzistimin e punës në grup është:
Një numër i madh i mbledhjeve është një shenjë e sigurt për:
Një organizatë nuk negociohet për:
Për punë ekipore është e nevojshme :
Potencialet më të vlefshme, të cilat i posedon një organozatë janë:
Punë të përcaktuara qartë janë të rëndësishme për:
Qëndrimi bashkëkohor ndaj konflikteve është se ato janë:
Qëndrimi tradicional ndaj konflikteve është:
Si arrihet sinergjia menaxheriale?
Si duhet të jetë komunikimi shkollë – prindër?
Si duhet të jetë sjellja në procesin e negocimit?
Si duhet udhëheqësi të organizoj dhe udhëheq mbledhje të suksesshme?
Sipas asaj se kush i thërret mbledhjet dhe në çfarë mënyre, dallojmë:
Si theksohet te rregulli i famshëm i Taylor-it për performancën njerëzore?
Termi ,,menaxhment“ nënkupton proces të:
Varësisht nga numri i pjesëmarrësve, mbledhjet mund të jenë:
Zona e komunikimit publik i referohet:
Zona personale e komunikimit i referohet:
Aktivitetet e vëzhgimit, të menduarit, të vendosjes, realizimit të vendimit, ndjekjes së kryerjes së vendimit, janë karakteristika kualitative të:
Asistentët arsimor janë përgjegjës për:
Cilët janë elementet e komunikimit?
Cili është niveli më i ulët i lidhshmërisë te komunikimi?
Cili institucion përcakton kualitetin nëpërmjet evaluimit integral:
Cili lloj i ndryshimeve më lehtë realizohet?
Detyra punuese që del nga funksioni i drejtorit është:
Dimensioni etik gjatë sjelljes së vendimeve pedagogjike nënkupton vendimmarrje me respektim të:
Drejtori si organizues dhe planifikues i mirë duhet ta kuptojë procesin e:
Elementet e komunikimit janë:
Faktorët kyç; që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë inovative janë të grupuara në:
Fazat e realizimit të ndryshimeve janë:
Funksioni i drejtorit në përgatitjen e programit vjetor të shkollës është:
Gjatë ndjekjes së punës së shkollës njëri nga nivelet është:
Hapi i fundit në procesin e kontrollit është:
Hapi i parë në procesin e inovacionit është:
Informata kthyese nga drejtori për arsimtarin nga ndjekja e orës mësimore duhet të jetë:
Këshilli i shkollës në shkolla fillore përbëhet nga:
Kompetencat dhe standardet profesionale të arsimtarëve kanë të bëjnë:
Kualiteti i mësimit sigurohet nëpërmjet resurseve themelore edhe ate:
Kush është hapi i parë në procesin e vendimmarrjes?
Misioni i ç;do shkolle promovon:
Modeli i komunikimit pedagogjik i cili fokusohet në zgjidhje quhet:
Mundësitë për ritjen e kualitetit të shkollës duhet të kërkohen në përmirësimin e kualitetit në fushat vijuese:
Ndjekja, vlerësimi dhe notimi i punës edukativo-arsimore në shkollë ka për qëllim të mundësojë:
Ndryshimet dhe inovacionet e fituara me hulumtime aksionale NUK bazohen në:
Ndryshimi në arsim logaritet si i suksesshëm nëse kalon nëpër:
Ndryshimi në shkollë ka më tepër gjasa të ndodh në rast se ekziston:
Në përgatitjen e PIA (planit individual arsimor) merr pjesë:
Në procesin e planifikimit, parashtrimi i qëllimeve organizative paraqet:
Në vizionin e shkollës, përveç tjerash, shkolla definohet si:
Në zhvillimin profesional të arsimtarëve në mënyrë direkte ndikojnë:
Nga sa hapa përbëhet procesi i kontrollit?
Njëri nga llojet e stileve të komunikimit pedagogjik është stili:
Njërа nga fazat gjatë procesit të planit zhvillimor është:
Ora e suksesshme e realizuar nga ana e arsimtarit është ora:
Për cilën periudhë kohore punohen planifikimet afatmesme?
Planet që kanë karakter strategjik i takojnë:
Plani individual për zhvillim profesional të arsimtarit NUK ndikon në:
Rezistenca ndaj ndryshimeve në shkollë do të ishte më e vogël nëse:
Roli i drejtorit programues është lidhur me:
Shënoni cila nga format e mëposhtme NUK është formë e zhvillimit profesional të arsimtarëve:
Sigurimi i zhvillimit (inovacione dhe ndryshime) duhet të jetë:
Sipas cilës rradhitje janë fazat gjatë kyç;jes së ndryshimeve?
Sipas Fulan-it, sa segmente të ndyshimeve ekzistojnë brenda në shkollë?
Sipas Iviqit, kualiteti i arsimit në vehte kyç:
Sipas kriterit të numrit të pjesëmarrësve në komunikim dallojmë:
Si quhet roli i drejtorit gjatë së cilës ai vendos procedura për ndjekjen, matjen dhe vlerësimin e punës edukativo-arsimore në shkollë?
Sjellja e vendimit për punën e shkollës më e lehtë është në kushte:
Standardet arsimore i definojnë kompetencat matëse te arsimtarët lëndor nëpërmjet:
Statutin e shkollës e sjell:
Stili joasertiv është stil në të cilin komunikimi pedagogjik ka të bën me komunikimin i cili:
Stili ku komunikimi është i hapur, i sinqertë, i qartë, direkt me ton të sigurtë, bindës, dhe zë të ngrohtë, quhet:
Stili kur komunikimi nuk është i qartë, është i përcjellur me zë të dobët dhe jo të sigurtë, ndjehet tendosje dhe mbyllje, quhet:
Udhëheqja bashkëkohore pedagogjike përparësi i jep:
Varësisht nga koha për të cilën kanë të bëjnë, planet ndahen në:
Vendimet afatmesme përfshinë periudhë afatmesme kohore deri më:
Vendimet analitike bazohen në:
Vendimmarrja pedagogjike NUK bazohet në:
Vendosja me konsenzus është me rëndësi të veç;antë, nëse bëhet fjalë për vendim me të cilin zgjidhen:
A mund të drejtën për shfrytëzimin e mungesës nga puna për shkak të prindërisë mund ta shfrytëzojë babai i fëmijës?
Arsimi gjithëpërfshirës (inkluziv) është:
Arsimimi joformal i të rinjve dhe personave të moshuar paraqet:
Çdo sjellje fizike nga karakteri gjinor ose sjellje verbale, joverbale e cila ka për qëllim ose paraqet cënim të dinjitetit të kandidatit për punësim ose punëtorit, e cila shkakton frigë ose krijon sjellje joshoqërore, degraduese ose ofenduese, fillon nga
Cilat janë obligimet e punëdhënësit?
Cili është akti më i lartë juridik në kierarkin e akteve juridike në shtet?
Cili është organ i menaxhimit në shkollën e mesme?
Cili nga parimet e mëposhtme është në kundërshtim me parimet e parapara në Ligjin për arsimin fillor:
Cili organ e miraton statutin e universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës?
Cili organ është përgjegjës për realizimin e programit vjetor për punë të shkollës fillore?
Cili organ e sjell statutin e shkollës fillore?
Cili organ i shkollës fillore e miraton programin për zhvillim të shkollës?
Cili organ i shkollës fillore është përgjegjës për ligjshmërinë e punës dhe për punënmaterijale-financiare të shkollës?
Cili organ i universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës, vendos pas kundërshtimit dhe ankesave në lidhje me marrëdhënien e punës të të punësuarëve?
Cili organ i universitetit të hapur qytetar për mësim gjatë gjith jetës, diskuton dhe vendos për çështje profesionale të lidhura për punën edukativo-arsimore?
Cili organ në shkollën e mesme e përbëjnë vetëm mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional të shkollës?
Çka nuk guxon drejtori të bëjë gjatë realizimit të detyrimeve dhe udhëheqjes së shkollës?
Drejtorit të shkollës fillore i pushon mandati, nëse:
Drejtor i Universitetit të Hapur Qytetar për Mësim të Përhershëm, mund të jetë i emëruar personi i cili e plotëson kushtin e mëposhtëm:
Këshilli i shkollës në shkollën fillore është i përbërë nga:
Kontrata e punës në të cilën nuk është caktuar koha për të cilën është lidhur kontrata, konsiderohet:
Kontrata për punësim lidhet:
Kryetari i Këshillit drejtues i universitetit të hapur qytetar për mësim gjatë gjith jetës zgjidhet me mandat:
Kur sipas rregullës fillon dhe përfundon viti mësimor në shkollën fillore?
Kush e përcakton formën dhe përmbajtjen e Programir vjetor për punë të shkollës fillore?
Kush e përcakton konceptim për edukimin dhe arsimin fillor?
Kush e realizon punën edukativo-arsimore me nxënësit në konviktet e nxënësve?
Kush punon në punët pedagogjike-psikologjike, bibliotekiste dhe punë të tjera me të cilat kontribohet në punën edukativo-arsimore në konviktin e nxënësve?
Kush udhëheq me konviktin e nxënësve?
Me cilën shumicë miratohen vendimet e këshillit shkollor në shkollën fillore?
Me cilin ligj rregullohet themelimi, organizimi, funksionimi dhe administrimi i institucioneve për standardin e nxënësve, si pjesë të sistemit për edukim dhe arsim?
Me programin zhvillimor planifikohen qëllimet dhe vizioni për zhvillimin e shkollës fillore në periudhën prej:
Mësimi plotësues organizohet për nxënësit të cilët:
Mobingu (shqetësimi psikik në vendin e punës) është:
Në cilat raste organizohet mësim shtesë në shkollën fillore?
Në cilën mënyrë themelohet marrëdhënie pune mes punëtorit dhe punëdhënësit?
Në Këshillin e shkollës të shkollës fillore si përfaqësues të mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional dhe edukatorëve të shkollës, zgjedhen:
Në klasën e parë në shkollën fillore prindi, gjegjësisht, kujdestari është i detyruar ta regjistrojë fëmijën i cili:
Në kundërshtim me parimet e përgjithshme të përcaktuara në Ligjin për të punësuarit në sektorin publik është:
Nga radhët e përfaqësuesve të prindërve të nxënësve, në Këshillin e shkollës të shkollë fillore zgjidhet:
Organi i cili vendos sipas ankesave të nxënësve, prindërve, gjegjësisht kujdestarit në shkollën fillore është:
Organ udhëheqjes i universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës, është:
Palë në kontratën për punë punësim janë:
Përfaqësues të themeluesit në Këshillin drejtues të konviktit të nxënësit, janë:
Për shkak të shkeljes së përgjegjësive dhe mospërmbushjes së detyrimeve, nxënësit në shkollën e mesme, nuk mund t’i shqiptohet një nga masat e mëposhtme pedagogjike:
Prej sa anëtarë përbëhet Organi i udhëheqjes në shkollimin e mesëm?
Prej sa anëtarë përbëhet Organi i udhëheqjes së shkollës fillore?
Puna e shkollës së mesme gjatë vitit mësimor caktohet me:
Qëllimi i arsimit fillor është:
Sa anëtarë nga Këshilli drejtues i konviktit të nxënësve, janë përfaqësues nga edukatorët dhe bashkëpunëtorët profesional?
Sa anëtarë nga Këshilli drejtues i konviktit të nxënësve, janë përfaqësues të prindërve?
Sa anëtarë prej Këshillit drejtues të konviktit të nxënësit, janë përfaqësues prej ministrisë?
Sa anëtarë prej Këshillit të shkollës në shkollën fillore janë përfaqësues nga themeluesi?
Sa anëtarë të organit të udhëheqjes të universitetit të hapur qytetarë për mësim gjatë gjith jetës janë nga radhët e të punësuarëve?
Sa është numri i nxënësve në paralelen në shkollimin fillor?
Sa zgjat mandati i drejtorit në shkollën fillore?
Statutin e shkollës fillore e miraton:
Tutor-vullnetar mund të jetë:
A ka limit kohor për sjelljen e Planit për Prokurim Publik brenda ndonjë afati të caktuar kohor?
Asetet apo mjetet fikse dhe kapitali qarkullues, janë pjesë përbërëse e:
Asetet e kompanisë shprehen gjithmonë:
Bilanci i Gjendjes është një pasqyrë e:
Bilanci i Suksesit përcakton:
Bllok dotacionet për financimin e punës së shkollave, barten fillimisht tek komuna sipas:
Burimet plotësuese të brendshme të financimit të shkollave (sipas rregullores së sjellë nga MASH-i) janë:
Çfarë lloji të prokurimit mund të realizohet nëse organi kontraktues mund ka nevojë për mallra inovativë, shërbime ose punë, që nuk mund të plotësohen edhe me prokurim të mallrave, shërbimeve ose punëve që janë tanimë të arritshme në treg:
Cila është karakteristika më e rëndësishme e Bilancit të Gjendjes?
Cila nga të mëposhtmet duhet të jetë subjekt i prokurimi publik?
Cila nga të mëposhtmet NUK është karakteristikë e sipërmarrësit?
Cila nga të mëposhtmet NUK është pjesë përbërëse e dokumentacionit të tenderit?
Cilat janë burime shtesë për financimin e arsimit?
Cilat janë burimet kryesore për financimin e arsimit?
Cilat janë raportete financiare kryesore që shfrytëzohen gjatë raportimit të aktiviteteve në arsim?
Cilat nga planet financiare janë në përgjegjësi  të drejtorit dhe shërbimit financiar në çdo shkollë:
Cilat shpenzime të projektit janë të papranueshme për evidencë?
Cili është afati i përcaktuar ligjor që Këshilli është i detyruar t’i përgjigjet kërkesave për Marrjen e Pëlqimit?
Cili funksion nuk ka të bëjë me menaxhimin financiar?
Elementet kryesore të Bilanci i gjendjes janë:
Fondet buxhetore për financimin e pagave të punonjësve dhe shpenzimeve materiale në shkollë, vijnë në formën e:
Funksionimi i  një “kompanie reale në shkollë” mund të  kontribuoj për buxhetin e shkollës si:
Gjatë përgatitjes së buxhetit të projektit, shkolla duhet:
Komuna mund t’a plotësojë financiarisht buxhetin e shkollave nëpërmes burimeve të komunës, përveç në rastet që kanë të bëjnë me:
Kriteret për lidhjen e kontratës së prokurimit publik:
Kriteri bazë që përdoret në Metodologjinë për shpërndarjen e mjeteve financiare deri te shkollat fillore dhe të mesme është:
Kush është emetuesi i certifikimit digjital të regjistruar në Republikën e Maqedonisë?
Kush janë funksionet bazë të menaxhimit financiar?
Kush mbanë përgjegjësinë ligjore si instancë e fundit, për mbajtjen e kontabilitetit në shkollë?
Llogaria përfundimtare e shkollës i dorëzohet themeluesit jo më vonë se:
Me blok dotacione bëhet financimi i kompetencave të përcaktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale dhe:
Mënyra e sigurimit dhe shpërndarjes së fondeve shtesë për financimin e punës së shkollave, përcaktohet nga:
Mjetet primare (të përhershme) të shkollës janë:
Në bazë të ligjit  për Vetëqeverisje lokale komunat janë përgjegjëse edhe për:
Nëpërmes regjistrimit përcaktohet situate aktuale e:
Në procedurën për dhënien e kontratës së prokurimit publik, kryetari, zëvendëskryetari, anëtarët dhe zëvendësit e anëtarëve të komisionit të prokurimit publik dhe personi përgjegjës, nënshkruajnë një deklaratë për:
Në rastet kur vjen vetëm një ofertë gjatë një prokurim publik, autoriteti kontraktuesi detyrohet:
Nga cila uebfaqe mundë të qasemi në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik?
Organi kontraktues (Shkolla) nëpërmes kërkesës për mbledhjen e ofertave, është e detyruar të mbajë:
Organizatat dhe shkollat paraqesin informacione mbi transaksionet dhe rezultatet financiare që janë realizuar nga ana e tyre në periudha të caktuara kohore. Një raportim i tillë quhet:
Pas miratimit të planit vjetor për prokurimin publik, drejtori duhet:
Pasqyrat financiare tremujore duhet të sigurojnë krahasueshmërinë e shpenzimeve të planifikuara me:
Plani financiar i shkollës për llogarinë e aktiviteteve për vetëfinancim, është një plan financiar vjetor i përbërë nga:
Plani i prokurimit publik për vitin aktual duhet të përgatitet jo më vonë se:
Procedurat e tenderimit publik, a duhet të nënshkruhen me dorë apo në mënyrë digjitale(elektronike)?
Procedurat më të zakonshme e prokurimit publik në shkollë është:
Raportimin mbi përdorimin e fondeve të fituara nga aktivitetet shtesë, shkolla e dorëzon tek:
Rezultati negativ financiar paraqitet:
Shkollat janë të detyruara të kryejnë procedura të prokurimit publik për mallra, shërbime dhe punët me vlerë më të madhe se:
Shkollat në Republikën e Maqedonisë së Veriut mjetet financiare i  sigurojnë nga:
Shkollat përgatisin Plan Financiar për:
Shkollat si përdorues( shfrytëzues)  të buxhetit, kan obligim të mbajnë evidencë kontabël, ndërsa drejtori si person përgjgegjegjës për ligjshmërinë e funksionimit në shkollë ka obligim:
Shpërnarja e mjeteve financiare tek komunat për qëllimet e arsimit fillor dhe të mesëm, kryhet nëpërmes:
Sigurimi dhe përmbushja e qëllimeve financiare të shkollës është detyrim i:
Sipas Ligjit për Kontabilitetin për Buxhetet dhe Përdoruesit e Buxhetit pasqyrat financiare bazë që pregaditen  në shkollat publike janë:
Sipërmarrësia përfëshin:
SWOT analizën mund ta përdorim shkollat për të analizuar:
Të dhënat e kontabilitetit mbahen për të ardhurat e siguruara si më poshtë:
Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të favorshme, në një procedurë që zbatohet duke përdorur mjetet elektronike nëpërmes Sistemin Eletronik të Prokurimit Publik (SEPP), me certifikatë dixhitale, nënshkruhet nga:
Xhirologaritë e buxhetit të shkollave mbahen në: