Pyetje për pjesën e dytë të provimit për drejtor

Aftësitë e nevojshme të menaxherit në arsim:
Angazhimi në punë i të punësuarve në sistetim edukativo-arsimor ka tri dimensione:
Baza e liderit cilësor është:
Burimet e dimensionit të dytë – formalizimit janë:
Çdo udhëheqës me cilësi të lartë është:
Çfarë duhet së pari të bëjë drejtori me arsimtarin i cili nuk është i rregullt në punë?
Çfarë lloj shkollash ka sipas kulturës organizative?
Çfarë nuk mund të delegojë drejtori?
Cila nga alternativat e dhëna NUK nënkupton kulturë organizative:
Cilët janë aktivitetet dhe detyrat kryesore pa të cilat drejtori i shkollës nuk mund të ketë sukses në punën e tij?
Cilët janë funksionet e menaxherit?
Cilët janë tre elementet që e definojnë secilin institucion arsimor?
Cilët role përfshihen në rolet interpersonale të menaxherit?
Cilët tre elemente janë të rëndësishme për ç;do shkollë që të mund me sukses të realizojë misionin e saj:
Cili është qëllimi i cili duhet arritur me anë të analizës së gjendjes së mjedisit jetësor që e rrethon shkollën?
Cili nga standardet në fjalë NUK është në suaza të realizimit të Programit „Integrimi i edukimit ekologjik në sistemin arsimor të Maqedonsë“ ?
Çka është eko-shkolla?
Çka paraqet organizata:
Drejtorët e suksesshëm janë komunikues të mirë, atëherë kur:
Faktorët që ndikojnë në efektivitetin e liderit janë:
Fazat e etnocentrizmit (si fazë e zhvillimit të ndjeshmërisë ndërkulturore – Bent) janë:
Ju caktojnë për drejtor të organizatës dhe kolegët ju njoftojnë me mënyrën në të cilën festohet patronati (organizojnë shfaqje në të cilën marrin pjesë një numër i madh nxënësish, ftojnë një numër të madh mysafirësh, e pastaj bashkërisht shoqërohen në festë me rastin e Patronatit). Juve aspak nuk ju pëlqen ai koncept dhe bëni ndryshim të tërësishëm duke konsideruar se nuk ka nevojë për organizim aq të madh, e posaç;ërisht shoqërimi joformal dhe argëtimi.
Ju jeni drejtor i ri i një shkolle të ngecur. Sukseset në shkollë janë nga „lavdia e moç;me“ dhe disa individë konsiderojnë se atë që kanë punuar me vite prapa është plotësisht e mjaftueshme dhe që të rinjtë duhet të marrin „timonin“. Këtyre individëve si drejtor do t’ju:
Ju jeni drejtor në një shkollë multietnike. Po organizoni ekskursion i cili do të realizohet për të gjithë nxënësit e gjeneratës. Sipas numrit të përgjithshëm të nxënësve është bërë orari se cilët nxënës me cilin autobus do të udhëtojnë. Pak përpara nisjes keni pakënaqësi nga prindër, nuk lejojnë që fëmijët e tyre të udhëtojnë me nxënës të një bashkësie etnike tjetër, të bazuar në paragjykime dhe bindje të tyre. Nuk lejojnë që fëmijët e tyre të hyjnë në autobus. Ju:
Ju jeni drejtor shkolle. Për shkak të pakënaqësisë nga higjiena në shkollë, Këshilli i prindërve, sjell vendim të kërkojë rishikim në shfrytëzimin e mjeteve për higjienë dhe mënyrën e mirëmbajtjes së higjienës. Ju si drejtor:
Klima organizative do të thotë:
Koordinimi mund të jetë:
Kultura organizative në shkollë është kombinim i:
Kushte themelore për funksionimin efikas dhe efektiv të organizatës:
Lideri është:
Lidershipi cilësor ndodh si rezultat i tre faktorëve që ndodhin njëkohësisht:
Lidhur me eko-standardet, diagnozën e gjendjes aktuale në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor rekomandohet që ta bëni me anë të:
Llojet e menaxhimit  janë:
Mbi fuqinë e bindjes:
Motivimi i brendshëm do të thotë:
Ndikimi i kulturës organizative në organizatë mund t’i referohet dy segmenteve:
Në fund të vitit ju si drejtor u ndani mirënjohje dhe lëvdata kolegëve të cilët kanë dhënë kontribut për sukseset e arritura të organizatës. Ndarja e mirënjohjeve është akt i mirë sepse ndikon në mënyrë motivuese:
Në futjen e teknologjisë informatike në sistemin arsimor duhet të shihen ne menyrë ktitike mundesitë për pranimin e saj:
Në menaxhimin e shkollës marrin pjesë:
Në rrethinën e shkollës në të cilën jeni drejtor ka një sektor të zhvilluar biznesi. Kjo është mundësi e mirë për:
Në shkollë keni një punonjës jashtëzakonisht cilësor. Më shumë vite nuk e shfrytëzon potencialin e vet sepse konsideron që udhëheqësitë paraprake për shkaqe personale kanë favorizuar të tjerë, kolegë më pak profesional. Ju në mënyrë transparente e ç;moni punën e tij, mirëpo edhe me këtë ju nuk arrini efekt. Cili parim i motivimit është më i përshtatshëm në një rast të këtillë?
Në shkollë po organizohet ekskursion treditor nëpër Republikën e Maqedonisë. Në një nga paralelet (klasët) ka një nxënës me nevoja të veç;anta dhe sjellje hiperaktive. Udhëheqësi i paraleles konsideron se ai nxënës për të është ngarkesë dhe obligim i madh dhe se nuk mund të garantojë siguri as për nxënësin, as për nxënësit e tjerë të paraleles në ekskursion. Ju, si drejtor:
Në shkollën në të cilën jeni drejtor një prind vazhdimisht po ju ankohet për sjalljen ndaj fëmijës së tij nga ana e një arsimtari. Disa herë keni biseduar me arsimtarin, mirëpo, arsimtari vazhdon me qëndrimin se po vepron drejtë, kurse nxënësi meriton një raport të tillë. Si do të veproni?
Nga kultura e shkollës varet:
Nivelet menaxheriale janë si më poshtë:
Një nga karakteristikat e kulturës organizative funksionale është?
Parakushti kryesor që të bëhet Eko-shkollë është përfshirja e:
Për një sistem organizativ menaxhmenti është çështje e ekzistencës së tij, atëherë kur:
Për të funksionuar një organizatë nevojitet një koordinim i duhur.
Pesë dimensionet e edukimit multikulturor sipas Benks-it  janë:
Pse lidershipi është një proces:
Shkolla e hapur ka rrethi shoqëror, karakterizohet me:
Shkolla si organizatë me shkallë të lartë funksionaliteti kërkon:
Shkolla si organizatë përfshinë këto burime:
Sipas autoritetit, stilet e liderit janë:
Sipas H.Koontz funksionet menaxheriale e kanë këtë kuptim:
Sipas kulturës organizative, cilat nga alternativat në fjalë paraqesin pjesë të karakteristikave të shkollës së ngecur:
Sipas piramidës së Abraham Masllovit ç;ka nënkuptohet me nevojë e vetërespektimit:
Sipas Ubben dhe Hughes shkolla karakterizohet në thelb nga këto komponentë:
Struktura e brendëshme e shkollës përbëhet nga:
Cilat aftësi duhet të kenë profesionistët e marrëdhënieve me publikun?
Çfarë duhet të jetë komunikimi në një organizatë për të pasur rezultatin më të mirë?
Cili është procesi i komunikimi?
Cilat janë zonat e komunikimit?
Cila rregull paraqitet si kusht për komunikim të suksesshëm në kolektiv?
Zona personale e komunikimit i referohet:
Zona e komunikimit publik i referohet:
Sipas asaj se kush i thërret mbledhjet dhe në çfarë mënyre, dallojmë:
Një numër i madh i mbledhjeve është një shenjë e sigurt për:
Një organizatë nuk negociohet për:
Një nga arsyet kryesore për ekzistimin e punës në grup është:
Gjatë punës në grup, secili anëtar i ekipit:
Qëndrimi bashkëkohor ndaj konflikteve është se ato janë:
Gjatë mbledhjeve NUK është e lejuar:
Gjatë viteve, marrëdhëniet, “mbivendosura dhe vartëse” shmangen nga marrëdhënia e:
Me cfar është e lidhur kultura e komunikimit në një organizatë të ?
Çfarë bëjnë zyrtarët e marrëdhënieve me publikun në organizatë?
Cila mënyrë e sjelljes duhet të shfrytëzohet për mbledhje cilësore?
A duhet menaxhimin me njerëz ta udhëheqin menaxher HR me përvojë?
 Ç’është motivimi?
Cilat teori i përkasin teorive të procesit?
A duhet të ketë komunikim të ekip dhe çfarë lloji?
Cilat lloje të komunikimit ekzistojnë?
Për punë ekipore është e nevojshme:
Komunikimi i mirë i është i nevojshëm organizatës?
Cilat janë qëllimet themelore të menaxhimit me njerëzit?
Cilat faza janë në udhëheqjen e mbledhjes?
Çfarë është më e rëndësishme për cilësinë e të punësuarve në shkollë?
Konfliktet janë të mira për organizаtën
Potencialet më të vlefshme, të cilat i posedon një organozatë janë:
Termi ,,menaxhment“ nënkupton proces të:
Komunikimi është realizuar kur porosia është:
Në format dialoge të komunikimit bëjnë pjesë:
Varësisht nga numri i pjesëmarrësve, mbledhjet mund të jenë:
Çfarë është publiku?
Menaxhmenti duhet të ndërtojë:
Drejtori do ta zgjidh konfliktin:
Si duhet të jetë sjellja në procesin e negocimit?
Qëllimi përfundimtar i mentorimit është:
Menaxhimi i talentëve në organizatë është një grup aktivitetesh, si:
Mentorimi si proces zakonisht nënkupton ekzistencën e:
Zona sociale e komunikimit është:
Format monologjike të komunikimit janë:
Periudha e mesme ose faza e procesit të mentorimit zakonisht zgjat:
Asertivitet do të thotë që të jeni:
Asnjë mbledhje formale nuk do të mbahet pa praninë e:
Një nga parimet bazë të menaxhimit të burimeve njerëzore është:
Individët ose grupet që janë pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në konflikt quhen:
Zgjidhja e konfliktit mund të arrihet me:
Cili është i vetmi reagim korrekt për një drejtor kur paraqitet një konflikt?
Ekipi është një grup i vogël prej:
Për krijimin e një atmosfere të shëndetshme pune në ekip përgjegjësinë më të madhe e ka:
Menaxhimi i njohurive ka për qëllim:
Cili është faktori kyç i marrëdhënieve me publikun?
Personi i autorizuar për t’u paraqitur në mediume në emër të organizatës është:
Ajo që i mungon grupit për t’u rritur përfundimisht në një ekip është:
Si duhet udhëheqësi të organizoj dhe udhëheq mbledhje të suksesshme?
Si arrihet sinergjia menaxheriale?
Cilat janë tre format themelore në marrëdhëniet midis mësuesit dhe nxënësit?
Disa nga karakteristikat e një udhëheqje të papërshtatshme të mbledhjeve janë
 Cila është periudha e fundit e zhvillimit profesinal të arsimtarëve?
 Dimensioni etik gjatë sjelljes së vendimeve pedagogjike nënkupton vendimmarrje me respektim të:
 Filozofia e restitucionit fokusohet në:
 Kontrolli preventiv është i orientuar nga:
 Mundësitë e ritjes së kualitetit të shkollës duhet të kërkohen në përmirësimin e kualitetit të fushës vijuese:
 Ndryshimet dhe inovacionet e fituara me hulumtime aksionale NUK bazohen në:
 Plani individual për zhvillim profesional të arsimtarit NUK ndikon në:
 Sigurimi i zhvillimit (inovacione dhe ndryshime) duhet të realizohet:
Cili është funksioni i drejtorit në përgatitjen e programit vjetor shkollor:
Cili është niveli më i ulët i lidhshmërisë te komunikimi?
Cili nivel i ndryshimeve më lehtë implementohet?
Çka e karakterizon udhëheqjen “e shefit”?
Detyra e punës që del nga funksioni i drejtorit është:
Drejtori veçanërisht duhet të ketë qëndrim kritik ndaj:
Elementet e komunikimit janë:
Gjatë ndjekjes dhe vlerësimit të punës së shkollës njëri nga nivelet është:
Hapi i fundit në procesin e kontrollit është:
Hapi i parë në procesin e inovacionit është:
Institucioni i cili e vërteton kualitetin nëpërmjet evaluimit integral është:
Invencioni është proces i:
Koncepti i standardeve arsimore është orientuar nga:
Kush është hapi i parë në procesin e vendimmarrjes?
Me vendimet afatshkurte:
Misioni i shkollës NUK promovon:
Ndryshimet në arsim konsiderohen si të suksesshme nëse kalojnë në:
Ndryshimi në shkollë ndodh kur i njejti do të pranohet:
Ndryshimi në shkollë NUK do të jetë i suksesshëm nëse:
Ndyshimi në shkollë do të ndodh kur i njejti do të pranohet:
Në cilin funksion menaxhues vendosen standardet për punë në shkollë?
Në përgatitjen e PIA (planit individual arsimor) merr pjesë:
Në procesin e planifikimit, parashtrimi i qëllimeve organizative paraqet:
Në sa fusha janë të grupuara dituritë dhe të kuptuarit profesional si dhe aftësitë dhe shkathtësitë e arsimtarëve?
Në sa kritere për profesion bazohet analiza e profesionit të mësimdhënësit?
Nevoja për zhvillim profesional të arsimtarëve NUK bazohet në:
Nga sa hapa përbëhet procesi i kontrollit?
Njëri nga katër hapat gjatë procesit të planifikimit zhvillimor është faza e:
Njëri nga llojet e stileve të komunikimit pedagogjik është stili:
Orë e suksesshme mësimore e realizuar nga ana e mësimdhënësit është ora:
Për ndjekjen dhe evaluimin e orës mësimore drejtori NUK duhet të posedojë dituri për:
Përveç rolit si i trajnuar, në procesine zhvillimit profesional të arsimtarëve, arsimtari mund të gjendet në rolin:
Procesi i kontrollit përbëhet nga:
Procesi i planifikimit strategjik përfshin:
Restitucioni si proces e përforcon:
Rezistenca ndaj ndryshimeve në shkollë do të jetë më e vogël nëse:
Roli i drejtorit gjatë së cilës ai kyç inovacione në shkollë quhet:
Shenjat në komunikimin pedagogjik ndërmjet drejtorit dhe mësimdhënësve duhet të kenë:
Si quhet komunikimi i cili është me dëshirën e individit?
Si quhet roli i drejtorit gjatë së cilës ai vendos procedura për ndjekjen, matjen dhe vlerësimin e punës edukativo-arsimore në shkollë?
Sipas Brajshës, sa fshehtësi ekzistojnë për shkollat e suksesshme?
Sipas cilës rradhitje janë fazat e ndryshimeve?
Sipas shkallës së zhvillimit, planet mund të jenë:
Standardet arsimore i definojnë kompetencat matëse te lëndët mësimore nëpërmjet:
Stili i vendimmarrjes kur drejtori vetë i sjell vendimet quhet:
Stili joasertiv është stil në të cilin komunikimi pedagogjik ka të bëjë me komunikimin i cili:
Stili kur komunikimi është i hapur, i sinqertë, i qartë, direkt me zë të sigurtë, bindës dhe të ngrohtë, quhet:
Udhëheqja pedagogjike bashkëkohore përparësi i jep:
Udhëheqja tradicionale e shkollave paraqet:
Vendime rrjedhëse janë:
Vendimet analitike bazohen në:
Vendimmarrja pedagogjike NUK bazohet në:
Shkollat janë të detyruara të kryejnë procedura të prokurimit publik për mallra, shërbime dhe punët me vlerë më të madhe se:
 Shkollat në Republikën e Maqedonisë së Veriut mjetet financiare i  sigurojnë nga:
A ka limit kohor për sjelljen e Planit për Prokurim Publik brenda ndonjë afati të caktuar kohor?
Asetet apo mjetet fikse dhe kapitali qarkullues, janë pjesë përbërëse e:
Asetet e kompanisë shprehen gjithmonë:
Bilanci i Gjendjes është një pasqyrë e:
Bilanci i Suksesit përcakton:
Bllok dotacionet për financimin e punës së shkollave, barten fillimisht tek komuna sipas:
Burimet plotësuese të brendshme të financimit të shkollave (sipas rregullores së sjellë nga MASH-i) janë:
Çfarë lloji të prokurimit mund të realizohet nëse organi kontraktues mund ka nevojë për mallra inovativë, shërbime ose punë, që nuk mund të plotësohen edhe me prokurim të mallrave, shërbimeve ose punëve që janë tanimë të arritshme në treg:
Cila është karakteristika më e rëndësishme e Bilancit të Gjendjes?
Cila nga të mëposhtmet duhet të jetë subjekt i prokurimi publik?
Cila nga të mëposhtmet NUK është karakteristikë e sipërmarrësit?
Cila nga të mëposhtmet NUK është pjesë përbërëse e dokumentacionit të tenderit?
Cilat janë burime shtesë për financimin e arsimit?
Cilat janë burimet kryesore për financimin e arsimit?
Cilat janë raportete financiare kryesore që shfrytëzohen gjatë raportimit të aktiviteteve në arsim?
Cilat nga planet financiare janë në përgjegjësi  të drejtorit dhe shërbimit financiar në çdo shkollë:
Cilat shpenzime të projektit janë të papranueshme për evidencë?
Cili është afati i përcaktuar ligjor që Këshilli është i detyruar t’i përgjigjet kërkesave për Marrjen e Pëlqimit?
Cili funksion nuk ka të bëjë me menaxhimin financiar?
Elementet kryesore të Bilanci i gjendjes janë:
Fondet buxhetore për financimin e pagave të punonjësve dhe shpenzimeve materiale në shkollë, vijnë në formën e:
Funksionimi i  një “kompanie reale në shkollë” mund të  kontribuoj për buxhetin e shkollës si:
Gjatë përgatitjes së buxhetit të projektit, shkolla duhet:
Komuna mund t’a plotësojë financiarisht buxhetin e shkollave nëpërmes burimeve të komunës, përveç në rastet që kanë të bëjnë me:
Kriteret për lidhjen e kontratës së prokurimit publik:
Kriteri bazë që përdoret në Metodologjinë për shpërndarjen e mjeteve financiare deri te shkollat fillore dhe të mesme është:
Kush është emetuesi i certifikimit digjital të regjistruar në Republikën e Maqedonisë?
Kush janë funksionet bazë të menaxhimit financiar?
Kush mbanë përgjegjësinë ligjore si instancë e fundit, për mbajtjen e kontabilitetit në shkollë?
Llogaria përfundimtare e shkollës i dorëzohet themeluesit jo më vonë se:
Me blok dotacione bëhet financimi i kompetencave të përcaktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale dhe:
Mënyra e sigurimit dhe shpërndarjes së fondeve shtesë për financimin e punës së shkollave, përcaktohet nga:
Mjetet primare (të përhershme) të shkollës janë:
Në bazë të ligjit  për Vetëqeverisje lokale komunat janë përgjegjëse edhe për:
Në procedurën për dhënien e kontratës së prokurimit publik, kryetari, zëvendëskryetari, anëtarët dhe zëvendësit e anëtarëve të komisionit të prokurimit publik dhe personi përgjegjës, nënshkruajnë një deklaratë për:
Në rastet kur vjen vetëm një ofertë gjatë një prokurim publik, ose ekziston vetëm një ofertë e pranueshme autoriteti kontraktuesi detyrohet:
Nëpërmes regjistrimit përcaktohet situate aktuale e:
Nga cila uebfaqe mundë të qasemi në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik?
Organi kontraktues (Shkolla) nëpërmes kërkesës për mbledhjen e ofertave, është e detyruar të mbajë:
Organizatat dhe shkollat paraqesin informacione mbi transaksionet dhe rezultatet financiare që janë realizuar nga ana e tyre në periudha të caktuara kohore. Një raportim i tillë quhet:
Pas miratimit të planit vjetor për prokurimin publik, drejtori duhet:
Pasqyrat financiare tremujore duhet të sigurojnë krahasueshmërinë e shpenzimeve të planifikuara me:
Plani financiar i shkollës për llogarinë e aktiviteteve për vetëfinancim, është një plan financiar vjetor i përbërë nga:
Plani i prokurimit publik për vitin aktual duhet të përgatitet jo më vonë se:
Procedurat e tenderimit publik, a duhet të nënshkruhen me dorë apo në mënyrë digjitale(elektronike)?
Procedurat më të zakonshme e prokurimit publik në shkollë është:
Raportimin mbi përdorimin e fondeve të fituara nga aktivitetet shtesë, shkolla e dorëzon tek:
Rezultati negativ financiar paraqitet:
Shkollat përgatisin Plan Financiar për:
Shkollat si përdorues( shfrytëzues)  të buxhetit, kan obligim të mbajnë evidencë kontabël, ndërsa drejtori si person përgjgegjegjës për ligjshmërinë e funksionimit në shkollë ka obligim:
Shpërnarja e mjeteve financiare tek komunat për qëllimet e arsimit fillor dhe të mesëm, kryhet nëpërmes:
Sigurimi dhe përmbushja e qëllimeve financiare të shkollës është detyrim i:
Sipas Ligjit për Kontabilitetin për Buxhetet dhe Përdoruesit e Buxhetit pasqyrat financiare bazë që pregaditen  në shkollat publike janë:
Sipërmarrësia përfëshin:
SWOT analizën mund ta përdorim shkollat për të analizuar:
Të dhënat e kontabilitetit mbahen për të ardhurat e siguruara si më poshtë:
Vendimin për zgjedhjen e ofertës më të favorshme e sjell:
Xhirologaritë e buxhetit të shkollave mbahen në:
Çka nga të poshtëshënuarat nuk është e ndaluar me Ligjin për marrëdhëniet e punës?
Çfarë nënkupton ndalesa për diskriminim?
 Në pajtim me Ligjin për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme, transformimi i raportit të punës nga ai me kohë të caktuar në kohë të pacaktuar në arsimin fillor dhe të mesëm, nuk është i lejuar nëse:
Cili nga detyrimet e mëposhtme nuk lind nga kontrata e punës për punëtorin:
Detyrimi i punëdhënësit sipas Ligjit për marrëdhëniet e punës është:
Sa është koha e plotë javore e punës për mësimdhënësit sipas Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme?
Sipas Ligjit për marrëdhëniet e punës, punëtori ka të drejtë për pushim të paguar për shkak të rrethanave personale dhe familjare (për lidhjen e martesës, lindjen e fëmijës (vetëm për babain) dhe/ose vdekjen e familarit të afërt):
Cili nga parimet e mëposhtme nuk është parim themelor sipas Ligjit për arsimin fillor:
Qëllimi i arsimit fillor nuk është:
Arsimi gjithëpërfshirës është:
 Në cilin nga vendet e mëposhtme nuk mund të organizohet dhe realizohet arsimi fillor:
Me statutin e shkollës fillore nuk rregullohen:
Plani mësimor për arsimin fillor përmban:
Me programet mësimore përcaktohen:
Mësimi plotësues në shkollën fillore organizohet për nxënësit që:
Mësimi shtesë në shkollën fillore organizohet për nxënësit që:
Tutor-vullnetar mund të jetë:
Kush e bën këshillimin e prindit/kujdestarit?
Kush e formon ekipin për integrimin shkollor?
Me programin zhvillimor planifikohen qëllimet dhe vizioni për zhvillimin e shkollës në periudhën prej:
Kur si rregull fillon dhe përfundon viti shkollor në shkollën fillore?
Mësimi në vitin shkollor zhvillohet në 180 ditë mësimore. Përjashtimisht, në kushte të jashtëzakonshme, numri i ditëve mësimore në vitin shkollor mund të jetë:
Sa është numri i nxënësve në klasë në shkollën fillore?
Në klasën e parë në shkollën fillore prindi/kujdestari është i detyruar ta regjistrojë fëmijën që deri në fund të vitit kalendarik do të mbushë:
Kush është i detyruar të raportojë çdo formë të dhunës, keqtrajtimin ose pakujdesinë e kryer ndaj nxënësit nga nxënësi tjetër, prind/kujdestar, mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional ose cilido person tjetër që është i punësuar në shkollë, te institucionet kompetente të përcaktuara me ligj?
Cili është organi administrues në shkollën fillore?
Sa anëtarë ka këshilli shkollor në shkollën fillore?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës fillore janë përfaqësues nga themeluesi?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës fillore janë përfaqësues nga prindërit/kujdestarët
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës fillore janë përfaqësues nga mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët e shkollës?
Sa zgjatë mandati i anëtarëve të këshillit shkollor në shkollën fillore?
Nga cilët anëtarë zgjidhet kryetari i këshillit shkollor në shkollën fillore?
Cili është organi drejtues në shkollën fillore?
Sa zgjat mandati i drejtorit në shkollën fillore?
Kush e përfaqëson shkollën dhe është përgjegjës për punën ligjore?
Kush e miraton statutin dhe programin zhvillimor të shkollës fillore?
Këshilli shkollor i shkollës fillore i propozon kryetarit të komunës/ministrit:
Drejtorin e shkollës fillore komunale e zgjedh dhe shkarkon:
Organ profesional i shkollës fillore nuk është:
Nxënësi ka të drejtë për transport falas nëse e ndjek mësimin, nëse profesioni dhe profili i zgjedhur nuk është i përfaqësuar në komunën në të cilën jeton nxënësi dhe nëse vendbanimi është larg shkollës së mesme në të cilën nxënësi është regjistruar:
Puna e shkollës së mesme gjatë vitit shkollor përcaktohet me :
Ora mësimore në shkollat e mesme publike zgjat:
Nga sa anëtarë përbëhet organi administrues në shkollat e mesme publike?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga Ministria?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga bashkësia afariste?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga themeluesi?
Sa zgjat mandati i anëtarëve të këshillit shkollor në shkollat e mesme publike?
Vendimet e këshillit shkollor në shkollat e mesme publike merren nga:
Nga sa anëtarë përbëhet këshilli administrues në konviktet publike të nxënësve?
Kush e udhëheq universitetin e hapur qytetar për mësim të përjetshëm?
Parim i përgjithshëm në pajtim me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik nuk është:
Gjatë regjistrimit të fëmijës në klasën e parë, prindi/kujdestari nuk është i detyruar të dorëzojë vërtetimin e:
Arsimi inkluziv është:
Numri i nxënësve në paralelet e shkollave të mesme publike është:
Sa anëtarë të këshillit shkollor të shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga mësimdhënësit?
Personi i njëjtë në mënyrë të njëpasnjëshme nuk mund të emërohet ushtrues detyre drejtor të:
Për shkak të shkeljes së detyrave dhe mëspërmbushjes së detyrimeve, nxënësit në shkollën e mesme nuk mund t’i shqiptohet njëra nga  masat e mëposhtme pedagogjike:
Ndaj nxënësit i cili nuk i përmbush detyrimet e tij dhe i shkel rregullat e punës edukative-arsimore nuk mund të zbatohet:
Për kandidatët që kanë aplikuar në shpalljen publike për lidhjen e mardhënies së punës për mësimdhënës, mendim drejtorit të shkollës i jep:
Cili është akti më i lartë juridik dhe më i rëndësishëm në një shtet?