Pyetje për pjesën e dytë të provimit për drejtor

Aftësitë që i nevojiten menaxherit në arsim:
Anëtarë te eko-bordit mund të jenë:
Baza e liderit cilësor është:
Burimet e dimensionit të dytë – formalizimit janë:
Çdo udhëheqës me cilësi të lartë është:
Çfarë lloji të udhëheqjes do të aplikojë drejtori nëse ka një staf me përvojë me një ndjenjë të zhvilluar të përkatësisë në shkollë?
Çfarë mund të delegojë drejtori?
Çfarë nuk mund të delegojë drejtori?
Çfarë ofrojnë sistemet e decentralizuara:
Cilat janë aktivitetet dhe detyrat kryesore pa të cilat drejtori i shkollës nuk mund të jetë i suksesshëm në punën e tij?
Cilat nga këto paraqesin aktivitete afatgjate jashtëmësimore:
Cilët janë tre elementet që e definojnë secilin institucion arsimor?
Cili funksion i drejtorit përfshin hartimin e planeve afatgjata (planin strategjik për zhvillimin e shkollës):
Cili nga elementët e mëposhtëm NUK ndikon në kulturën organizative:
Çka është eko-shkolla?
Çka nënkuptohet me shprehjen integrimi multietnik në arsim?
Çka paraqet organizata:
Drejtorët e suksesshëm janë komunikues të mirë, atëherë kur:
Drejtorët mund të rrisin motivimin e punonjësve duke përdorur:
Ekzistenca e një sistemi të menaxhimit organizativ është kur:
Faktorët e brendshëm që ndikojnë në motivim:
Faktorët që ndikojnë në efektivitetin e liderit janë:
Inkuadrimi i aktiviteteve për integrim multietnik në arsim paraqet:
Karakteristikat e stilit mësimor të udhëheqjes janë:
Karakteristikat njerëzore (humaniste) të liderit përfshijnë:
Klima organizative do të thotë:
Klima organizative është e lidhur ngushtë me stilin udhëheqës dhe menaxherial të drejtorëve, bazuar në:
Krijimi i një ambienti të këndshëm pune, vendosja e sistemit të shpërblimeve, vendosja e bashkëpunimit të mirë me prindërit dhe nxënësit, vendosja e sistemit për marrjen dhe zbatimin e vendimeve, vendosja e sistemit të komunikimit të hapur dhe të ndershëm janë karakteristika të:
Kultura pozitive e shkollës krijohet atëherë kur:
Kultura shkollore më së shpeshti lidhet me:
Kush e përgatit programin e punës së drejtorit të shkollës?
Kushte themelore për funksionimin efikas dhe efektiv të organizatës:
Lideri është:
Llojet e menaxhimit  janë:
Mbi fuqinë e bindjes:
Menaxhimi i situatës:
Motivimi i brendshëm do të thotë:
Mungesa e kulturës funksionale organizative në shkollë çon drejt:
Në çfarë mënyrash manifestohet kultura e shkollës?
Në lidhje me vendimet e marra nga Ministri i Ministrisë së Arsimit, vendimet e drejtorit të shkollës janë:
Në menaxhimin e shkollës marrin pjesë:
Në mjedisin e shkollës në të cilën ju jeni drejtor ka një sektor të zhvilluar biznesi. Ajo një mundësi e shkëlqyer për të:
Nga kultura e shkollës varet:
Nivelet menaxheriale janë si më poshtë:
Një nga funksionet themelore të menaxhmentit është:
Për një sistem organizativ menaxhmenti është çështje e ekzistencës së tij, atëherë kur:
Për të funksionuar një organizatë nevojitet një koordinim i duhur. Koordinimi mund të jetë:
Pse lidershipi është një proces:
Rëndësia e integrimit ndëretnik në arsim është:
Sa dimensione ka struktura organizative?
Sa i përket integrimit ndëretnik në arsim, drejtorët e shkollave duhet që të sigurojnë:
Shkolla si organizatë me shkallë të lartë funksionaliteti kërkon:
Shkolla si organizatë përfshinë këto burime:
Shumica e autorëve pajtohen se funksioni i parë dhe i fundit i menaxhimit është:
Sipas autoritetit, stilet e liderit janë:
Sipas H.Koontz funksionet menaxheriale e kanë këtë kuptim:
Sipas Ubben dhe Hughes shkolla karakterizohet në thelb nga këto komponentë:
Struktura e brendëshme e shkollës përbëhet nga:
Struktura organizative në parim ka 3 dimensione:
Udhëheqja e shkollës i referohet:
Ajo që i mungon grupit për t’u rritur përfundimisht në një ekip është:
Asertivitet do të thotë që të jeni:
Asnjë mbledhje formale nuk do të mbahet pa praninë e:
Çfarë është publiku?
Cila nga të mëposhtmet nuk shkakton konflikt?
Cilat faza janë në udhëheqjen e mbledhjes?
Cilat teori i përkasin teorive të procesit?
Cili duhet të jetë komunikimi shkollë-publik?
Cili është faktori kyç i marrëdhënieve me publikun?
Cili është i vetmi reagim korrekt për një drejtor kur paraqitet një konflikt?
Cili është procesi i komunikimi?
Drejtori do ta zgjidh konfliktin:
Ekipi është ndërtuar:
Ekipi është një grup i vogël prej:
Forma bazë e komunikimit interaktiv të biznesit është:
Format monologjike të komunikimit janë:
Gjatë mbledhjeve NUK është e lejuar:
Gjatë punës në grup, secili anëtar i ekipit:
Hapi i parë i planifikimit strategjik të potencialit të personelit është
Individët ose grupet që janë pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në konflikt quhen:
Kapitali intelektual përfaqëson:
Komunikimi është realizuar kur porosia është:
Konfliktet janë të mira për organizatën:
Kur zgjidhet stili i komunikimit të delegimit?
Mbledhjet e këshillit të mësuesve janë:
Mbledhjet për negocim janë ato që thirren për:
Me cfar është e lidhur kultura e komunikimit në një organizatë të ?
Menaxhimi i burimeve njerëzore në arsim ndikon drejtpërdrejt në:
Menaxhimi i duhur i burimeve njerëzore në çdo organizatë arsimore reflekton drejtpërdrejt:
Menaxhimi i njohurive ka për qëllim:
Menaxhimi i talentëve në organizatë është një grup aktivitetesh, si:
Mentorimi si proces zakonisht nënkupton ekzistencën e:
Mledhjet formale të shkollës duhet gjithmonë:
Një nga arsyet kryesore për ekzistimin e punës në grup është:
Një nga objektivat e marrëdhënieve me publikun është:
Një nga parimet bazë të menaxhimit të burimeve njerëzore është:
Një numër i madh i mbledhjeve është një shenjë e sigurt për:
Një organizatë nuk negociohet për:
Njohja me organizatën, me kushtet e punës, me rregullat e sjelljes, me kulturën organizative, me bashkëpunëtorët, kolegët, si dhe me të drejtat dhe detyrimet e tyre që rrjedhin nga kontrata e punës, përbëjnë procesin e:
Njohuritë në një organizatë mund të jenë:
Periudha e mesme ose faza e procesit të mentorimit zakonisht zgjat:
Për krijimin e një atmosfere të shëndetshme pune në ekip përgjegjësinë më të madhe e ka:
Personi i autorizuar për t’u paraqitur në mediume në emër të organizatës është:
Potencialet më të vlefshme, të cilat i posedon një organozatë janë:
Procesi në të cilin dëgjuesi i dërgon bashkëbiseduesit mesazhe verbale dhe joverbale quhet:
Qëllimi përfundimtar i mentorimit është:
Qëndrimi bashkëkohor ndaj konflikteve është se ato janë:
Renditja e komponentëve bazë të procesit të komunikimit janë:
Roli i proçesverbalistit në një takim është:
Si duhet të jenë ekipet?
Si duhet të jetë sjellja në procesin e negocimit?
Sipas asaj se kush i thërret mbledhjet dhe në çfarë mënyre, dallojmë:
Sipas përbërjes së pjesëmarrësve, mbledhjet mund të jenë:
Teknikat më të aplikuara në fazën e përzgjedhjes janë:
Termi menaxhim mund të përkufizohet si:
Termi ,,menaxhment“ nënkupton proces të:
Termi “Zhvillim profesional” do të thotë:
Zgjidhja e konfliktit mund të arrihet me:
Zhvillimi i karrierës së çdo punonjësi është i lidhur ngushtë me:
Zona sociale e komunikimit është:
 Cila është periudha e fundit e zhvillimit profesinal të arsimtarëve?
Cilat standarde duhet t’i posedojë arsimtari-këshilltar?
Cili është niveli më i lartë i lidhshmërisë që ndikon në suksesin e komunikimit?
Cili nivel i ndryshimeve më lehtë implementohet?
Çka e karakterizon udhëheqjen “e shefit”?
 Dimensioni etik gjatë sjelljes së vendimeve pedagogjike nënkupton vendimmarrje me respektim të:
Drejtori gjatë ndjekjes dhe vlerësimit të orës mësimore duhet ta njeh:
Drejtori ne veçanti duhet të ketë një qëndrim kritik ndaj:
Drejtori veçanërisht duhet të ketë qëndrim kritik ndaj:
Elementet e komunikimit janë:
 Filozofia e restitucionit fokusohet në:
Gjasat janë më të mëdha që ndryshimi në shkollë të realizohet dhe të pranohet pozitivisht si rast për zhvillim, në rast se ekziston:
Gjatë ndjekjes dhe vlerësimit të punës së shkollës njëri nga nivelet është:
Informata kthyese nga drejtori për arsimtarin nga ndjekja e orës mësimore duhet të jetë:
Institucioni i cili e vërteton kualitetin nëpërmjet evaluimit integral është:
Invencioni është proces i:
Koncepti i standardeve arsimore është orientuar nga:
 Kontrolli preventiv është i orientuar nga:
Kush është hapi i parë në procesin e vendimmarrjes?
Kush e vendos nevojën për krijimin e konceptit për zhvillim profesional të mësimdhënësve në shkollë?
Misioni dhe vizioni i shkollës vlen për:
Misioni i shkollës NUK promovon:
Ndryshimet në arsim konsiderohen si të suksesshme nëse kalojnë në:
Ndryshimi në shkollë NUK do të jetë i suksesshëm nëse:
Në cilin funksion menaxhues vendosen standardet për punë në shkollë?
Në përgatitjen e PIA (planit individual arsimor) merr pjesë:
Në sa fusha janë të grupuara dituritë dhe të kuptuarit profesional si dhe aftësitë dhe shkathtësitë e arsimtarëve?
Në vizionin e shkollës, përveç tjerash, shkolla definohet si institucion në të cilin:
Nevoja për zhvillim profesional të arsimtarëve NUK bazohet në:
Në zhvillimin profesional të mësimdhënësve në mënyrë direkte ndikojnë:
Nga sa hapa përbëhet procesi i kontrollit?
Njëra nga masat më të shpeshta që shfrytëzohet për tejkalimin e barrierave në komunikim është:
Njëri nga funksionet e drejtorit të shkollës, si udhëheqës pedagogjik është lidhur ngushtë me:
Njëri nga katër hapat gjatë procesit të planifikimit zhvillimor është faza e:
Njëri nga llojet e stileve të komunikimit pedagogjik është stili:
Orë mësimore e realizuar me sukses është ora në të cilën:
Për ndjekjen dhe evaluimin e orës mësimore drejtori NUK duhet të posedojë dituri për:
Përveç rolit si i trajnuar, në procesine zhvillimit profesional të arsimtarëve, arsimtari mund të gjendet në rolin:
Planet që kanë karakter strategjik u takojnë:
Procesi i kontrollit përbëhet nga:
Restitucioni si proces e përforcon:
Rezistenca ndaj ndryshimeve në shkollë do të jetë më e vogël nëse:
Rezistenca ndaj ndryshimit në shkollë do të ishte më e vogël nëse:
Roli i drejtorit si programues është e lidhur me:
Shkaqet të cilat ndikojnë në nevojën për zhvillim profesional të mësimdhënësve janë të përmbajtura në nevojën e:
Sipas Brajshës, sa fshehtësi ekzistojnë për shkollat e suksesshme?
Sipas cilës rradhitje janë fazat e ndryshimeve?
Sipas Fulanit, sa segmente të ndryshimeve ekzistojnë brenda në shkollë?
Si quhet komunikimi kur është sipas vullnetit të individit:
Si quhet roli i drejtorit gjatë së cilës ai vendos procedura për ndjekjen, matjen dhe vlerësimin e punës edukativo-arsimore në shkollë?
Sjellja e vendimeve më e lehtë është në kushte:
Standardet arsimore i definojnë kompetencat matëse te lëndët mësimore nëpërmjet:
Stili kur komunikimi nuk është i qartë është i mbuluar me zë të dobët dhe të pasigurtë ndjehet ngarkesë dhe mbyllje në vete quhet:
Udhëheqësin pedagogjik bashkëkohor e karakterizon:
Udhëheqja pedagogjike bashkëkohore përparësi i jep:
Udhëheqja tradicionale e shkollave paraqet:
Vendimarrja me konsensus është me rëndësi të veçantë, nëse bëhet fjalë për vendime me të cilat zgjidhen:
Vendimet analitike bazohen në:
Vendimmarrja pedagogjike NUK bazohet në:
Vizioni duhet ti përmbajë paraqitjet për të arrdhmen:
A duhet të nënshkruhen në mënyrë manuale apo dixhitale procedurat e kryera në mënyrë elektronike? 
Autoriteti kontraktor nuk zhvillon ankand elektronik në rastet kur:
Burimet e brendshme shtesë të financimit për shkollat (të përcaktuara me rregullore të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës) mund të ndahen: 
Burimet e brendshme shtesë të financimit për shkollat (të përcaktuara me rregullore të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës) mund të ndahen: 
Buxheti paraqet plan financiar i të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve që do të realizojë shteti gjatë një periudhe të planifikuar, d.m.th. në një vit buxhetor të planifikuar. 
Byroja e Prokurimit Publik (BPO) si institucion përgjegjës për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik, si dhe ofrimin e:
Cila nga të mëposhtmet NUK është karakteristikë e sipërmarrësit?
Cila procedurë për prokurim publik do të zbatohet nga Autoriteti kontraktues për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve me vlerë të parashikuar deri në 70.000 euro në vlerë të barasvlershme në denarë dhe për punë deri në 500.000 euro në vlerë të barabartë me denarë: 
Cilat janë burime shtesë për financimin e arsimit?
Cilat janë raportete financiare kryesore që shfrytëzohen gjatë raportimit të aktiviteteve në arsim?
Cilat shpenzime të projektit janë të papranueshme për evidencë?
Drejtori i çdo shkolle duhet:
Ekzistojnë tre lloje të kontratave të prokurimit publik:
Gjatë përgatitjes së aplikimit për një projekt, shkolla merr parasysh:
Identifikimi i nevojave financiare nënkupton: 
Këshillat e shkollave mund të krijojnë një fond për:
Këshilli i shkollës ka përgjegjësi të mëdha në financimin e shkollës:
Kontrata me ofertuesin e përzgjedhur në procedurën e prokurimit publik nënshkruhet: 
Kostot(shpenzimet) që janë kosto të papranueshme në zbatimin e një buxheti janë:
Kriteret për lidhjen e kontratës së prokurimit publik:
Kriteri bazë i përdorur në formulën për ndarjen e mjeteve për shkollat fillore dhe të mesme është:
Kriteri bazë për dhënien e kontratës së prokurimit publik është:
Kriteri bazë që përdoret në Metodologjinë për shpërndarjen e mjeteve financiare deri te shkollat fillore dhe të mesme është:
Kush mbanë përgjegjësinë ligjore si instancë e fundit, për mbajtjen e kontabilitetit në shkollë?
Lëshues i regjistruar i certifikatave digjitale në Republikën e Maqedonisë së Veriut:
Ligji për prokurimin publik zbatohet nga shkollat nga:
Me blok dotacione bëhet financimi i kompetencave të përcaktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale dhe:
Mënyra e sigurimit dhe shpërndarjes së fondeve shtesë për financimin e punës së shkollave, përcaktohet nga:
Me procesin e decentralizimit, kompetencat që kanë të bëjnë me arsimin janë bartur me ligj nga niveli qendror në atë lokal. Komuna është përgjegjëse për:
Mirëmbajtja e investimeve të shkollave, gjegjësisht ndërtimi i shkollave të reja dhe rindërtimi i atyre ekzistuese, është përgjegjësi e: 
Në bazë të ligjit  për Vetëqeverisje lokale komunat janë përgjegjëse edhe për:
Në rastet kur vjen vetëm një ofertë gjatë një prokurim publik, ose ekziston vetëm një ofertë e pranueshme autoriteti kontraktuesi detyrohet:
Në rast se paraqitet vetëm një ofertë ose ka vetëm një ofertë të pranueshme, autoriteti kontraktor duhet: 
Nga cila uebfaqe mundë të qasemi në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik?
Organi kontraktues (Shkolla) nëpërmes kërkesës për mbledhjen e ofertave, është e detyruar të mbajë:
Pas përfundimit të vitit fiskal, i cili përfundon më 31 dhjetor, shkollat përgatisin llogarinë përfundimtare jo më vonë se:
Pasqyra e të ardhurave përcakton:
Pasuria e shkollës shprehet në:
Përdoruesit e buxhetit dorëzojnë raporte mujore për realizimin e planeve të tyre financiare në:
Për të ruajtur elementet pasurore të shkollave nga keqpërdorimet, parregullsitë, mashtrimet etj, shkollat duhet të realizojnë kontroll financiar i cili mund të jetë:
Planifikimi financiar afatgjatë kryhet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës: 
Planifikimi financiar afatmesëm është nën përgjegjësinë e komunës, ku për një periudhë më të shkurtër se 5 vjet janë paraparë:
Plani financiar i shkollës hartohet:
Procedurat më të zakonshme e prokurimit publik në shkollë është:
Propozimin e planit financiar të shkollës themeluesit i jep:
Raportimin mbi përdorimin e fondeve të fituara nga aktivitetet shtesë, shkolla e dorëzon tek:
Regjistrimi përcakton:
Seti i raporteve financiare të cilat përpilohen nga shkolla janë: 
Shkollat dhe konviktet e studentëve financohen me mjete që vijnë nga:
Shkollat duhet të kryejnë procedurë për prokurimin publik të mallrave, shërbimeve dhe punëve, nëse vlera e prokurimit është më e madhe se:
Shkollat e mesme paraqesin raport për marrjen dhe shpërndarjen e mjeteve te:
Shkollat e mesme paraqesin raport për shfrytëzimin e mjeteve të fituara nga aktivitetet shtesë jo më vonë se:
Shkollat janë të detyruara të paktën një herë në vit të rakordojnë (barazojnë) kërkesave dhe detyrimeve me gjendjen e mjeteve (aseteve) dhe burimet e tyre të deklaruara në kontabilitet me gjendjen faktike të përcaktuar nga një inventarizim ( regjistrim)i kryer më:
Shkollat në Republikën e Maqedonisë së Veriut mjetet financiare për realizim të qëllimeve dhe ideve të tyre i sigurojnë nga:
Shpenzimet më të larta se të ardhurat do të thotë që kemi:
Sipas Ligjit për Kontabilitetin për Buxhetet dhe Përdoruesit e Buxhetit pasqyrat financiare bazë që pregaditen  në shkollat publike janë:
Sipas Ligjit të ri për Prokurimin Publik, i cili ka hyrë në fuqi më 1 prill 2019, shkollat nuk e kan obligim që të përfëshijnë në planin vjetor të prokurimit furnizimet:
SWOT analizën mund ta përdorim shkollat për të analizuar:
Thesari (trezori) shpërndan fondet e miratuara në bazë të planeve financiare vjetore të paraqitura nga përdoruesit buxhetorë:
Vendimi për të zgjedhur ofertën më të favorshme është marrë nga? 
Cili është organi administrues në shkollën fillore?
Cili është organi drejtues në shkollën fillore?
Cili është qëllim i arsimit fillor:
Cili nga detyrimet e mëposhtme nuk lind nga kontrata e punës për punëtorin:
Cili nga parimet e mëposhtme nuk është parim themelor sipas Ligjit për arsimin fillor:
Cili nga parimet vijuese është në kundërshtim me parimet e parapara në Ligjin për arsimin fillor:
Çka nga të poshtëshënuarat nuk është e ndaluar me Ligjin për marrëdhëniet e punës?
Detyrimi i punëdhënësit sipas Ligjit për marrëdhëniet e punës është:
Drejtorin e shkollës fillore komunale e zgjedh dhe shkarkon:
Drejtori nuk guxon të bëjë në kryerjen e detyrimeve dhe udhëheqjen me shkollën:
Drejtor i Universiteteve qytetare për mësim të përjetshëm mund të emërohet personi i cili e plotëson kushtin vijues:
Gjatë regjistrimit të fëmijës në klasën e parë, prindi/kujdestari nuk është i detyruar të dorëzojë vërtetimin e:
Këshilli shkollor i shkollës fillore i propozon kryetarit të komunës/ministrit:
Konceptin për arsimin dhe edukimin fillor e cakton?
Kontrata e punës lidhet:
Kur sipas rregullës fillon dhe përfundon viti shkollor në shkollën fillore?
Kush e bën këshillimin e prindit/kujdestarit?
Kush e formon ekipin për integrimin shkollor?
Kush e përfaqëson shkollën dhe është përgjegjës për punën ligjore?
Kush është i detyruar të raportojë çdo formë të dhunës, keqtrajtimin ose pakujdesinë e kryer ndaj nxënësit nga nxënësi tjetër, prind/kujdestar, mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional ose cilido person tjetër që është i punësuar në shkollë, te institucionet kompetente të përcaktuara me ligj?
Kush e udhëheq universitetin e hapur qytetar për mësim të përjetshëm?
Kush udhëheq konviktin e nxënësve?
Marrëdhënia pune është marrëdhënia e kontraktuar ndërmjet:
Me programet mësimore përcaktohen:
Mësimi në vitin shkollor zhvillohet në 180 ditë mësimore. Përjashtimisht, në kushte të jashtëzakonshme, numri i ditëve mësimore në vitin shkollor mund të jetë:
Mobingu është:
Ndaj nxënësit i cili nuk i përmbush detyrimet e tij dhe i shkel rregullat e punës edukative-arsimore nuk mund të zbatohet:
 Në cilin nga vendet e mëposhtme nuk mund të organizohet dhe realizohet arsimi fillor:
Në klasën e parë në shkollën fillore prindi, gjegjësisht kujdestari është i detyruar ta regjistrojë fëmijën i cili:
 Në pajtim me Ligjin për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme, transformimi i raportit të punës nga ai me kohë të caktuar në kohë të pacaktuar në arsimin fillor dhe të mesëm, nuk është i lejuar nëse:
Në pajtim me ligjin për të punësuarit në sektorin publik klasifikimi i vendeve të punës nga GRUPI I janë:
Nga cilët anëtarë zgjidhet kryetari i këshillit shkollor në shkollën fillore?
Nga sa anëtarë përbëhet këshilli administrues në konviktet publike të nxënësve?
Nga sa anëtarë përbëhet organi administrues në shkollat e mesme publike?
Numri i nxënësve në paralele në shkollat fillore është:
Nxënësi ka të drejtë për transport falas nëse e ndjek mësimin, nëse profesioni dhe profili i zgjedhur nuk është i përfaqësuar në komunën në të cilën jeton nxënësi dhe nëse vendbanimi është larg shkollës së mesme në të cilën nxënësi është regjistruar:
Ora mësimore në shkollat e mesme publike zgjat:
Organ profesional në shkollën fillore është:
Parim i përgjithshëm në pajtim me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik nuk është:
Për kandidatët që kanë aplikuar në shpalljen publike për lidhjen e mardhënies së punës për mësimdhënës, mendim drejtorit të shkollës i jep:
Për shkak të shkeljes së detyrave dhe mëspërmbushjes së detyrimeve, nxënësit në shkollën e mesme nuk mund t’i shqiptohet njëra nga  masat e mëposhtme pedagogjike:
Personi i njëjtë në mënyrë të njëpasnjëshme nuk mund të emërohet ushtrues detyre drejtor të:
Plani mësimor për arsimin fillor përmban:
Sa anëtarë ka këshilli shkollor në shkollën fillore?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës fillore janë përfaqësues nga mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët e shkollës?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës fillore janë përfaqësues nga prindërit/kujdestarët
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës fillore janë përfaqësues nga themeluesi?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga bashkësia afariste?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga Ministria?
Sa anëtarë nga këshilli shkollor i shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga themeluesi?
Sa anëtarë të këshillit shkollor të shkollës së mesme publike janë përfaqësues nga mësimdhënësit?
Sa është koha e plotë javore e punës për mësimdhënësit sipas Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme?
Sa zgjatë mandati i anëtarëve të këshillit shkollor në shkollën fillore?
Sa zgjat mandati i anëtarëve të këshillit shkollor në shkollat e mesme publike?
Sipas Ligjit për marrëdhëniet e punës, punëtori ka të drejtë për pushim të paguar për shkak të rrethanave personale dhe familjare (për lidhjen e martesës, lindjen e fëmijës (vetëm për babain) dhe/ose vdekjen e familarit të afërt):
Të drejtën e shfrytëzimit të mungesës nga puna për shkak të prindërimit:
Themelimi, organizimi, funksionimi dhe administrimi në konviktet për standardin e nxënësve si pjesë të sistemit të edukimit dhe arsimit rregullohet me:
Tutor-vullnetar mund të jetë:
Ushtruesi i detyrës drejtor ka mandat prej:
Vendimet e këshillit shkollor në shkollat e mesme publike merren nga: