Bordi i Maturës Shtetërore

 

PËRBËRJA

Kryetar i Bordit të Maturës Shtetërore

 • Biljana Kazanxhiska– Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Anëtarët e Bordit të Maturës Shtetërore

 • prof.dr. Sllavica Sërbinovska  – Fakulteti filologjik, Universiteti  “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup
 • dr. Reshat Qaili – Universiteti Shtetëror i Tetovës
 • dr. Rudina Kaja– Universiteti Internacional i Strugës -Strug
 • doc.dr. Blerim Saiti – Universiteti Shtetëror i Tetovës
 • prof. dr. Maja Bojaxhieva Fakulteti filologjik, Universiteti  “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup
 • prof. dr. Lençe Millosheva – Universiteti “Goce Dellçev” – Shtip
 • dr. Veselinka Llobrovska – Instituti i gjuhës maqedonase “Kërste P. Misirkov” – Shkup
 • dr. Shaban Sulejmani – Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup
 • dr. Zeqir Kadriu – Universiteti i Evropës Juglindore -Tetovë
 • dr. Aneta Barakoska – Instituti pedagogjik, Universiteti  “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup
 • Nazihtere Sulejmani – Ministria e Arsimit dhe Shkencës
 • Natalija Kizhevska – Ministria e Arsimit dhe Shkencës
 • Mr. Tanja Andonova Mitrevska Qendra Shtetërore e Provimeve

Sekretari ekzekutiv i Bordit të Maturës Shtetërore

 • dr. Beti Lameva – Qendra Shtetërore e Provimeve

KOMPETENCAT

Bordi i Maturës Shtetërore në përputhje me nenin 31 të Rregullores për mënyrën e dhënies dhe vlerësimit të rezultateve të nxënësve në provimet e maturës shtetërore në gjimnaz, arsimin e mesëm profesional dhe artistik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 66/ 10, 63/12 dhe 159/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 65/21) kryen punët lidhur me harmonizimin e përgatitjeve për realizimin e maturës shtetërore, dhe veçanërisht:

– shqyrton dokumentet për organizimin dhe realizimin e maturës shtetërore;

– shqyrton raportet vjetore për provimet e realizuara të maturës shtetërore në gjimnaz, arsimin e mesëm profesional dhe artistik;

– i propozon Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës kufijtë (pragun) e kalueshmërisë së provimeve të cilat jepen në mënyrë eksterne;

– kryen detyra të tjera të cilat janë në funksion të promovimit të maturës shtetërore në gjimnaz, arsimin e mesëm profesional dhe artistik.