Drejtori

Direktor_1

Të dhënat personale
Mbiemri: Naumovska
Emri: Elizabeta
Data e lindjes: 04.12.1967
Nacionaliteti: Maqedonase
Informacionet e kontaktit
Adresa: Manastir
E-mail: elizabetanaumovska@dic.edu.mk
Përvoja profesionale
• Nga nëntori 2021 e ushtron funksionin drejtor i Qendrës Shtetërore të Provimeve
• 29.8.2019 deri më 22.9.2020 e ushtron funksionin Zëvendës i ministrit të arsimit dhe shkencës
• Nga prilli 2003 deri në gusht të 2007 dhe nga dhjetori 2017 – gusht 2019 e ushtron funksionin drejtor shkolle në Shkollën e Mesme Komunale “Taki Daskallo” Manastir
• Mars-dhjetor 2017 është tim-lider i grupit të punës në projektin: Forumi i dytë për politika publike me temë në arsimin e mesëm profesional nën organizim të Institutit për avancim dhe demokraci sociale Fondacioni Fridrih Ebert – Zyra në Shkup
• 2007-2008 është trajnues për trajnimin e mësimdhënësve për strategji arsimore nën organizim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe USAID-it – Njësia projektuese: Secondary Education Activities (SEA)
• 2004 është anëtar i grupi të punës së ekspertëve për zhvillimin e programeve mësimore në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Byrosë së Zhvillimit të Arsimit dhe PHARE Program VET 1
• 2003-2004 ka ndjekur trajnime për drejtorë në kuadër të projektit Vocational Education and Training Project VET 2 nën organizimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë
• 2000-2002 ka qenë koordinator i shkollës në Shkollën e Mesme Komunale “Taki Daskallo” Manastir për implementimin e reformave në arsimin e mesëm të gjimnazit
• Nga 1993 punon si profesor i fizikës në Shkollën e Mesme Komunale “Taki Daskallo” Manastir, si dhe në shkolla të tjera fillore dhe të mesme
• Pjesëmarrës në një numër të konsiderueshëm trajnimesh, seminare, konferenca dhe punëtori në sferën e menaxhimit me shkollën, liderizëm, komunikime efektive, punë ekipore, menaxhimi me projektet, menaxhimi me konfliktet, strategjitë arsimore, seminare speciale për mësimdhënës dhe koordinatorë të shkollës të organizuar nga BZHA, Instituti i fizikës dhe Projekti Tempus
• Eksperiencë nga seminare – punëtori për këshillime bashkëmoshatarësh nën organizim të SOROS-it
• Eksperiencë nga marketingu dhe trajnimi për ndërmarrës
• Eksperiencë nga trajnimi për menaxhim me konflikte dhe mediacion (SOROS)
• Eksperiencë nga trajnime të shumta për shkathtësi liderike dhe komunikative (seminare të brendshme dhe të jashtme për liderë ekipesh, koordinatorë të shkollës dhe drejtorë)
• Eksperiencë nga trajnimi për aplikimin e kompjuterëve në mësimdhënie nga fizika (projekti Tempus-Phare nën organizim të Institutit të fizikës)
• organizimi dhe realizimi i diseminimit të eksperiencave nga trajnimet dhe seminaret në shkollën amë dhe në shkollat e tjera
• në mënyrë të pavarur ka organizuar dhe realizuar një numër seminaresh dhe punëtorish për mësimdhënësit dhe nxënësit nga sfera e strategjive dhe teknikave të mësimdhënies/nxënies, menaxhimi me konflikte dhe meditacion, planifikim strategjik, punë ekipore etj.
Eksperienca të veçanta në rajon
• Vrojtues ndërkombëtar për Republikën e Maqedonisë së Veriut në kuadër të projektit TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). IEA është organizatori kryesor i TIMSS-it, kurse aktivitetet menaxhohen nga Qendra Studimore Ndërkombëtare në Boston (International Study Center, ISC). Përveç këtyre në realizimin e TIMSS-it marrin pjesë edhe Statistics Canada nga Otava dhe Educational Testing Service Prinstoni, Nju Xhersi
• Vizita studimore në shkolla në kuadër të projekteve Erasmus+ në Turqi, Finlandë, Portugali
• Vizitë studimore në Institutin Hajdelberg, Gjermani në kuadër të trajnimeve të avancuara për drejtorë shkollash

Autor është i disa punimeve profesionale dhe një teksti mësimor:
• Наумовска и група автори, Учебник по физика за средно стручно образование, Просветно дело, Скопје, 2005
• White papers: Промени во моделот и промена на перцепцијата за средното стручно образование во Република Македонија, Фондација Фридрих Еберт, Скопје, 2017 година
• Naumovska, E., Cvetkovska, S. Learning strategies through modeling of physical phenomena and laws in teaching physics using mathematical presentation, Macedonian Scientific Society, International conferences“Education in the 21st century”, 2014
• Naumovska, F, Naumovska, E. National competition conditions for successful integration in the global economy with special review of the competence of Republic of Macedonia, The First International Science Conference, Contemporary management challenges and the organizational sciences, Business academy Smilevski – Skopje, BAS Institute for management – Bitola, 2012
Flet gjuhën maqedonase dhe angleze.
Anëtarësia në trupa profesionale:
• Anëtar i grupeve të punës në Byronë e Zhvillimit të Arsimit për hartimin e planeve arsimore për lëndën mësimore fizikë për disa profile arsimore në suaza të ВЕТ 1
• Anëtar i grupeve të punës në BZHA për hartimin e planeve arsimore për lëndën mësimore fizikë për arsimin e mesëm
• Anëtar i grupit të punës për zhvillimin e planeve arsimore në Projektin ВЕТ 2
• Anëtar i këshillit iniciativë i Shoqatës së punonjësve arsimor në Manastir
• Anëtar i ОJQ – Shoqata e komunikimeve të hapura
• Anëtar i OJQ – Shoqata për punë parandaluese me fëmijët, të rinjtë dhe familjet e tyre “Grupi Feliks”
• Anëtar i kryesisë së Shoqatës së astronomëve Bitolla
• Anëtar i Shoqatës së fizikanëve të Republikës së Maqedonisë