Lista e nëpunësve

 

1 d-r  Beti Llameva Udhëheqës i Sektorit për provime, TI dhe hulumtime betilameva@dic.edu.mk
2 d-r Violeta Naumovska Udhëheqës i Sektorit për trajnime, zhvillim dhe veprimtari botuese violetanaumovska@dic.edu.mk  

 

3 m-r Biljana Mihajllovska Udhëheqës i Njësisë për hulumtime, organizim dhe zhvillim biljanamihajlovska@dic.edu.mk
4 m-r Daniella Jordanova Udhëheqës i Njësisë për trajnime  

danielajordanova@dic.edu.mk

 

 

 

 

5 m-r Kirill Qamillov Udhëheqës i Njësisë për veprimtari botuese kirilkamilov@dic.edu.mk

 

 

 

6 m-r Tanja A. Mitrevska

 

Udhëheqës i Njësisë për provime dhe vlerësime tanjaandonovam@dic.edu.mk
7 Afërdita Saraçini Këshilltar për trajnimin e drejtorëve aferditasaracini@dic.edu.mk  

 

 

8

Biljana Koceva Këshilltar për përgatitjen kompjuterike të të dhënave biljanatodorcevska@dic.edu.mk
 

9

m-r Gordana T. Kostovska Këshilltar për lëndët e grupit shoqëror gordanatrajkova@dic.edu.mk  

 

10 d-r Emilija Boshkovska Këshilltar për organizimin e verifikimeve të jashtme të arritjeve të nxënësve emilijaboshkovska@dic.edu.mk  

 

11 Ilir Sinani Këshilltar për punë financiare dhe materiale ilirsinani@dic.edu.mk
12 m-r Lidija N. Smilevska Këshilltar për organizimin e trajnimeve lidijanarasanova@dic.edu.mk  

 

13 Marija Najdeska Këshilltar për punë normative-juridike marijakrstevska@dic.edu.mk
14 Naim Demiri Këshilltar për gjuhë shqipe dhe letërsi naimdemiri@dic.edu.mk  

 

15 Sanja Josifovska  Këshilltar për veprimtari botuese dhe lekturë  sanjajosifovska@dic.edu.mk  

 

16 Trajanka Avramovska Këshilltar për gjuhë të huaja trajankaavramoska@dic.edu.mk
17 Qebir Shemshi Këshilltar për përgatitjen kompjuterike të të dhënave qebirshemshi@dic.edu.mk  

 

18 Ivan Petrushevski Bashkëpunëtor i lartë për punë  ekonomike dhe kontabilitet  ivanpetrushevski@dic.edu.mk  

 

19 Artan Abdulla Bashkëpunëtor i ri për përgatitje  kompjuterike të të dhënave artanabdulla@dic.edu.mk  

 

20 Yllzana Ibraimi Bashkëpunëtor i ri për menaxhim me burimet njerëzore yllzanaibraimi@dic.edu.mk  

 

21 Aleksandar Dimitriev Referent i pavarur për përgatitje kompjuterike të materialeve aleksandardimitriev@dic.edu.mk
22 Anita Kostovska Referent i pavarur për organizimin dhe realizimin e maturës shtetërore anitakostovska@dic.edu.mk  

 

23 Berna Martinoviç Referent i pavarur për punë  administrative-arkivore bernamartinovic@dic.edu.mk
24 Bllagoja Arizankovski Referent i pavarur për punë  teknike dhe magazinim
25 Damir Gjozo Referent i pavarur për veprimtari botuese damirgjozo@dic.edu.mk
26 Borçe Llazarovski Referent i lartë për trajnime borcelazarovski@dic.edu.mk
27 Valentina Kostadinova Referent i lartë – sekretar teknik valentinakostadinova@dic.edu.mk
28 Miodrag Bojkovski Referent i lartë për organizimin dhe realizimin e maturës shtetërore miodragbojkovski@dic.edu.mk  

 

29 Zoran Gjorgjievski  Rojtar kryesor /  

 

30 Gjorgji Simeonov Rojtar /  

 

31 Xhevat Azemovski  Rojtar /