Zëvendës drejtor

EB5A7061

BIOGRAFIA

 

Të dhënat personale
Emri dhe Mbiemri

Аdresa

Теlefoni

Posta elektronike

Përkatësia etnike

Data e lindjes

Dritan Ademi

Shkup

075258823

dritanademi@dic.edu.mk

Shqiptar

10.07.1973

Përvoja e punës
Data (prej—-deri) QSHA “Boro Petrushevski” – Shkup

 

Janar 2022 Qendra Shtetërore e Provimeve

 

Profesor i matematikës, Shef i Aktivit Matematiko-Natyror. Mentor i aktivit të njëjtë.

 

Zëvendës drejtor në Qendrën Shtetërore të Provimeve

Arsimimi
Data prej – deri

Emri dhe lloji i organizatës ku e keni kryer shkollimin

 

Fakulteti i Shencave të Natyrës, Tiranë, Republika e Shqipërisë

Drejtimi matematikor

Projekte dhe trajnime
Data (prej – deri)

Emri dhe lloji i organizatës ku i keni ndjek  trajnimet dhe projektet

Projekti për modernizimin e arsimit me temë “Mësimi në kabinetin me kompjuter”.

Planifikimi dhe vlerësimi në përputhje me trendet bashkëkohore të mësimit, organizuar nga IMOR  – Manastir.

Trajnimi me temë Mentorimi, organizuar nga Detra Qendra.

Mësimi në kabinet me kompjuter (Net support school) e organizuar nga IMOR, BZHA, MASH.

Metodat aktive në mësim – IMOR, Manastir.

Zbatimi i programit Edubuntu në mësimdhënie, FON.

Mësimi efektiv – orë efektive e organizuar nga SHMP  “Gjimnazi i Pestë Privat“.

Zbatimi i TIK nga lënda e matematikës, organizuar nga SHMQSH “Nikolla Karev”.

Mësimi inkluziv, organizuar nga Dhoma Tregtare e RM dhe Këshillit Britanik.

Trajnues i akredituar për mësimdhënësit e shkollave fillore me temë “Zbatimi i TIK-ut në mësimdhënie”

nën organizim të USAID dhe BZHA.

Trajnues i akredituar për “Zbatimin e softuerit edukativ Edubuntu në mësim”.

Trajnimi me temë “Мetodat dhe veprimet për planifikimin e mësimit dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve”.

Trajnimi me temë ”Strategjitë dhe teknikat e mësimdhënies dhe të nxënit” organizuar nga Universiteti FON.

Bashkëpunimi me Qendrën Shtetërore të Provimeve: “Vlerësimi i testeve të studimit ndërkombëtar

për matjen e arritjeve të nxënësve nga lënda e matematikës dhe shkencat natyrore TIMSS 2011”.

  • Anëtar i komisionit lëndor të matematikës për maturën shtetërore.
  • Vlerësues testesh nga lënda e matematikës për maturë shtetërore.
  • Anëtar i komisionit për shqyrtimin e ankesave të nxënësve që i janë nënshtruar

testimit ekstern.

Përkthimi i detyrave të matematikës për provimin e maturës nga gjuha maqedonase në atë shqipe