Zëvendës drejtor

EB5A7061

BIOGRAFIA

 

Të dhënat personale
Emri dhe Mbiemri

Аdresa

Теlefoni

Posta elektronike

Përkatësia etnike

Data e lindjes

Dritan Ademi

Shkup

075258823

dritanademi@dic.edu.mk

Shqiptar

10.07.1973

Përvoja e punës
Data (prej—-deri) QSHA „Boro Petrushevski” e qytetit të Shkupit

 

Janar 2022 Qendra Shtetërore e Provimeve

 

 

 

Profesor i matematikës,Shef i Aktivit Matematiko Nayror/.Mentor i aktivit të njejtë

 

Zëvendës drejtor në Qendrën Shtetërore të Provimeve

 

Arsimimi
Data prej—-deri

Emri dhe lloji i organizatës ku e keni kryer shkollimin

 

Fakulteti i Shencave të Natyrës -Tiranë, Republika e Shqipërisë

Drejtimi matematikor

Projekte dhe trajnime
Data (prejderi)

Emri dhe lloji i organizatës ku i keni ndjek  trajnimet dhe projektet

 

Projekt për modernizimin e arsimit me temë Mësimi në kabinetin me kompjuter

Planifikimi dhe notimi në përputhje me trendet bashkëkohore të mësimit  e organizuar nga IMOR  – Manastir.

Trajnimi me temë Mentorimi e organizuar nga Detra Qendra.

Mësimi në kabinet me kompjuter ( Net support school ) e organizuar nga IMOR,BZHA,MASH.

Metodat aktive në mësim –IMOR,Manastir.

Zbatimi i programit Edubuntu në mësim , Fon.

Mësimi efektiv – orë efektive e organizuar nga SHMP  “ Gjimnazi i Pestë Privat“.

Zbatimi i TIK nga lënda e matematikës e organizuar nga SHMQSH “ Nikolla Karev“.

Mësimi inkluziv e organizuar nga Komora e Tregëtisë të RM dhe Këshillit Britanik.

Trajnues i akredituar për mësimdhënësit e shkollave fillore me tema “Zbatimi i TIK në mësim” nën organizim të USAID dhe BZH.

Trajnues i akredituar për “Zbatimin e softuerit edukativ Edubuntu në mësim”

Trajnimi me temë “Мetodat dhe veprimet për planifikimin e mësimit,vlerësimin dhe notimin e të ariturave të nxënësve ”.

Trajnimi me temë ”Strategjitë dhe teknikat  e mësimdhënies dhe të nxënit ” organizuar nga Univerziteti Fon.

 

Bashkëpunimi me Qendrën Shtetërore të Provimeve : “Vlerësimi i testeve nga Studimi Ndërkombëtar për matjen e arritjeve të nxënësve nga lënda e matematikës dhe shkencave natyrore TIMSS   2011”

Anëtar i komisionit për përpilimin e detyrave nga lënda e matematikës për Maturën Shtetërore,kontrollimi i testeve nga matematika për Maturë Shtetërore si dhe anëtar i komisionit për shqyrtimin e ankesave të nxënësve që i janë nënshtruar testimit ekstern,përkthimin e detyrave nga lënda e matematikës nga gjuha maqedone në atë shqipe.