Zëvendës drejtor

gazmend

BIOGRAFIA

 

Të dhënat personale
Emri dhe Mbiemri

Аdresa

Теlefoni

Posta elektronike

Përkatësia etnike

Data e lindjes

Gazmend Arifi

Rr. „Vellezerit Milladinovi “ 31,Tetovë

(+389) 71797700

gazmendarifi@dic.edu.mk.

Shqiptar

26.06.1964

Përvoja e punës
Data (prej—-deri)

 

 

 

 

 

 

Pozita

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Tetor 2000 deri korrik 2002

SH.F.K. “Pashko Vasa” profesor i Historisë
Shtator 2003 deri korrik 2004
SHMEK,,8 Shtatori” Profesor i historisë
Shtator 2004 deri korrik 2023

SH.M.K. Gjimnazi “Kiril Pejçinoviq”, profesor i historisë

Mars 2010 deri më gusht 2013

SH.M.K. gjimnaz “Kiril Pejçinoviq”, drejtorë

Zëvendës drejtor në Qendrën shtetërore të provimeve

 

Arsimimi
Data prej—-deri

Emri dhe lloji i organizatës ku e keni kryer shkollimin

 2005-2010 Tetovë, Republika e Maqedonisë Veriore

Мagjistër i shkencave të historisë, Univerziteti Shtetëror i Tetovës

1996-2000 Tetovë, Republika e Maqedonisë Veriore

Profesor i historisë, Univerziteti Shtetëror i Tetovës
01.9.1979-30.6.1983 Tetovë, Maqedonia Veriore-

Shkollë e mesme SH.M.K.Gjimnaz”Kiril Pejçinoviq”