Архива

мај 18, 2022

Третата меѓународна конференција за образование по математика, физика и сродни науки

На Третата меѓународна конференција за образование по математика, физика и сродни науки, од 6 до 8 мај 2022 што се одржа на Природно математичкиот факултет во Скопје. Воведно обраќање имаше и директорката на Државен испитен центар м-р Елизабета Наумовска. На конференцијата од ДИЦ со свој труд настапи и д-р Бети Ламева.

Новости
април 11, 2022

PISA 2022 студија – главно тестирање

Главното PISA 2022 студија ќе се спроведе во периодот од 07.04.2022 до 27.05.2022 година во сите средни училишта во Р.Северна Македонија на македонски и на албански јазик. PISA е Програмата за меѓународно оценување на учениците, спонзорирана од страна на Организацијата за економска соработка и развој (OECD). ПИСА е најголемото светско меѓународно истражување во образованието во […]

Новости
март 23, 2022

Меѓународната студија ПИСА2022

Државниот испитен центар на 21.03.2022 година одржа две средби на далечина (на македонски и на албански јазик) со сите директори на средни училишта и училишни координатори за меѓународната студија ПИСА 2022. Тема на средбите беше претстојното главно тестирање кое ќе се реализира во месец април и мај 2022 година во сите средни училишта од РСМ […]

Новости
март 14, 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022 ГОДИНА

Поради голем интерес на кандидатите за полагање стручен испит, Државниот испитен центар им излегува во пресрет и го ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ во пролетната испитна сесија, најдоцна до 18.3.2022 ГОДИНА. Забелешка: Потребната документација останува иста и се испраќа ИСКЛУЧИВО ПО ПОШТА.

Новости
март 10, 2022

Пробно TIMSS 2023 тестирање на македонски и на албански јазик

Во периодот од 09.03.2022 до 25.03.2022 година во 30 основни училишта во Република Северна Македонија ќе се спроведе за прв пат кај нас електронски пробно ТИМСС 2023 тестирање на македонски и на албански јазик. Со него се опфатени 1197 ученици од четврто одделение, од кои 837 на македонски јазик и 360 на албански јазик. Учениците […]

Новости
март 8, 2022

Согледувања од увидите во тестовите од интерните испити во рамките на државната матура

Во периодот од 1 до 3 март 2022 година Државниот испитен центар реализираше еднодневни двочасовни онлајн средби, во повеќе термини, со наставниците од средните училиште од РСМ на тема „Согледувања од увидите во тестовите од интерните испити во рамките на државната матура“. Наставниците на средбата добија информации од направената анализа на добиените примероци од тестовите […]

Новости
февруари 18, 2022

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во […]

Новости
февруари 18, 2022

Обука за ПИСА 2022

Државниот испитен центар на 15.02.2022 година реализираше обука на далечина на училишните координатори за спроведување на ПИСА 2022 студијата од сите средни училишта. Целта на обуката беше училишните коодинатори, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат од важноста на учеството во меѓународните студии, досегашното учество на нашата држава во ПИСА студијата и […]

Новости