Архива

март 11, 2021

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

Согласно Календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 55 од 9.3.2021) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат на: Jунската испитна сесија: 05.06.2021 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература; 11.06.2021 – математика, англиски јазик, француски јазик, германски […]

Новости
февруари 21, 2021

Новo пријавување за државна матура

Согласно Измените во Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование државната матура во учебната 2020/2021 година се состои од: – 2 екстерни испити; – 2 интерни испити; – проектна задача. Задолжителен предмет за сите кандидати е мајчин јазик (македонски јазик и литература / албански јазик и литература / турски […]

Новости
февруари 20, 2021

Работна средба на далечина со директорите на средните училиштa и срекретарите на училишни матурски комисии

Државниот испитен центар на 19.02.2021 година реализираше работна средба на далечина со сите директори на средните училишта и секретарите на училишни матурски комисии. Целта на средбата беше директорите и секретарите, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат со новините во државната матура откако успешно завршија преговорите со Сојузот на средношколци. Средбата […]

Новости
февруари 15, 2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во пролетниот испитен рок 2021 година

Државниот испитен центар согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Оваа испитна сесија Државниот испитен центар ќе ја реализира на крајот на месец […]

Новости
февруари 11, 2021

Насоки за изработка на домашна писмена работа за приправнички испит

Домашната писмена работа која ќе ја избере приправникот треба да биде јасно дефиниран и конкретен проблем – тема, која е дел од содржината на програмата за полагање на стручниот испит Правилниците и програмата можете да ја најдете тука.  Избраниот проблем кој приправникот ќе го проучува, анализира, истражува и разработува од аспект на неговата практична применливост […]

Новости
јануари 13, 2021

Состанок на ДИЦ со БРО и МОН за резултатите од ТИМСС 2019 меѓународната студија

Државниот испитен центар на 12.01.2021 година реализираше три часовен состанок на далечина со повеќе од 80 советници од Бирото за развој на образованието и претставници од Министерството за образование и наука. Целта на состанокот беше да се споделат резутатите од нашите ученици во ТМСС2019 студијата, објавени на меѓународно ниво на 8 декември 2020 година, како […]

Новости
декември 9, 2020

Државниот испитен центар состанок на далечина со сите директори на средните училиштa

Државниот испитен центар на 09.12.2020 година реализираше состанок на далечина со сите директори на средните училишта. Целта на состанокот беше директорите, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат со новините во државната матура во учебната 2020/2021 година. Средбата ја водеа директорката на Државнит испитен центар м-р Елизабета Наумовска и раководителот на […]

Новости