ПИСА

PISA (Programe for International Student Assessment) е меѓународна студија која ги проценува спо­­собностите, знаењата и вештините на учениците во примена на она што го научиле во училиште во ситуации од животот на крајот на задолжителното образование на возраст од 15 години воглавно во три подрачја:

  • оспособеност за читање со разбирање – и критички пристап во читањето на пишани материјали;
  • математичка писменост – читање, интерпретирање и решавање на даден проблем со организирање и толкување на дадени информации и избирање на метод за решавање;
  • писменост во природните науки – препознавање на научни прашања, користење на научни знаења, идентификување на содржината во научните истражувања и поврзување на научните податоци со докази и заклучоци.

PISA е циклична континуирана програма која дава увид во обрзовните политики и практики и помага во следењето на трендовите во стекнување на знаења и вештини кај учениците на иста возраст во различни земји и различни демографски подгрупи во секоја држава.

Оваа проценка не потврдува само дали учениците можат да го репродуцираат своето знаење, туку испитува и колку добро можат да го екстраполираат (искористат) своето знаење од она што го научиле и колку можат да го применат тоа знаење во непознати ситуации, во училиште и надвор од него.

Програмата за меѓународни тестирања на учениците – PISA е организаирана од страна на Организацијата за економска соработка и развој (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development).

Нашата држава има учествувано во следниве циклуси на мерење:

  • PISAPlus 2000
  • PISA 2015
  • PISA 2018

Во тек е подготовка и реализација на  PISA 2021  во која покрај нашата држава учествуваат околу 80 држави од целиот свет.

 

 

PISA 2000 – Извештај за постигањата на учениците во РМ-МАК.pdf
PISA 2015 – Извештај за постигањата на учениците во РМ-МАК.pdf
PISA 2018 – Извештај за постигањата на учениците во РМ-МАК.pdf
PISA 2018 – Постигањата на учениците од Република Северна Македонија за медиумска писменост во ПИСА 
PISA 2018 – Длабинска анализа на постигањата на учениците во Република Северна Македонија

Анализа на постигањата на учениците во РСМ во ПИСА и ПИРЛС-ppt
Извештај од длабинската анализа од резултатите на учениците од РСМ во ПИСА2018 (ова е текстот за известајот)
Извештај за постигањата на учениците во Република Северна Mакедонија oд пробното тестирање Pisa 2022

Примери на ПИСА задачи од читање со разбирање (тестови од типот молив-хартија)-мак
Примери на ПИСА задачи од читање со разбирање (електронски тестови)-мак 
Примери на ПИСА задачи од математичка писменост (тестови од типот молив-хартија)-мак
Примери на ПИСА задачи од природни науки (тестови од типот молив-хартија)-мак
Примери на ПИСА задачи од природни науки (електронски тестови) мак


Насоки за користење на збирката Примери на ПИСА задачи од читање и разбирање од типот молив-хартија
Насоки за користење на збирката Примери на ПИСА задачи од читање и разбирање од типот електронски
Насоки за користење на збирката Примери на ПИСА задачи од математичка писменост од типот молив-хартија
Насоки за користење на збирката Примери на ПИСА задачи од природни науки од типот молив-хартија
Насоки за користење на збирката Примери на ПИСА задачи од природни науки од типот електронски

Примери на ПИСА задачи од читање со разбирање (тестови од типот молив-хартија)-алб
Примери на ПИСА задачи од читање со разбирање (електронски тестови)-алб
Примери на ПИСА задачи од математичка писменост (тестови од типот молив-хартија)-алб
Примери на ПИСА задачи од природни науки (тестови од типот молив-хартија)-алб
Примери на ПИСА задачи од природни науки (електронски тестови) алб