Конкурси

март 4, 2017

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници –контролори

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници контролори на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на учениците во основното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење) и тоа од следнитеобласти:

Конкурси