Стручен испит за приправници

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2024 година
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2024 година(ПДФ)

Пријава за полагање стручен испит


Конкурс за избор на надворешни соработници претседатели и заменици-претседатели на стручни комисии за реализација на стручен испит на наставници и стручни соработници.

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЕСЕНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2023 ГОДИНА
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници (PDF)

Кандидатите што приправничкиот стаж го започнале после 01.09.2020 година и кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнал пред 01.09.2020 година и во меѓувреме имаат прекин, па истиот им продолжил после 01.09.2020 година, акциското истражување или студијата на случај треба да ја изготват согласно Прирачник за наставници за акциско истражување и студија на случај.

Кандидатите што приправничкиот стаж го започнале пред да почнат да се применуваат новите правилници (пред 01.09.2020 година), испитот ќе го полагаат по старо, односно домашната работа треба да ја изготват согласно Насоките за изработка на домашна писмена работа за приправнички испит

Правилници за стручен испит

Издавање на дупликат уверение за стручен испит

Протокол за пристапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници во тек на пандемија со COVID-19

 

Сите информации поврзани со стручен испит за приправници ги добиете на тел. број 075/ 300 606