Стручен испит за приправници

Почитувани,

Почитувани Ве известуваме дека со почетокот на учебната 2020/2021 година започнува примената на новите правилници за подготовка и реализација на стручниот испит за наставници и стручни соработници. Имено за кандидатите што ќе започнат со приправнички стаж во учебната 2020/2021 година ќе се применуваат сите одредби од новите правилници.

За кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнач пред да почнат да се применуваат новите правилници испитот ќе се полага по старо.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2021 ГОДИНА

Државниот испитен центар согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта  („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот.

Оваа испитна сесија Државниот испитен центар ќе ја реализира во месец ноември 2021 година.

А. За кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнал пред 01.09.2020 година важат одредбите од Правилникот за начинот и постапката при полагање на стручен испит на учител, наставник, стручен работник и воспитувач во основното училиште („Службен весник на РМ” бр.27/96) и Правилникот за условите и начинот на полагање на стручниот испит на наставниците и стручните соработници во јавните средни училиште („Службен весник на РМ” бр.27/96).

Б. За кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнал од 01.09.2020 година важат одредбите од Правилникот за програмата за полагање на стручниот испит на наставник-приправник и стручен соработник-приправник и за начинот на спроведувањето на стручниот испит („Службен весник на РСМ“ бр.121/20), Правилникот за менторска поддршка на приправникот („Службен весник на РСМ“ бр.151/20) и Правилникот за формата, содржината и елементите на Програмата за поддршка на приправникот и извештајот за совладување на основните професионални компетенции и неговата подготвеност за полагање на стручниот испит (сите објавени на страната на ДИЦ).

В. За кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнал пред 01.09.2020 година и во меѓувреме имаат прекин, па истиот им продолжил после 01.09.2020 година важат одредбите од Правилникот за програмата за полагање на стручниот испит на наставник-приправник и стручен соработник-приправник и за начинот на спроведувањето на стручниот испит („Службен весник на РСМ“ бр.121/20), Правилникот за менторска поддршка на приправникот („Службен весник на РСМ“ бр.151/20) и Правилникот за формата, содржината и елементите на Програмата за поддршка на приправникот и извештајот за совладување на основните професионални компетенции и неговата подготвеност за полагање на стручниот испит (сите објавени на страната на ДИЦ).

ВАЖНО: Јавниот повик ќе биде објавен на крајот на месец септември 2021 година.

Со почит,

Кандидатите што приправничкиот стаж го започнале после 01.09.2020 година и кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнал пред 01.09.2020 година и во меѓувреме имаат прекин, па истиот им продолжил после 01.09.2020 година, акциското истражување или студијата на случај треба да ја изготват согласно Прирачник за наставници за акциско истражување и студија на случај.

Кандидатите што приправничкиот стаж го започнале пред да почнат да се применуваат новите правилници (пред 01.09.2020 година), испитот ќе го полагаат по старо, односно домашната работа треба да ја изготват согласно Насоките за изработка на домашна писмена работа за приправнички испит

Правилници за стручен испит

Протокол за пристапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници во тек на пандемија со COVID-19

 

Сите информации поврзани со стручен испит за приправници ги добиете на тел. број 075/ 300 606