dic

октомври 6, 2020

Известување за кандидатите за стручен испит од пролетниот испитен рок во 2020 година

Кандидатите што се пријавиле за стручен испит во пролетниот испитен рок 2020 година и исполнуваат услови за наставник согласно член 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19) НЕ Е ПОТРЕБНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРИЈАВУВААТ. Истите доплнително ќе бидат контактирани од страна на членовите на предметните комисии за полагање на стручен испит и ќе добијат подетални информации во врска со реализацијата на стручниот испит.

Протокол за пристапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници

Новости
About admin