dic

август 25, 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА УВЕРЕНИЈА

Согласно уребата од Владата на Република Северна Македонија, донесена на 12 мај 2020 година, за кандидатите кои се стекнале со уверение за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), важноста на уверенијата се продолжува до 07 декември 2020, односно за онолку денови колку што траела вонредната состојба.

 

Уредбата е дадена на линк.

Новости
About admin