dic

мај 18, 2022

Меѓународна научна конференција: 75 години Институт за педагогија – Воспитно- образовани предизвици и перспективи

На Меѓународна научна конференција: 75 години Институт за педагогија, одржана од 16 до 18 мај во Охрид, од Државен испитен центар со научен труд: Влијанието на социо- економските фактори врз постигањата на учениците од РСМ во ТИМСС 2019, учествуваа д-р Бети Ламева и м-р Елизабета Наумовска.

megjunarodna-nauchna-konferentsija-75-godini-institut-za-pedagogija-vospitno-obrazovni-predizvitsi-i-perspektivi-vo-okhrid-768x430

Новости
About Artan Abdulla