Слободен пристап до информации

Службено лице

Државниот испитен центар согласност член 8 став 1,2 и 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), како имател на информации, со решение како службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи вработената:

д-р Бети Ламева
Контакт телефон: 02 / 3203 – 117
e-mail: betilameva@dic.edu.mk

Листа на информации од јавен карактер: