прашања од втор дел на испит

Кој тип на водство ќе го примени директорот доколку има искусен персонал во развиено чувство за припадност кон училиштето?
Зошто водството е процес?
Успешните директори се добри комуникатори кога:
Училиштето како организација со висок степен на функционалност бара:
Училиштето како организација ги вклучува следните ресурси:
Според Х.Кунц, менаџерските функции го имаат ова значење:
Постоење на организациски систем за управување е кога:
Основни услови за ефикасно и ефективно функционирање на организацијата:
Што претставува организацијата?
Воспоставена пријатна средина за работа, воспоставен систем на награди, воспоставена добра соработка со родителите и учениците, воспоставен систем за донесување и спроведување на одлуки, воспоставен систем на отворени и чесни комуникации се карактеристики на:
Кај моќта на убедување
Внатрешни фактори кои влијаат на мотивацијата се:
Од училишната култура зависи:
Што НЕ смее директорот да делегира
Секој голем водач е:
Способности кои му се потребни на менаџерот во образованието:
Извори на втората димензија – формализацијата се:
Повеќето автори се согласни дека прва и последна функција на менаџментот се:
Што од наведеното е вклучено во функционална училишна култура?
Која од следните елементи НЕ влијае врз организациската култура:
Кои се главните активности и задачи без кои директорот на училиштето не може да биде успешен во својата работа ?
Што е еко – училиште?
Фактори на влијание врз лидерската ефикасност се:
Трите вида на моќи се:
Под интринзичната мотивација се подразбира:
Под организациска клима се подразбира:
Во менаџирањето на училиштето учествуваат:
Видови на менаџмент се:
Менаџерски нивоа се следниве:
Според авторитетот, стилови на лидерството се:
Основата на квалитетно лидерство е:
За да функционира една организација потребна е правилна координација. Координацијата може да биде:
Во однос на одлуките кои ги донесува Министерот во МОН, одлуките на директорот на училиштето се:
Водството значи:
Што директорот НЕ треба да применува доколку сака да се стави во улога на мотиватор?
Што од наведеното НЕ претставува одлика на здрава училишна клима:
Членови на еко-одборот можат да бидат:
Што, според Маслов, е на врвот од пирамидата на човечките потреби?
Што од наведеното НЕ претставува одлика на училишниот систем?
Организациската структура:
Од колку чекори се состои методологијата на еко менаџментот?
Меѓуетничката интеграција во образованието во Р.С.Македонија се реализира во:
Училиштето кое живее на стара слава и претходен успех, според Розенхолц, припаѓа во:
Преку кои начини се манифестира училиштната култура?
Што претставува планирањето во училиштето како менаџерска функција?
Колку димензии има организациската структура?
Организациската култура во училиштето е комбинација од:
Кој ја подготвува програмата за работа на директорот на училиштето?
Што НЕ спаѓа во структурата на водството?
Што од наведеното НЕ може да изврши дефинирање на менаџментот?
Определи кои фактори НЕ влијаат врз развојот на здравата организациска клима.
Што од наведеното НЕ претставува елемент на функционална училишна култура?
Интегрирање на услугите и ресурсите на заедницата со училиштето, се нарекува:
Директорите можат да ја поттикнат мотивацијата кај вработените преку користење:
Што од дадените алтернативи НЕ подразбира организациска култура:
Главен предуслов да се стане Еко-училиште е вклученост на:
Според организациската култура, кои од наведените алтернативи претставуваат дел од карактеристиките на заглавено училиште:
Кој од наведените стандарди НЕ е во рамките на реализацијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “?
Кои три елементи ја определуваат секоја образовна институција?
Тоа што ѝ недостига на групата, за конечно да прерасне во тим е
Тоа што ѝ недостига на групата, за конечно да прерасне во тим е
Личноста што е овластена да настапува во медиумите во име на организацијата е:
Кој е клучниот фактор на односите со јавноста?
Менаџментот на знаење има за цел
За воспоставување на здрава атмосфера за работа во тимот, најголемата одговорност ја има
Тим е мала група  од
Која е единствената вистинска реакција за еден директор при појава на конфликт?
Решавање на конфликтите може да се постигне со
Поединците или групите кои се директни учесници во конфликтот се нарекуваат
Еден од основните принципи на менаџментот на човечки ресурси е
Секој формален состанок Не треба да се одржи без присуство на:
Асертивноста значи да се биде
Средниот  период или фаза од менторскиот процес најчесто трае
Во монолошките форми на комуникација спаѓаат:
Социјална зона на комуницирање е:
Менторството како процес  обично подразбира постоење на
Талент-менаџментот во организациите, претставува збир на активности за
Крајна цел на менторството е
Културата на комуницирање во училиштето е во тесна врска со:
Под ,,професионален развој“ се разбира:
Формалните состанци во училиштето секогаш треба:
Интелектуалниот капитал претставува:
Менторството е комплексен, инетрактивен процес, кој се одвива помеѓу:
Ефикасноста е мерка за тоа, колку менаџментот ги постигнува целите:
Знаењето во една организација може да биде:
Комуникацијата е процес на:
Менаџментот на човечките ресурси во образованието, директно влијае врз:
Деловниот разговор е основна форма на:
Процесот на регрутација почнува со:
Конфликтите се добри за организацијата:
Добрата комуникација е неопходна на организацијата:
Кое однесување треба да се користи за квалитетни состаноци?
Кои видови на комуникација  постојат?
Менаџментот треба да гради:
Директорот ќе го разреши конфликтот:
Какво треба да биде однесувањето во процесот на преговарање?
Што е јавност?
Во зависност од бројот на учесниците, состаноците можат да бидат:
Во дијалошките форми на комуникација спаѓаат:
Комуникацијата е остварена кога пораката е:
Поимот ,,менаџмент“ означува процес на:
Највредниот  потенцијал што го поседува една организација е:
Кои теории спаѓаат во процесни теории?
Кои се фазите во водењето на состанокот?
Што е причина за појава на конфликт ?
Koи вработени од организацијата ќе присуствуваат на состанокот зависи:
Едно од темелните значења на тимската работа, е:
Што прават одговорните за односи со јавноста во организацијата?
Со што е поврзана културата на комуницирање во една организација?
Низ годините, односите ,„надреденост и подреденост“ отстапуваат место на односите за:
За време на тимската работа, секој член на тимот:
Според тоа кој ги свикува состаноци и на кој начин, разликуваме:
Современиот став за конфликтите е дека тие се:
Една од основните причини за постоење на тимската работа е:
За време на состанокот НЕ е дозволено:
Во една организација НЕ се преговара за:
Преголем број на состаноци е сигурен знак за:
Јавна зона на комуникација се однесува на:
Што е комуникациски процес?
Покрај улогата на обучуван, во процесот на професионалниот развој на наставниците наставникот може да се најде и во улога на:
Улогата на директорот при која тој воведува иновации во училиштето се нарекува:
Филозофијата на реституцијата се фокусира на:
Што го карактеризира „шефовското“ водење?
Последен чекор во процесот на контрола е:
Успешно реализиран наставен час од страна на наставникот е часот:
Традиционално водење на училиштата претставува:
Промените и иновациите добиени со акциони истражувања НЕ се темелат на:
Тековните одлуки се:
Стилот на одлучување кога директорот сам ги донесува одлуките се нарекува:
Стилот кога комуникацијата не е јасна, прикриена и е со слаб и несигурен глас, се чувствува напнатост и затвореност, се нарекува
Стилот кога комуникацијата е отворена, искрена, јасна, директна со сигурен, убедлив и топол глас,­ се нарекува:
Со краткорочните одлуки се:
Современото педагошко раководење предност му дава на:
Според Брајша, колку тајни постојат на успешните училишта?
Работна задача која произлегува од функцијата на директорот е:
Процесот на контрола се состои од
Процесот на стратегиско планирање опфаќа
Промената во образованието се смета за успешна ако помине низ:
Промената во училиштето настанува кога истата ќе биде прифатена:
При следењето и вреднувањето на работата на училиштето едно од нивоата е:
Превентивната контрола е насочена кон:
Прв чекор во процесот на иновација е:
Потребата од професионален развој на наставниците НЕ се темели на:
По кој редослед се фазите на промени?
Плановите кои имаат стратегиски карактер припаѓаат на:
Образовните стандарди ги дефинираат мерливите компетенции кај наставните предмети преку:
Обезбедувањето развој (иновации и промени) треба да се реализира:
На колку критериуми за професија се темели анализата на наставничката професија?
Можностите за зголемување на квалитетот на училиштето треба да се бараат во подобрување на квалитетот на следните подрачја:
Мисијата на училиштето НЕ промовира:
Мисијата и визијата на училиштето важат:
Концептот на образовни стандарди е ориентиран кон:
Кој е прв чекор во процесот на одлучување?
Кој е последен период од професионалниот развој на наставниците?
Кое ниво на промени најлесно се воведува?
Кое е најниското ниво на поврзаност кај комуникацијата?
Како се нарекува улогата на директорот при која тој/таа утврдува постапки за следење, мерење и вреднување на воспитно-образовната работа во училиштето?
Како се нарекува комуникацијата кога е по желба на поединецот?
Каква е функцијата на директорот во изготвување на годишната програма на училиштето:
Институција која го утврдува квалитетот преку интегралната евалвација е:
Индивидуалниот план за професионален развој на наставникот НЕ влијае врз:
Инвенцијата е процес на:
Знаците во педагошката комуникација помеѓу директорот и наставниците треба да:
Етичката димензија при носењето педагошки одлуки подразбира одлучување со почитување на:
Директорот посебно треба да има критичен став кон:
Елементите на комуникацијата се:
Во процесот на планирање, поставувањето на организациските цели претставува:
Во која менаџерска функција се поставуваат стандардите за работа на училиштето?
Во изготвувањето на ИОП (индивидуален образовен план) учествува:
Аналитичките одлуки се засноваат на:
За следење и евалуација на наставниот час директорот НЕ треба да поседува знаење за:
Според степенот на разработка, плановите можат да бидат:
Еден од видовите на стилови на педагошка комуникација е стилот:
Еден од чекорите при процесот на развојното планирање е фаза на:
Отпорот кон промената во училиштето би бил помал доколку:
Промената во училиштето НЕМА да успее доколку:
Во визијата на училиштето, покрај другото, училиштето се дефинира како:
Повратната информација од директорот за наставникот од следењето на наставниот час треба да биде:
Улогата на директорот програмер е поврзана со:
SWOT анализата училиштето може да го користи за анализа на:
Блок дотациите за финансирање на работата на училиштата се трансферираат до општините согласно:
Буџетот претставува систематски преглед на сите приходи и расходи што државата ќе ги реализира во текот на еден планиран период, т.е. во една планирана буџетска година.
Вкупниот сет на финансиски извештаи кои ги изработува едно училиште се:
Внатрешни  дополнителни извори на финансирање  na училишта (дефинирано со правилник донесен од МОН) може да се распределат
Во кои случаи договорниот орган не спроведува електронска аукција?
Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка и одговорното лице, потпишуваат изјава за:
Во случај кога е поднесена само една понуда или има само една прифатлива понуда, договорниот орган задолжително:
Во финансирањето на училиштето големи надлежности има училишни­от одбор
Дали постапките кои се водат електронски треба да бидат рачно или дигитално потпшани?
Директорот на секое училиште треба да
Договорниот орган за постапките со барање за прибирање на понуди е должен да води:
Договорот со избраниот понудувач во постапка за јавна набавка се потпишува:
Долгорочното финaнсиско плaнирaњe го врши Министeрството зa обрaзовaниe и нaукa:
Завршната сметка на училиштата, се поднесува до основачот најдоцна до:
Законот за јавните набавки училиштата го применуваат:
Идентификувањето на финансиските потреби подразбира
Извештајот за користење на средствата стекнати од дополнителни активности, училиштето поднесува до:
Имотот на претпријатиеото секогаш се искажува по:
Инвестиционото одржување на училиштата односно изградбата на нови училишта и реконструкција на постоечките претставува обврска на:
Кварталните финансиски извештаи треба да обезбедат споредливост на планираните расходи со:
Кои се дополнителни извори на финансирање во образованието?
Кои се основни финансиски извештаи во образованието?
Кои трошоци се неприфатливи трошоци во реализација на еден буџет?
Која е најзначајната карактеристка на билансот на состојба?
Која постапка за јавни набавки ќе се примени од  Договорниот орган при  набавки на стоки и услуги со проценета вредност до 70.000 евра во денарска противвредност и на работи до 500.000 евра во денарска противвредност
Најголема одговорност за законито водење на сметководството ја има:
Кој е регистриран издавач на дигитални сертификати во Република Северна Македонија?
Критериумот за доделување на договор за јавна набавка:
Најчесто применувана постапка за јавна набавка во училиштата е:
На која веб локација се пристапува на Електронскиот систен за јавни нававки:
Начинот на стекнување и распределба на дополнителните средства за финансирање на работата на училиштата го пропишува:
Негативниот финансиски резултат се искажува:
Одлуката за избор на најповолна понуда ја носи?
Основен критериум кој се користи во формулата за распределба на средствата на основните и средните училишта е:
По донесување на годишниот план за јавни набавки директорот треба да:
По истекот на фискалната година, која завршува на 31 декември, учи­лиштата подготвуваат завршна сметка најдоцна до
Пописот на средствата, побарувањата и обврските се извршува според одредбите од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и треба пописните листи и извештајот да се достави најдоцна до:
Постапка за јавна набавка на стоки, услуги и работи, училиштата задолжително спроведуваат доколку за вредност на набавката поголема од:
Постојат три вида на договори за јавни набавки и тоа
Предлогот на финансискиот план на училиштето до оснивачот го дава:
При подготовката на апликација за проект училиштето ги зема во предвид:
Со билансот на успехот се утврдува:
Со блок – дотацијата се врши финансирање на надлежностите утврдени во Законот за локална самоуправа и:
Согласно  Законот за јавни набавки кој започна да се применува од 1 април 2019 година училиштата  имаат обврска да ги опфатат во годишниот план за јавни набавки набавките
Согласно Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, основните финансиски извештаи во јавните училишта се:
Со пописот се утврдува:
Со процесот на децентрализација надлежностите поврзани со образова­нието со закон се префрлени од централно на локално ниво. Општината е одговорна за:
Според Законот за локалната самоуправа општините  се одговорни и за:
Срeднорочното финaнсиско плaнирaњe e во општинскa нaдлeжност кaдe зa пeриод покрaток од 5 години сe прeдвидувaaт
Училишните одбори можат да основаат фонд за
Училиштата имаат обврска да достават извештај за извршувањето на финансискиот план:
Училиштата имаат трезорски сметки во:
Училиштата се должни најмалку еднаш годишно да вршат усогласување на своите побарувања и обврски со состојбата на средствата и нивните изво­ри искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со попис на
Финансирањето на работата на училиштата и ученичките домови се врши со средства кои потекнуваат од:
Финансискиот план на училиштето се изработува за период од:
Финансиските контроли претставуваат активности во училиштата со цел да се чуваат: ресурсите од загуби или да се намали ризикот од грешки, непотребно трошење, слабо управување, измама и други неправилности, може да биде:
Финансиските средства за реализација на своите цели и идеи, училиштата во Република Северна Македонија ги обезбедуваат од:
Што од наведеното НЕ е одлика на претприемачот:
Што од наведеното НЕ е составен дел на тендерската документација?
Бројот на учениците во паралелките во јавните средни училишта е:
Во кое од следните места не може да се организира и остварува основното образование:
Во согласност со Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, трансформацијата на работниот однос од определено во неопределено време во основното и средното образование не е дозволена ако:
Директорот на општинско основно училиште го избира и го разрешува:
Додатна настава во основното училиште се организира за учениците кои:
Дополнителна настава во основно училиште се организира за ученици кои:
Забраната за дискриминација значи дека
За кандидатите што се пријавиле на јавен оглас за засновање на работен однос за наставник, мислење до директорот на училиштето дава:
Заради повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот во средно училиште не може да му се изрече една од следните педагошки мерки:
Инклузивно образование е:
Исто лице едно по друго НЕ може да биде именувано за вршител на должноста директор на:
Кое од наведените не е основно начело согласно Законот за основно образование:
Која од следните обврски не произлегува од договорот за вработување за работникот:
Кој го врши советувањето на родителот/старателот?
Кој го го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законитото работење?
Кој го донесува статутот и развојната програма на основното училиште?
Кој го формира тимот за училишна интеграција?
Кој е должен да го пријави секој облик на насилство, злоупотреба или занемарување сторено врз ученик од страна на друг ученик, родител, односно старател, наставник, стручен соработник или кое било друго лице што е вработено во училиштето, до надлежните институции утврдени со закон?
Кој е најважен и највисок општ правен акт во една држава?
Кој е орган на раководење во основно училиште?
Кој е орган на управување во основно училиште?
Кој раководи со отворениот граѓански универзитет за доживотно учење?
Колкав е бројот на ученици во паралелката во основното училиште?
Колку изнесува полното неделно работно време за наставниците согласно Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта?
Колку трае мандатот на членовите на училишниот одбор во јавните средни училишта?
Колку трае мандатот на членовите на училишниот одбор во основно училиште?
Колку членови има училишниот одбор во основно училиште?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од деловната заедница?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од Министерството?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од наставниците?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од основачот?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од основачот?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од родителите, односно старателите на учениците?
Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува правилата на воспитно-образовната работа не смее да се применува:
Наставата во учебната година се остварува во 180 наставни денови. По исклучок, во услови на вонредни околности бројот на наставните денови во учебната година може да биде:
Наставниот план за основното образование содржи:
Наставниот час во јавните средни училишта трае:
Обврска на работникот во согласност со Законот за работни односи не е
Обрска на работодавачот согласно Законот за работни односи е:
Од колку члена е составен управниот одбор во јавните ученички домови?
Од колку членови се состои органот на управување во јавните средни училишта?
Одлуките на училишниот одбор во јавните средни училишта се донесуваат со:
Од редот на кои членови се избира претседателот на училишниот одбор во основното училиште?
Општо начело во согласност со Законот за вработените во јавниот сектор не е:
Освен во случај кога тоа со посебни прописи поинаку е утврдено, како посебни услови за засновање на работен однос не може да се предвидат
При запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот не е должен да достави потврда за:
Работата на средното училиште во текот на учебната година се утврдува со:
Работен однос меѓу работникот и работодавачот се заснова
Согласно Законот за работни односи работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности (за склучување брак, раѓање дете (само за таткото) и/или смрт на близок роднина):
Со наставните програми се определуваат:
Со развојната програма се планираат целите и визијата за развој на училиштето во период од:
Со статутот на основното училиште НЕ се уредуваат:
Според Законот за работни односи работната недела трае
Страни на договорот за вработување се
Ученикот има право на бесплатен превоз ако ја посетува наставата, ако избраната струка и профил не е застапена во општината во која живее ученикот и ако местото на живеење е оддалечено од средното училиште во кое ученикот е запишан:
Училишниот одбор на основното училиште му предлага на градоначалникот на општината, односно на министерот:
Цел на основното образование не е:
Што значи забраната за дискриминација?
Што од наведеното НЕ е забрането согласно Законот за работни односи?