прашања од втор дел на испит

Кој тип на водство ќе го примени директорот доколку има искусен персонал во развиено чувство за припадност кон училиштето?
Повеќето автори се согласни дека прва и последна функција на менаџментот се:
Ангажираноста во работата на вработените во восиптно – образовните системи има три демензии:
Видови на менаџмент се:
Водството значи:
Во која група припаѓа улогата лидер според класификацијата на Минцберг?
Во менаџирањето на училиштето учествуваат:
Во однос на одлуките кои ги донесува Министерот во МОН, одлуките на директорот на училиштето се:
Во опкружувањето на училиштето во кое сте директор постои развиен бизнис сектор. Тоа е одлична можност за:
Во училиштето во кое сте директор еден родител постојано Ви се жали од односот кон неговото дете од страна на еден наставник. Повеќе пати разговарате со наставникот, но наставникот стои на ставот дека постапува правилно, а ученикот заслужува таков однос.
Врските и односите на организациската структура треба да се воспостават на:
Главен предуслов да се стане Еко-училиште е вклученост на:
Директорите можат да ја поттикнат мотивацијата кај вработените преку користење:
За да функционира една организација потребна е правилна координација. Координацијата може да биде:
За организирање на редовен родителски состанок, наставникот ги информира:
Интегрирање на услугите и ресурсите на заедницата со училиштето, се нарекува:
Квалитетно лидерство се јавува како резултат на три фактори кои се јавуваат истовремено:
Кои се главните активности и задачи без кои директорот на училиштето не може да биде успешен во својата работа ?
Кои три елементи ја определуваат секоја образовна институција?
Која од наведените алтернативи НЕ може позитивно да влијае врз организациската култура?
Која од следните елементи НЕ влијае врз организациската култура:
Кој е најважниот елемент во планирањето на проектот на УСАИД?
Кој ја подготвува програмата за работа на директорот на училиштето?
Кој од наведените стандарди НЕ е во рамките на реализацијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “?
Колку димензии има организациската структура?
Лидерот е:
Меѓуетничката интеграција во образованието во Р.С.Македонија се реализира во:
Менаџерски нивоа се следниве:
На крајот на годината Вие како директор доделувате благодарници и пофалници на колеги кои дале придонес за постигнатите успеси на организацијата. Доделувањето на признанијата е добро затоа што делува мотивирачки:
Од колку чекори се состои методологијата на еко менаџментот?
Организациската култура во училиштето е комбинација од:
Организациската структура:
Основата на квалитетно лидерство е:
Под интринзичната мотивација се подразбира:
Под организациска клима се подразбира:
Преку кои начини се манифестира училиштната култура?
Според авторитетот, стилови на лидерството се:
Според организациската култура, кои од наведените алтернативи претставуваат дел од карактеристиките на заглавено училиште:
Трите вида на моќи се:
Успешното спроведување на организациската мисија е условено од:
Училиштето кое живее на стара слава и претходен успех, според Розенхолц, припаѓа во:
Фазите на етноцентризмот (како стадиум на развој на интеркултурна осетливост – Бент) се:
Фактори на влијание врз лидерската ефикасност се:
Функциите/ задачите на менаџментот се процеси на (општо прифатени според Т. Гоцевски:
Членови на еко-одборот можат да бидат:
Што директорот НЕ треба да применува доколку сака да се стави во улога на мотиватор?
Што е еко – училиште?
Што НЕ претставува менаџерска вештина?
Што НЕ спаѓа во структурата на водството?
Што од дадените алтернативи НЕ подразбира организациска култура:
Што од наведеното е вклучено во функционална училиштна култура?
Што од наведеното НЕ може да изврши дефинирање на менаџментот?
Што од наведеното НЕ претставува димензија на училишната структура?
Што од наведеното НЕ претставува елемент на функционална училишна култура?
Што од наведеното НЕ претставува одлика на здрава училишна клима:
Што од наведеното НЕ претставува одлика на училишниот систем?
Што претставува планирањето во училиштето како менаџерска функција?
Што, според Маслов, е на врвот од пирамидата на човечките потреби?
Koи вработени од организацијата ќе присуствуваат на состанокот зависи:
Во дијалошките форми на комуникација спаѓаат:
Во една организација НЕ се преговара за:
Во зависност од бројот на учесниците, состаноците можат да бидат:
Дали во тимот треба да има комуникација и каква?
Деловниот разговор е основна форма на:
Директорот ќе го разреши конфликтот:
Добрата комуникација е неопходна на организацијата:
Добрата комуникација и е потребна на организацијата?
Една од основните причини за постоење на тимската работа е:
Едно од темелните значења на тимската работа, е:
Ефикасноста е мерка за тоа, колку менаџментот ги постигнува целите:
За време на состанокот НЕ е дозволено:
За време на тимската работа, секој член на тимот:
За тимска работа потребно е:
За тимската работа потребно е:
Знаењето во една организација може да биде:
Интелектуалниот капитал претставува:
Јавна зона на комуникација се однесува на:
Каква треба да биде комуникацијата училиште – родители?
Каква треба да биде комуникацијата училиштето – родител?
Какво треба да биде однесувањето во процесот на преговарање?
Како раководителот треба да организира и води успешен состанок ?
Кое однесување треба да се користи за квалитетни состаноци?
Кое правило е услов за успешна комуникација во колективот?
Кои видови на комуникација постојат?
Конфликтите се добри за организацијата?
Кои се зоните при комуницирањето?
Кои се фазите во водењето на состанокот?
Кои теории спаѓаат во процесни теории?
Кои фази се во водењето на состаноците?
Кој начин на однесување треба да се користи за ефикасен состанок?
Комуникацијата е остварена кога пораката е:
Комуникацијата е процес на:
Комуникацијата мeѓу соработниците на исто хиерархиско ниво би требало да биде:
Конфликтите се добри за организацијата
Конфликтите се добри за организацијата:
Културата на комуницирање во училиштето е во тесна врска со:
Личната зона на комуникација се однесува на:
Менаџментот на човечките ресурси во образованието, директно влијае врз:
Менаџментот треба да гради:
Менторството е комплексен, инетрактивен процес, кој се одвива помеѓу:
Највредниот потенцијал што го поседува една организација е:
Низ годините, односите ,„надреденост и подреденост“ отстапуваат место на односите за:
Под ,,професионален развој“ се разбира:
Поимот ,,менаџмент“ означува процес на:
Прв чекор на стратешко планирање на кадровски потенцијал е:
Преголем број на состаноци е сигурен знак за:
Процесот на регрутација почнува со:
Современиот став за конфликтите е дека тие се:
Со што е поврзана културата на комуницирање во една организација?
Според тоа кој ги свикува состаноци и на кој начин, разликуваме:
Традиционалниот став кон конфликтите е:
Формалните состанци во училиштето секогаш треба:
Што е јавност?
Што е комуникациски процес?
Што е најважно за квалитетот на вработените во училиште?
Што е причина за појава на конфликт ?
Што од наведеното не предизвикува конфликт?
Што прават одговорните за односи со јавноста во организацијата?
Аналитичките одлуки се засноваат на:
Во визијата на училиштето, покрај другото, училиштето се дефинира како:
Во изготвувањето на ИОП (индивидуален образовен план) учествува:
Во која менаџерска функција се поставуваат стандардите за работа на училиштето?
Во колку подрачја се групирани професионалните знаења и разбирања, како и способности и вештините на наставниците?
Во процесот на планирање, поставувањето на организациските цели претставува:
Во процесот на планирање, поставувањето на организациските цели претставува:
Директорот посебно треба да има критичен став кон:
Еден од видовите на стилови на педагошка комуникација е стилот:
Еден од чекорите при процесот на развојното планирање е фаза на:
Елементите на комуникацијата се:
Етичката димензија при носењето педагошки одлуки подразбира одлучување со почитување на:
За следење и евалуација на наставниот час директорот НЕ треба да поседува знаење за:
Знаците во педагошката комуникација помеѓу директорот и наставниците треба да:
Инвенцијата е процес на:
Индивидуалниот план за професионален развој на наставникот НЕ влијае врз:
Институција која го утврдува квалитетот преку интегралната евалвација е:
Каква е функцијата на директорот во изготвување на годишната програма на училиштето:
Како се нарекува комуникацијата кога е по желба на поединецот?
Како се нарекува улогата на директорот при која тој/таа утврдува постапки за следење, мерење и вреднување на воспитно-образовната работа во училиштето?
Кое е најниското ниво на поврзаност кај комуникацијата?
Кое ниво на промени најлесно се воведува?
Кој е последен период од професионалниот развој на наставниците?
Кој е прв чекор во процесот на одлучување?
Концептот на образовни стандарди е ориентиран кон:
Мисијата и визијата на училиштето важат:
Мисијата на училиштето НЕ промовира:
Можностите за зголемување на квалитетот на училиштето треба да се бараат во подобрување на квалитетот на следните подрачја:
На колку критериуми за професија се темели анализата на наставничката професија?
Неасертивен стил е стил во кој педагошката комуникација се однесува на комуникација која:
Обезбедувањето развој (иновации и промени) треба да се реализира:
Образовните стандарди ги дефинираат мерливите компетенции кај наставните предмети преку:
Од колку чекори се состои процесот на контрола?
Отпорот кон промената во училиштето би бил помал доколку:
Педагошкото одлучување НЕ се заснова на:
Плановите кои имаат стратегиски карактер припаѓаат на:
Повратната информација од директорот за наставникот од следењето на наставниот час треба да биде:
По кој редослед се фазите на промени?
Покрај улогата на обучуван, во процесот на професионалниот развој на наставниците наставникот може да се најде и во улога на:
Потребата од професионален развој на наставниците НЕ се темели на:
Прв чекор во процесот на иновација е:
Превентивната контрола е насочена кон:
При следењето и вреднувањето на работата на училиштето едно од нивоата е:
Промената во образованието се смета за успешна ако помине низ:
Промената во училиштето настанува кога истата ќе биде прифатена:
Промената во училиштето НЕМА да успее доколку:
Промените и иновациите добиени со акциони истражувања НЕ се темелат на:
Процесот на контрола се состои од:
Работна задача која произлегува од функцијата на директорот е:
Реституцијата како процес ја јакне:
Современото педагошко раководење предност му дава на:
Кои стандарди треба да ги поседува наставникот-советник?
Со краткорочните одлуки се:
Според Брајша, колку тајни постојат на успешните училишта?
Стилот кога комуникацијата е отворена, искрена, јасна, директна со сигурен, убедлив и топол глас,­ се нарекува:
Стилот на одлучување кога директорот сам ги донесува одлуките се нарекува:
Улогата на директорот при која тој воведува иновации во училиштето се нарекува:
Улогата на директорот програмер е поврзана со:
Филозофијата на реституцијата се фокусира на:
Последен чекор во процесот на контрола е:
Бројот на учениците во паралелките во јавните средни училишта е:
Во кое од следните места не може да се организира и остварува основното образование:
Во прво одделение на основното училиште родителот, односно старателот е должен да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе наполни:
Во согласност со Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, трансформацијата на работниот однос од определено во неопределено време во основното и средното образование не е дозволена ако:</text>
Директорот на општинско основно училиште го избира и го разрешува:
Додатна настава во основното училиште се организира за учениците кои:
Дополнителна настава во основно училиште се организира за ученици кои:
За кандидатите што се пријавиле на јавен оглас за засновање на работен однос за наставник, мислење до директорот на училиштето дава:
Заради повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот во средно училиште не може да му се изрече една од следните педагошки мерки:
Инклузивно образование е:
Исто лице едноподруго не може да биде именувано за вршител на должноста директор на:
Кога по правило започнува и завршува учебната година во основното училиште?
Кое од наведените не е основно начело согласно Законот за основно образование:
Која од следните обврски не произлегува од договорот за вработување за работникот:
Кој го врши советувањето на родителот/старателот?
Кој го го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законитото работење?
Кој го донесува статутот и развојната програма на основното училиште?
Кој го формира тимот за училишна интеграција?
Кој е должен да го пријави секој облик на насилство, злоупотреба или занемарување сторено врз ученик од страна на друг ученик, родител, односно старател, наставник, стручен соработник или кое било друго лице што е вработено во училиштето, до надлежните ин</text>
Кој е најважен и највисок општ правен акт во една држава?
Кој е орган на раководење во основно училиште?
Кој е орган на управување во основно училиште?
Кој раководи со отворениот граѓански универзитет за доживотно учење?
Колкав е бројот на ученици во паралелката во основното училиште?
Колку време трае мандатот на директорот во основно училиште?
Колку изнесува полното неделно работно време за наставниците согласно Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта?
Колку трае мандатот на членовите на училишниот одбор во јавните средни училишта?
Колку трае мандатот на членовите на училишниот одбор во основно училиште?
Колку членови има училишниот одбор во основно училиште?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од деловната заедница?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од Министерството?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од наставниците?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од основачот?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од родителите, односно старателите на учениците?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од основачот?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од родителите, односно старателите на учениците?
Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува правилата на воспитно-образовната работа не смее да се применува:
Наставата во учебната година се остварува во 180 наставни денови. По исклучок, во услови на вонредни околности бројот на наставните денови во учебната година може да биде:
Наставниот план за основното образование содржи:
Наставниот час во јавните средни училишта трае:
Обрска на работодавачот согласно Законот за работни односи е:
Од колку члена е составен управниот одбор во јавните ученички домови?
Од колку членови се состои органот на управување во јавните средни училишта?
Одлуките на училишниот одбор во јавните средни училишта се донесуваат со:
Од редот на кои членови се избира претседателот на училишниот одбор во основното училиште?
Општо начело во согласност со Законот за вработените во јавниот сектор не е:
При запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот не е должен да достави потврда за:
Работата на средното училиште во текот на учебната година се утврдува со:
Согласно Законот за работни односи работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности (за склучување брак, раѓање дете (само за таткото) и/или смрт на близок роднина):
Со наставните програми се определуваат:
Со развојната програма се планираат целите и визијата за развој на училиштето во период од:
Со статутот на основното училиште не се уредуваат:
Стручен орган на основното училиште не е:
Тутор-волонтер може да биде:
Ученикот има право на бесплатен превоз ако ја посетува наставата, ако избраната струка и профил не е застапена во општината во која живее ученикот и ако местото на живеење е оддалечено од средното училиште во кое ученикот е запишан:
Училишниот одбор на основното училиште му предлага на градоначалникот на општината, односно на министерот:
Цел на основното образование не е:
Што значи забраната за дискриминација?
Што од наведеното не е забрането согласно Законот за работни односи?
SWOT анализата училиштето може да го користи за анализа на:
Блок дотациите за финансирање на работата на училиштата се трансферираат до општините согласно:
Внатрешни  дополнителни извори на финансирање  na училишта ( дефинирано со правилник донесен од МОН) се:
Внатрешното претприемништво подразбира претприемничко дејствување на:
Во кои случаи договорниот орган не спроведува електронска аукција?
Во случај кога е поднесена само една понуда или има само една прифатлива понуда, договорниот орган задолжително:
Главни активности на финансискиот менаџмент се:
Дали постапките кои се водат електронски треба да бидат рачно или дигитално потпшани?
Договорниот орган за постапките со барање за прибирање на понуди е должен да води:
Договорот со избраниот понудувач во постапка за јавна набавка се потпишува:
Дотација е трансфер од:
Еден од основни финансиски извештаи кои училиштето има обврска да ги подготвува секоја година е:
Завршната сметка на училиштата, се поднесува до основачот најдоцна до:
Законот за јавните набавки училиштата го применуваат:
Извештајот за користење на средствата стекнати од дополнителни активности, училиштето поднесува до:
Кварталните финансиски извештаи треба да обезбедат споредливост на планираните расходи со:
Кои од финансиските планови се во надлежност на директорот и финансиската служба во секое училиште:
Кои се дополнителни извори на финансирање во образованието?
Кои се основни финансиски извештаи во образованието?
Кои трошоци се неприфатливи трошоци во реализација на еден буџет?
Која е најзначајната карактеристка на билансот на состојба?
Која постапка за јавни набавки ќе се примени од  Договорниот орган  доколку има потреба од иновативни стоки, услуги или работи, која не може да се задоволи и со набавка на стоки, услуги или работи кои се веќе достапни на пазарот:
Која постапка за јавни набавки ќе се примени од  Договорниот орган при  набавки на стоки и услуги со проценета вредност до 10.000 евра во денарска противвредност и на работи до 20.000 евра во денарска противвредност:
Кој е одговорен за законито водење на сметководството како крајна инстанца?
Кој е регистриран издавач на дигитални сертификати во Република Македонија?
Кој има обврска да ги планира и да ги исполни финанскиските цели?
Кој ја носи одлуката за избор на најповолен понудувач кај договорниот орган?
Критериумот за доделување на договор за јавна набавка:
Најчесто применувана постапка за јавна набавка во училиштата е:
На која веб локација се пристапува на Електронскиот систен за јавни нававки:
Начинот на стекнување и распределба на дополнителните средства за финансирање на работата на училиштата го пропишува:
Негативниот финансиски резултат се искажува:
Одлуката за избор на најповолна понуда во постапка што се спроведува со користење на електронски средства преку ЕСЈН, со дигитален сертификат ја потпишува:
Одлуката за избор на најповолна понуда ја носи?
Општината може да ја дополни добиената блок дотација на училиштата со средства од сопствени извори за сѐ, освен за:
Основен критериум кој се користи во формулата за распределба на средствата на основните и средните училишта е:
Основни елемнти на билансот на состојбата се:
Планот за јавни набавки за тековната година се подготвува и објавува на ЕСЈН најдоцна до:
По донесување на годишниот план за јавни набавки директорот треба да:
Пописот на средствата, побарувањата и обврските се извршува според одредбите од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и треба пописните листи и извештајот да се достави најдоцна до:
Постапка за јавна набавка на стоки, услуги и работи, училиштата задолжително спроведуваат доколку за вредност на набавката поголема од:
Предлогот на финансискиот план на училиштето до оснивачот го дава:
При подготовката на апликација за проект училиштето ги зема во предвид:
Со билансот на успехот се утврдува:
Со блок – дотацијата се врши финансирање на надлежностите утврдени во Законот за локална самоуправа и:
Согласно  Законот за јавни набавки кој започна да се применува од 1 април 2019 година училиштата  немаат  обврска да ги опфатат во годишниот план за јавни набавки набавките:
Согласно Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, основните финансиски извештаи во јавните училишта се:
Со пописот се утврдува:
Според Законот за локалната самоуправа општините  се одговорни и за:
Училиштата имаат обврска да достават извештај за извршувањето на финансискиот план:
Училиштата имаат трезорски сметки во:
Училиштата како буџетски корисници, имаат обврска да водат сметководствена евиденција, а директорот како одговорен за законитоста на работењето во училиштето има обврска:
Финансирањето на работата на училиштата и ученичките домови се врши со средства кои потекнуваат од:
Финансискиот план на училиштето се изработува за период од:
Финансиските контроли претставуваат активности во училиштата со цел да се чуваат: ресурсите од загуби или да се намали ризикот од грешки, непотребно трошење, слабо управување, измама и други неправилности, може да биде:
Финансиските средства за реализација на своите цели и идеи, училиштата во Република Северна Македонија ги обезбедуваат од:
Што од наведеното не е одлика на претприемачот:
Што од наведеното НЕ е составен дел на тендерската документација?
Што подразбираме со негативната референца на економскиот оператор и како може да разбираме дека му е издадена негативна референца: