прашања од втор дел на испит

Во визијата на училиштето, покрај другото, училиштето се дефинира како:
Во зависност од времето за кое се однесуваат, плановите се делат на:
Говорејќи за успешните училишта, Брајша открива:
Директорот како добар организатор и планер треба да го разбира процесот на:
Директорот посебно треба да има критичен став кон:
Донесувањето на одлуки за работата на училиштето е најлесно во услови на:
Елементите на комуникацијата се:
Етичката димензија при носењето педагошки одлуки подразбира одлучување со почитување на:
За кој временски период се изработуваат среднорочните планови?
Инвенцијата е процес на:
Индивидуалниот план за професионален развој на наставникот НЕ влијае врз:
Квалитетот на наставата се обезбедува преку основните ресурси и тоа:
Кое е највисокото ниво на поврзаност кое влијае врз успехот на комуникацијата?
Кое е најниското ниво на поврзаност кај комуникацијата?
Кои се елементите на комуникацијата?
Кои стандарди треба да ги поседува наставник–советник?
Која институција го утврдува квалитетот преку интегралната евалвација:
Кој е последен период од професионалниот развој на наставниците?
Кој е прв чекор во процесот на одлучување?
Кој ја утврдува потребата од создавање на концепцијата за професионален развој на наставниците во училиштето?
Концепцијата за професионален развој на наставниците мора да соодвествува со реформите во воспитанието и образованието на:
Мисијата на секое училиште промовира:
Моделот на педагошката комуникација кој се фокусира на решението се нарекува:
Можностите за зголемување на квалитетот на училиштето треба да се бараат во подобрување на квалитетот на следните подрачја:
На професионалниот развој на наставниците директно влијаат:
Обезбедувањето на развој (иновации и промени) треба да биде:
Обележете што од наведеното НЕ е форма на професионален развој на наставниците:
Образовните стандарди ги дефинираат мерливите компетенции кај наставните предмети преку:
Одлучувањето со консензус е посебно важно, ако се работи за одлука со кои се решава:
Основните професионални компетенции на наставниците се надградуваат со стандардите:
Отпорот кон промената во училиштето би бил помал доколку:
Педагошкото одлучување НЕ се заснова на:
Плановите кои имаат стратегиски карактер припаѓаат на:
Плановите кои имаат стратегиски карактер припаѓаат на:
Повратната информација од директорот за наставникот од следењето на наставниот час треба да биде:
По кој редослед се фазите при воведување на промени?
Последен чекор во процесот на контрола е:
Превентивната контрола е насочена кон:
Продукт на ефикасноста на училиштето е:
Промената во училиштето има повеќе шанси да успее доколку постои:
Промените во надворешната структура на училиштето се случуваат во:
Промените во училиштето се планираат и спроведуваат од страна на:
Промените и иновациите добиени со акциони истражувања НЕ се темелат на:
Професионалните компетенции и стандарди на наставниците се однесуваат:
Процесот на иновација се состои од следните три чекори:
Следењето, мерењето и оценувањето на воспитно-образовната работа во училиштето има за цел да овозможи:
Според Ивиќ, квалитетот во образованието во себе вклучува:
Според критериумот број на учесници разликуваме:
Според Фулан, колку сегменти на промени постојат внатре во училниците?
Среднорочните одлуки опфаќаат среднорочен временски период до:
Статутот на училиштето го донесува:
Стилот кога комуникацијата е отворена, искрена, јасна, директна со сигурен, убедлив и топол глас, се нарекува:
Стилот кога комуникацијата е отворена, искрена, јасна, директна со сигурен, убедлив и топол глас,­ се нарекува:
Стилот кога комуникацијата не е јасна, прикриена и е со слаб и несигурен глас, се чувствува напнатост и затвореност, се нарекува:
Улогата на директорот програмер е поврзана со:
Успешно реализиран наставен час од страна на наставникот е часот:
Училишниот одбор; во основно училиште е составен од:
Фазите на воведување на промените се:
Филозофијата на реституцијата се фокусира на
Целокупниот живот и работата во училиштето ја определува улогата на директорот како:
Koи вработени од организацијата ќе присуствуваат на состанокот зависи:
Анализата на конфликтите НЕ содржи :
Во една организација НЕ се преговара за:
Во односите со јавноста, активноста „Односи со вложувачи“ подразбира:
Дали во тимот треба да има комуникација и каква?
Дали менаџирањето на луѓето треба да го водат искусни HR менаџери?
Дали односите со јавност се потребни во образовниот систем?
Дали тимската работа придонесува за подобра ефикасност:
Добрата комуникација и е потребна на организацијата?
Еден од темелите на тимската работа е:
Една од битните карактеристики на концептот за управување со човечки ресурси во фирмата е тоа што односите се:
Една од основните причини за постоење на тимската работа е:
Едно од темелните значења на тимската работа, е:
За време на состанокот НЕ е дозволено:
За време на тимската работа, секој член на тимот:
За тимската работа потребно е
Јавна зона на комуникација се однесува на:
Јасно дефинирани работни места се важни за:
Каква треба да биде комуникацијата училиште – родители?
Како гласи познатото Тејлорово правило за човечкиот учинок?
Како раководителот треба да организира и води успешен состанок ?
Како се постигнува менаџерската синергија?
Кое правило е услов за успешна комуникација во колективот?
Кои вештини треба да ги поседуваат стручњаците за Односи со јавноста?
Кои видови на комуникација постојат?
Кои се зоните при комуницирањето?
Кои се основните фази на интервјуто?
Кои се основните цели на менаџирање со луѓето?
Кои се трите основни облици во односот помеѓу наставникот и учениците?
Кои се фазите во водењето на состанокот?
Кои теории спаѓаат во процесни теории?
Кој е најважниот ресурс во една организација?
Кој начин на однесување треба да се користи за ефикасен состанок?
Кој ќе присуствува на состанокот зависи од:
Комуникацијата мeѓу соработниците на исто хиерархиско ниво би требало да биде:
Конфликтите се добри за организацијата
Личната зона на комуникација се однесува на:
На секој официјален состанок има?
Некои од карактеристиките за несоодвенто водење состанок се:
Низ годините, односите ,„надреденост и подреденост“ отстапуваат место на односите за:
Потребно ли е да има записничар на официјален состанок?
Правилната комуникација Не треба да содржи:
Прв чекор на стратешко планирање на кадровски потенцијал е:
Преголем број на состаноци е сигурен знак за:
Современиот став за конфликтите е дека тие се:
Со што е поврзана културата на комуницирање во една организација?
Специфичните фази низ кои минуваат конфликтите, честопати се означуваат и како:
Според Ласвеловата констатација комуникацискиот процес се однесува на 5 сегменти и тоа:
Според начинот на решавање, конфликтот може да биде:
Според тоа кој ги свикува состаноци и на кој начин, разликуваме:
Средни состаноци се оние во кои учествуваат:
Традиционалниот став кон конфликтите е:
Што е комуникациски процес?
Што е мотивација?
Што е најважно за квалитет на вработените во училиштет?
Што е причина за појава на конфликт ?
Што од наведеното не предизвикува конфликт?
Што од наведеното не спаѓа во управување со човечки ресурси
Што прават одговорните за односи со јавноста во организацијата?
Што се очекува од членовите на тимот?
Кој тип на водство ќе го примени директорот доколку има искусен персонал во развиено чувство за припадност кон училиштето?
Повеќето автори се согласни дека прва и последна функција на менаџментот се:
Вие сте директор на мултиетничко училиште. Организирате екскурзија која ќе се изведува за сите ученици од генерацијата. Според вкупниот број на ученици направен е распоред кои ученици во кој автобус ќе патуваат. Непосредно пред тргнување имате негодување
Вие сте нов директор на заглавено училиште. Успесите во училиштето се на „стара слава“ и поединци сметаат дека тоа што го работеле години наназад е сосема доволно и дека помладите треба да го преземат „кормилото“. На тие поединци како директор ќе им:
Во Вашата организација се воведува нов проект со кој треба да ги запознаете претседателите на стручните активи и стручните соработници. Организирате средба со цел да ги запознаете со истиот и заеднички да го дефинирате текот за реализација. Која е В
Водството значи:
Во која група припаѓа улогата лидер според класификацијата на Минцберг?
Во однос на еко – стандардите, дијагнозата на постојната состојба во однос на заштитата на животната средина препорачливо е да ја направите со:
Во однос на одлуките кои ги донесува Министерот во МОН, одлуките на директорот на училиштето се:
Во опкружувањето на училиштето во кое сте директор постои развиен бизнис сектор. Тоа е одлична можност за:
Во училиштето во кое сте директор еден родител постојано Ви се жали од односот кон неговото дете од страна на еден наставник. Повеќе пати разговарате со наставникот, но наставникот стои на ставот дека постапува правилно, а ученикот заслужува таков однос.
Во училиштето имате исклучително квалитетен работник. Повеќе години не го користи својот потенцијал затоа што смета дека претходните раководства од лични причини фаворизирале други, помалку стручни колеги. Вие транспарентно го уважувате неговото работење,
Во училиштето се организира тридневна екскурзија низ Република Македонија. Во една од паралелките (класовите) има ученик со посебни потреби и хиперактивно однесување. Одделенскиот раководител смета дека тој ученик за него е огромен товар и обврска и не мо
Врските и односите на организациската структура треба да се воспостават на:
Главен предуслов да се стане Еко-училиште е вклученост на:
Директорите можат да ја поттикнат мотивацијата кај вработените преку користење:
Еден од членовите на Вашата организација мошне ентузијастички и ефективно ги реализира поставените цели. Врз основа на сознанието за каков човек станува збор, често му давате различни задачи и не вршите посебна контрола врз неговите активности. Резултатит
За организирање на планирани родителски состаноци , наставникот ги информира:
За организирање на редовен родителски состанок, наставникот ги информира:
Интегрирање на услугите и ресурсите на заедницата со училиштето, се нарекува:
Кои се главните активности и задачи без кои директорот на училиштето не може да биде успешен во својата работа ?
Кои три елементи ја определуваат секоја образовна институција?
Кои фактори ги демотивираат вработените?
Кои фактори ги мотивираат вработените?
Која од наведените алтернативи НЕ може позитивно да влијае врз организациската култура?
Која од следните елементи НЕ влијае врз организациската култура:
Кој ги организира активностите за професионалниот развој на наставниците?
Кој е најважниот елемент во планирањето на проектот на УСАИД?
Кој ја подготвува програмата за работа на директорот на училиштето?
Кој од наведените стандарди НЕ е во рамките на реализацијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “?
Колку димензии има организациската структура?
Меѓуетничката интеграција во образованието во Р.С.Македонија се реализира во:
На крајот на годината Вие како директор доделувате благодарници и пофалници на колеги кои дале придонес за постигнатите успеси на организацијата. Доделувањето на признанијата е добро затоа што делува мотивирачки:
Од колку чекори се состои методологијата на еко менаџментот?
Определи кои фактори НЕ влијаат врз развојот на здравата организациска клима.
Организациската култура во училиштето е комбинација од:
Организациската структура:
Преку кои начини се манифестира училиштната култура?
Родител на поранешни ученици, професионален музичар, ви предлага да организира концерт на професионални изведувачи на класична музика во Вашето училиште. Притоа гости би биле ученици, наставници и граѓани од заедницата и пошироко. Вие како директор:
Според организациската култура, кои од наведените алтернативи претставуваат дел од карактеристиките на заглавено училиште:
Успешното спроведување на организациската мисија е условено од:
Училиштата со добра организација на работата се карактеризираат со:
Училиштето кое живее на стара слава и претходен успех, според Розенхолц, припаѓа во:
Формализацијата како димензија на организациската структура укажува:
Членови на еко-одборот можат да бидат:
Што директорот НЕ треба да применува доколку сака да се стави во улога на мотиватор?
Што НЕ претставува менаџерска вештина?
Што НЕ спаѓа во структурата на водството?
Што од дадените алтернативи НЕ подразбира организациска култура:
Што од наведеното е вклучено во функционална училиштна култура?
Што од наведеното НЕ може да изврши дефинирање на менаџментот?
Што од наведеното НЕ претставува димензија на училишната структура?
Што од наведеното НЕ претставува елемент на функционална училишна култура?
Што од наведеното НЕ претставува одлика на здрава училишна клима:
Што од наведеното НЕ претставува одлика на училишниот систем?
Што претставува планирањето во училиштето како менаџерска функција?
Што се подразбира под триаголник на соработка: наставник-ученик-родител?
Што, според Маслов, е на врвот од пирамидата на човечките потреби?
Што треба директорот прво да направи со наставник кој не е редовен на работа?
Што треба раководниот тим на училиштето да овозможи за да има постојан професионален развој на наставниците?
Ако датумот на стапување на работа не е определен во договорот за вработување, како датум на стапување на работа се смета:
Во кои случаи се организира додатна настава во основното училиште?
Во кој случај може да се формира паралелка во основното училиште, со помалку од 24 ученици?
Во Училишниот одбор на основното училиште како претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето, се избираат:
Договорот за вработување се склучува:
Дополнителна настава се организира за ученици кои:
За остварување на правата и обврските на учениците е одговорен:
Заради повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот во средно училиште не може да му се изрече една од следните педагошки мерки:
Инклузивно образование е:
Кои се обврски на работодавачот согласно Законот за работни односи?
Кои се обврските на работодавачот?
Кој го врши советувањето на родителот/старателот?
Кој е највисокиот правен акт во хиерархијата на правните акти на државата?
Кој е орган на управување во средното училиште?
Кој закон претставува општ закон (Lex generalis) со кој се уредуваат работните односи во однос на вработените во образованието?
Кој има право да предлага донесување на закон во Собранието на Република Македонија?
Кој ја врши воспитно-образовната работа со учениците во ученичките домови?
Кој ја утврдува формата и содржината на Годишната програма за работа на основното училиште?
Кој орган во средното училиште го сочинуваат единствено наставниците и стручните соработници на училиштето ?
Кој орган го донесува статутот на основното училиште?
Кој орган го донесува статутот на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење?
Кој орган е одговорен за реализација на годишната програма за работа на основното училиште?
Кој орган на основното училиште е одговорен за законитоста во работата и за материјално-финансиското работење на училиштето?
Кој орган на основното училиште ја донесува програмата за развој на училиштето?
Кој орган на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, одлучува по приговорите и жалбите во врска со работниот однос на вработените?
Кој орган на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, расправа и одлучува за стручни прашања поврзани за воспитно-образовната работа?
Колкав е бројот на ученици во паралелката во основното училиште?
Колку години работно искуство треба да има кандидатот за да биде избран за директор на основно училиште?
Колку члена од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од Министерството ?
Колку члена од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од основачот ?
Колку членови на органот на управување на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење се од редот на вработените?
На директорот на основното училиште му престанува мандатот, ако:
Надлежен орган во средното училиште, кој им одобрува на учениците завршување две години во една учебна година, е:
На кој начин се заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот?
На кој начин се основа општинско основно училиште?
Неформално образование на младите и возрасните лица означува:
Од колку члена е составен Органот на управување во средното училиште?
Од колку члена е составен органот на управување на основното училиште?
Орган на управување на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење, е:
Орган одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на родители во основното училиште е :
Освен во случај кога тоа со посебни прописи поинаку е утврдено, како посебни услови за засновање на работен однос не може да се предвидат:
Основното образование е:
Повисок акт од статутот е:
Поканата за советување на родителите на ученици во основно училиште треба да се достави до родителот/старателот на ученикот најмалку:
По колку претставници од секоја паралелка има во Советот на родители во основното училиште?
Претседателот на Управниот одбор на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење се именува со мандат од :
Програмата за развој на училиштето во основното образование ја подготвува:
Работата на средното училиште во текот на учебната година се утврдува со:
Според степенот на разработка плановите можат да бидат:
Секое вербално, невербално или физичко однесување од полов карактер кое има за цел или претставува повреда на достоинството на кандидатот за вработување или на работникот, а кое предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или навредливо одне
Со какво мнозинство се донесуваат одлуките на училишниот одбор во основното училиште?
Со Развојната програма се планираат целите и визијата за развој на основното училиште во период од:
Спротивно на општите начела пропишани во Законот за вработените во јавниот сектор е:
Статутот на основното училиште го донесува:
Што значи забраната за дискриминација?
Страни на договорот за вработување се:
Статусот на редовен ученик во јавното средно училиште престанува ако ученикот:
Училишниот одбор во основно училиште е составен од:
Што сѐ опфаќа педагошката документација во основното училиште?
Кој ја носи одлуката за избор на најповолен понудувач кај договорниот орган?
Кој ја потпишува одлуката за јавна набавка во постапка која се спроведува со користење на електронски средства преку ЕСЈН?
Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на понудите:
Критериумот за доделување на договор за јавна набавка:
Најчесто применувана постапка за јавна набавка во училиштата е:
На која веб локација се пристапува на Електронскиот систен за јавни нававки:
Начинот на стекнување и распределба на дополнителните средства за финансирање на работата на училиштата го пропишува:
Негативниот финансиски резултат се искажува:
Одлуката за избор на најповолна понуда во постапка што се спроведува со користење на електронски средства преку ЕСЈН, со дигитален сертификат ја потпишува:
Одлуката за избор на најповолна понуда ја носи?
Општината може да ја дополни добиената блок дотација на училиштата со средства од сопствени извори за сѐ, освен за:
Основен критериум кој се користи во формулата за распределба на средствата на основните и средните училишта е:
Основни средства, обртни средства и непокриена загуба се составен дел од:
Планот за јавни набавки за тековната година се подготвува и објавува на ЕСЈН најдоцна до:
По донесување на годишниот план за јавни набавки директорот треба да:
Постапка за јавна набавка на стоки, услуги и работи, училиштата задолжително спроведуваат доколку за вредност на набавката поголема од:
Постоење на “ реална компанија во училиштето” претставува:
Предлогот на финансискиот план на училиштето до оснивачот го дава:
При подготовката на апликација за проект училиштето ги зема во предвид:
Сметководствената евиденција се води за средства добиени како:
Со билансот на успехот се утврдува:
Со пописот се утврдува:
Според Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, еден од основни финансиски извештаи е:
Три главни активности на финансискиот менаџмент се:
Училиштата имаат обврска да достават извештај за извршувањето на финансискиот план:
Училиштата имаат трезорски сметки во:
Финансирањето на работата на училиштата и ученичките домови се врши со средства кои потекнуваат од:
Финансискиот менаџмент се дефинира како начин на планирање, организирање, контролирање и мониторинг на:
Финансискиот план на училиштето се изработува за период од:
Што од наведеното не е одлика на претприемачот:
Што од наведеното НЕ е составен дел на тендерската документација?
Kрајниот рок за поднесување на понудите кај постапката со барање за прибирање на понуди, доколку проценетата вредност на договорот за јавна набавка без вклучен ДДВ е до 5.000 евра во денарска противвредност Не смее да биде покус од :
Oбезбедување и исполнување на финансиските цели е обврска на:
Билансот на состојбата е преглед на:
Блок дотациите за финансирање на работата на училиштата се трансферираат до општините согласно:
Буџетските корисници (училиштата) смеат да преземаат обврски со износи кои се:
Внатрешното претприемништво подразбира претприемничко дејствување на:
Во кои случаи договорниот орган не спроведува електронска аукција?
„Во секое време низ планскиот период, да се располага со доволно готовина пари за навремено плаќање на обврските”, претставува:
Во случај кога е поднесена само една понуда или има само една прифатлива понуда, договорниот орган задолжително:
Дали постапките кои се водат електронски треба да бидат рачно или дигитално потпшани?
Деловните активности и трансакции во училиштето се евидентираат согласно:
Договорниот орган за постапките со барање за прибирање на понуди е должен да води:
Договорот со избраниот понудувач во постапка за јавна набавка се потпишува:
Дотација е трансфер од: Еден од основни финансиски извештаи кои училиштето има обврска да ги подготвува секоја година е:
Еден од основни финансиски извештаи кои училиштето има обврска да ги подготвува секоја година е
Завршната сметка на училиштата, се поднесува до основачот најдоцна до:
Законот за јавните набавки училиштата го применуваат:
Извештајот за користење на средствата стекнати од дополнителни активности, училиштето поднесува до:
Каков ефект има негативната референца врз понудувачот?
Кварталните финансиски извештаи треба да обезбедат споредливост на планираните расходи со:
За исправно и законито работење на училиштето е одговорен:
Кои информации се презентираат со билансот на состојбата и успехот?
Кои се дополнителни извори на финансирање во образованието?
Кои се основни финансиски извештаи во образованието?
Кои трошоци се неприфатливи трошоци во реализација на еден буџет?
Која е најзначајната карактеристка на билансот на состојба?
Кој го изготвува извештајот од спроведена постапка и дава предлог за избор на најповолна понуда?
Кој е одговорен за законито водење на сметководството како крајна инстанца?
Кој е регистриран издавач на дигитални сертификати во Република Македонија?