прашања од втор дел на испит

Важноста на меѓуетничката интеграција во образованието е:
Видови на менаџмент се:
Внатрешни фактори кои влијаат на мотивацијата се:
Водството значи:
Во која функција на директорот спаѓа изработка на долгорочни планови (стратешки план за развој на училиштето):
Во менаџирањето на училиштето учествуваат:
Во однос на меѓуетничката интеграција во образованието, директорите на училиштата мора да обезбедат:
Во однос на одлуките кои ги донесува Министерот во МОН, одлуките на директорот на училиштето се:
Во опкружувањето на училиштето во кое сте директор постои развиен бизнис сектор. Тоа е одлична можност за:
Воспоставена пријатна средина за работа, воспоставен систем на награди, воспоставена добра соработка со родителите и учениците, воспоставен систем за донесување и спроведување на одлуки, воспоставен систем на отворени и чесни комуникации се карактеристики на:
Во човечките (хуманистичките) карактеристики на лидерот, спаѓа:
Врамувањето на активностите за мултиетничка интеграција во образованието претставува:
Директорите можат да ја поттикнат мотивацијата кај вработените преку користење:
Една од базичните функции на менаџментот е:
За да функционира една организација потребна е правилна координација. Координацијата може да биде:
Зошто водството е процес?
Извори на втората димензија – формализацијата се:
Кај моќта на убедување
Карактеристиките на стилот на лидерство се:
Кои од наведените претставуваат долгорочни воннаставни активности:
Кои се главните активности и задачи без кои директорот на училиштето не може да биде успешен во својата работа ?
Кои три елементи ја определуваат секоја образовна институција?
Која од следните елементи НЕ влијае врз организациската култура:
Кој ја подготвува програмата за работа на директорот на училиштето?
Кој од наведените стандарди НЕ е во рамките на реализацијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем “?
Кој тип на водство ќе го примени директорот доколку има искусен персонал со развиено чувство за припадност кон училиштето?
Колку димензии има организациската структура?
Меѓуетничката интеграција во образованието во Р.С.Македонија се реализира во:
Менаџерски нивоа се следниве:
Недостатокот на функционална организациска култура во училиштето доведува до
Од училишната култура зависи:
Организациската клима е тесно поврзана со стилот на раководење и раководење на директорите, врз основа на:
Организациската структура, во принцип, има 3 димензии:
Основата на квалитетно лидерство е:
Основни услови за ефикасно и ефективно функционирање на организацијата:
Повеќето автори се согласни дека прва и последна функција на менаџментот се:
Под интринзичната мотивација се подразбира:
Под организациска клима се подразбира:
Позитивна училишна култура се создава кога:
Постоење на организациски систем за управување е кога:
Преку кои начини се манифестира училиштната култура?
Секој голем водач е:
Ситуациониот менџмент:
Според авторитетот, стилови на лидерството се:
Според Х.Кунц, менаџерските функции го имаат ова значење:
Способности кои му се потребни на менаџерот во образованието
Способности кои му се потребни на менаџерот во образованието:
Успешните директори се добри комуникатори кога имаат:
Училишната култура најчесто е поврзана со:
Училишното водство се однесува на :
Училиштето како организација ги вклучува следните ресурси:
Училиштето како организација со висок степен на функционалност бара:
Фактори на влијание врз лидерската ефикасност се:
Членови на еко-одборот можат да бидат:
Што е еко – училиште?
Што може да делегира директорот?
Што НЕ смее директорот да делегира
Што обезбедуваат децентрализираните системи:
Што претставува организацијата?
Што претставува планирањето во училиштето како менаџерска функција?
Асертивноста значи да се биде
Во една организација НЕ се преговара за:
Во монолошките форми на комуникација спаѓаат:
Директорот ќе го разреши конфликтот:
Еден од основните принципи на менаџментот на човечки ресурси е
Една од целите на односите со јавноста е
Едно од темелните значења на тимската работа, е:
За воспоставување на здрава атмосфера за работа во тимот, најголемата одговорност ја има
За време на состанокот НЕ е дозволено:
За време на тимската работа, секој член на тимот:
Запознавањето со организацијата, со условите за работа, со правилата на однесување, со организациската култура, со соработниците, колегите, како и со нивните права и обврски што произлегуваат од договорот за работа, го сочинуваат процесот на:
Знаењето во една организација може да биде:
Интелектуалниот капитал претставува:
Каква треба да биде комуникацијата училиште – јавност?
Какви треба да бидат тимовите?
Какво треба да биде однесувањето во процесот на преговарање?
Кариерниот развој на секој вработен е во тесна врска
Кога се избира делегирачкиот стил на комуницирање?
Кои се фазите во водењето на состанокот?
Кои теории спаѓаат во процесни теории?
Која е единствената вистинска реакција за еден директор при појава на конфликт?
Кој е клучниот фактор на односите со јавноста?
Комуникацијата е остварена кога пораката е:
Комуникацијата е процес на:
Конфликтите се добри за организацијата:
Крајна цел на менторството е
Личноста што е овластена да настапува во медиумите во име на организацијата е:
Менаџментот на знаење има за цел
Менаџментот на човечките ресурси во образованието, директно влијае врз:
Менторството како процес  обично подразбира постоење на
Највредниот  потенцијал што го поседува една организација е:
Најприменувани техники во фазата на селекција се:
Основната форма на интерактивното деловно комуницирање е:
Под ,,професионален развој“ се разбира:
Поединците или групите кои се директни учесници во конфликтот се нарекуваат
Поимот менаџмент може да се дефинира како:
Поимот ,,менаџмент“ означува процес на:
Прв чекор на стратешко планирање на кадровски потенцијал е:
Преголем број на состаноци е сигурен знак за:
Процесот во кој слушателот испраќа вербални и невербални пораки кон соговорникот се нарекува
Редоследот на основните компоненти на комуникацискиот процес се:
Решавање на конфликтите може да се постигне со
Секој формален состанок Не треба да се одржи без присуство на:
Современиот став за конфликтите е дека тие се:
Соодветното менаџирање со човечките ресурси во секоја воспитно – образовна организација директно се одразува:
Состаноци за преговарање се оние кои се свикуваат да се:
Состаноците на наставничиот совет се
Социјална зона на комуницирање е:
Со што е поврзана културата на комуницирање во една организација?
Според составот на учесниците состаноците можат  да бидат:
Според тоа кој ги свикува состаноци и на кој начин, разликуваме:
Средниот  период или фаза од менторскиот процес најчесто трае
Талент-менаџментот во организациите, претставува збир на активности за
Тим е мала група  од
Тимот се гради
Тоа што ѝ недостига на групата, за конечно да прерасне во тим е
Улога на записничарот на состанок е:
Формалните состанци во училиштето секогаш треба:
Што е јавност?
Што од наведеното не предизвикува конфликт?
Аналитичките одлуки се засноваат на:
Визијата треба да ги содржи претставите за иднината:
Во визијата на училиштето, покрај другото, училиштето се дефинира како:
Во изготвувањето на ИОП (индивидуален образовен план) учествува:
Во која менаџерска функција се поставуваат стандардите за работа на училиштето?
Директорот посебно треба да има критичен став кон:
Директорот при следење и вреднување на наставниот час треба да ја познава:
Донесувањето на одлуки е најлесно во услови на
Еден од видовите на стилови на педагошка комуникација е стилот:
Еден од чекорите при процесот на развојното планирање е фаза на:
Една од најчесто користените мерки за надминување на бариерите во комуникацијата е
Една од функциите на директорот на училиштето, како педагошки раководител е тесно поврзана со
Елементите на комуникацијата се:
Етичката димензија при носењето педагошки одлуки подразбира одлучување со почитување на:
За следење и евалуација на наставниот час директорот НЕ треба да поседува знаење за:
Инвенцијата е процес на:
Индивидуалниот план за професионален развој на наставникот НЕ влијае врз:
Институција која го утврдува квалитетот преку интегралната евалвација е:
Како се нарекува комуникацијата кога е по желба на поединецот?
Како се нарекува улогата на директорот при која тој/таа утврдува постапки за следење, мерење и вреднување на воспитно-образовната работа во училиштето?
Кое е највисокото ниво на поврзаност кое влијае врз успехот на комуникацијата?
Кое ниво на промени најлесно се воведува?
Кои стандарди треба да ги поседува наставник–советник?
Кој е последен период од професионалниот развој на наставниците?
Кој е прв чекор во процесот на одлучување?
Кој ја утврдува потребата од создавање на концепција за професионален развој на наставниците во училиштето?
Концептот на образовни стандарди е ориентиран кон:
Мисијата и визијата на училиштето важат:
Мисијата на училиштето НЕ промовира:
На професионалниот развој на наставниците директно влијаат:
Обезбедувањето развој (иновации и промени) треба да се реализира:
Образовните стандарди ги дефинираат мерливите компетенции кај наставните предмети преку:
Одлучувањето со консензус е посебно важно, ако се работи за одлука со кои  се решаваат:
Отпорот кон промената во училиштето би бил помал доколку:
Педагошкото одлучување НЕ се заснова на:
Плановите кои имаат стратегиски карактер припаѓаат на:
Повратната информација од директорот за наставникот од следењето на наставниот час треба да биде:
Повратната информација од директорот за наставникот од следењето на наставниот час треба да биде:
Поголема е шансата промената во училиштето да успее и да биде позитивно прифатена како прилика за  развој, доколку постои:
По кој редослед се фазите на промени?
Покрај улогата на обучуван, во процесот на професионалниот развој на наставниците наставникот може да се најде и во улога на:
Потребата од професионален развој на наставниците НЕ се темели на:
Превентивната контрола е насочена кон:
При следењето и вреднувањето на работата на училиштето едно од нивоата е:
Причините кои ја наметнуваат потребата од професионален развој на наставниците се содржани во потребите на:
Промената во образованието се смета за успешна ако помине низ:
Промената во училиштето НЕМА да успее доколку:
Процесот на контрола се состои од:
Современиот  педагошки „водител“ го карактеризира
Современото педагошко раководење предност му дава на:
Според Брајша, колку тајни постојат на успешните училишта?
Според степенот на разработка, плановите можат да бидат:
Според Фулан, колку сегменти на промени постојат внатре во училниците?
Стилот кога комуникацијата не е јасна, прикриена и е со слаб и несигурен глас, се чувствува напнатост и затвореност, се нарекува
Стилот на одлучување кога директорот сам ги донесува одлуките се нарекува:
Традиционално водење на училиштата претставува:
Улогата на директорот програмер е поврзана со:
Успешно реализиран наставен час е часот во кој:
Филозофијата на реституцијата се фокусира на:
Што го карактеризира „шефовското“ водење?
SWOT анализата училиштето може да го користи за анализа на:
Бирото за јавни набавки (БЈН) како институција која е надлежна за раз­војот на системот на јавни набавки, како и обезбедување на:
Буџетот претставува систематски преглед на сите приходи и расходи што државата ќе ги реализира во текот на еден планиран период, т.е. во една планирана буџетска година.
Буџетски корисници доставуваат месечни из­вештаи за извршувањето на своите финансиски планови до:
Вкупниот сет на финансиски извештаи кои ги изработува едно училиште се:
Внатрешни  дополнителни извори на финансирање  na училишта (дефинирано со правилник донесен од МОН) може да се распределат:
Внатрешни  дополнителни извори на финансирање  na училишта (дефинирано со правилник донесен од МОН) може да се распределат:
Во случај кога е поднесена само една понуда или има само една прифатлива понуда, договорниот орган задолжително:
Во финансирањето на училиштето големи надлежности има училишни­от одбор
Дали постапките кои се водат електронски треба да бидат рачно или дигитално потпшани?
Директорот на секое училиште треба да
Договорниот орган за постапките со барање за прибирање на понуди е должен да води:
Договорниот орган не спроведува електронска аукција во случаи кога:
Договорот со избраниот понудувач во постапка за јавна набавка се потпишува:
Долгорочното финaнсиско плaнирaњe го врши Министeрството зa обрaзовaниe и нaукa:
Законот за јавните набавки се применува од училиштата од
Идентификувањето на финансиските потреби подразбира
Извештај за користење на средствата стекнати од дополнителни активности, училиштето поднесува до:
Имотот на претпријатиеото секогаш се искажува по:
Имотот на училиштето се искажува во:
Инвестиционото одржување на училиштата односно изградбата на нови училишта и реконструкција на постоечките претставува обврска на:
Како основен критериум кој се користи во формулата за распределба на средствата на основните и средните училишта е:
Кои се дополнителни извори на финансирање во образованието?
Кои се основни финансиски извештаи во образованието?
Кои трошоци се неприфатливи трошоци во реализација на еден буџет?
Која постапка за јавни набавки ќе се примени од  Договорниот орган при  набавки на стоки и услуги со проценета вредност до 70.000 евра во денарска противвредност и на работи до 500.000 евра во денарска противвредност
Критериумот за доделување на договор за јавна набавка:
Најголема одговорност за законито водење на сметководството ја има:
Најчесто применувана постапка за јавна набавка во училиштата е:
На која веб локација се пристапува на Електронскиот систем за јавни нававки:
Начинот на стекнување и распределба на дополнителните средства за финансирање на работата на училиштата го пропишува:
Одлуката за избор на најповолна понуда ја носи?
Основен критериум за доделување на договор за јавна набавка е
Повисоки расходи од приходи, подразбира дека имаме:
По истекот на фискалната година, која завршува на 31 декември, учи­лиштата подготвуваат завршна сметка најдоцна до
Постојат три вида на договори за јавни набавки и тоа
Предлогот на финансискиот план на училиштето до основачот го дава:
При подготовката на апликација за проект училиштето ги зема во предвид:
Регистриран издавач на дигитални сертификати во Република Северна Македонија
Со билансот на успехот се утврдува:
Со блок – дотацијата се врши финансирање на надлежностите утврдени во Законот за локална самоуправа и:
Согласно  Законот за јавни набавки кој започна да се применува од 1 април 2019 година училиштата  имаат обврска да ги опфатат во годишниот план за јавни набавки набавките
Согласно Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, основните финансиски извештаи во јавните училишта се:
Со пописот се утврдува:
Со процесот на децентрализација надлежностите поврзани со образова­нието со закон се префрлени од централно на локално ниво. Општината е одговорна за:
Според Законот за локалната самоуправа општините  се одговорни и за:
Срeднорочното финaнсиско плaнирaњe e во општинскa нaдлeжност кaдe зa пeриод покрaток од 5 години сe прeдвидувaaт
Средните училишта поднесуваат извештај за користење на средствата стекнати од дополнителни активности најдоцна до:
Средните училишта поднесуваат извештај за стекнување и распределба на средствата до:
Трезорот ги распределува одобрените средства врз основа на доставените годишни финансиски планови од буџетските корисници:
Трошоците кои  се неприфатливи трошоци во реализација на еден буџет се:
Училишните одбори можат да основаат фонд за
Училиштата задолжително спроведуваат постапка за јавна набавка на стоки, услуги и работи,  доколку вредност на набавката  е поголема од:
Училиштата имаат обврска да достават извештај за извршувањето на финансискиот план:
Училиштата и ученичките домови се финансиираат со средства кои потекнуваат од
Училиштата се должни најмалку еднаш годишно да вршат усогласување на своите побарувања и обврски со состојбата на средствата и нивните изво­ри искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со попис на
Финансискиот план на училиштето се изработува:
Финансиските контроли претставуваат активности во училиштата со цел да се чуваат: ресурсите од загуби или да се намали ризикот од грешки, непотребно трошење, слабо управување, измама и други неправилности, може да биде:
Финансиските средства за реализација на своите цели и идеи, училиштата во Република Северна Македонија ги обезбедуваат од:
Што од наведеното НЕ е составен дел на тендерската документација?
Во кое од следните места не може да се организира и остварува основното образование:
Во прво одделение на основното училиште родителот, односно старателот е должен да го запише детето кое:
Во согласност со Законот за вработените во јавниот сектор, класификацијата на работните места од ГРУПА I се:
Во согласност со Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, трансформацијата на работниот однос од определено во неопределено време во основното и средното образование не е дозволена ако:
Вршителот на должноста на директор во соновно училиште има мандат од
Директорот на општинско основно училиште го избира и го разрешува:
Директорот не смее во остварувањето на обврските и раководењето со училиштето
Договорот за вработување се склучува:
За директор на Отворен граѓански универзитет за доживотно учење може да биде именувано лице кое го исполнува следниот услов
За кандидатите што се пријавиле на јавен оглас за засновање на работен однос за наставник, мислење до директорот на училиштето дава:
Заради повреда на должностите и неисполнување на обврските на ученикот во средно училиште не може да му се изрече една од следните педагошки мерки:
Исто лице едно по друго НЕ може да биде именувано за вршител на должноста директор на:
Кога по правило започнува и завршува учебната година во основното училиште?
Кое начело е спротивно на начелата пропишани во Законот за основното образование:
Кое од наведените не е основно начело согласно Законот за основно образование:
Која од следните обврски не произлегува од договорот за вработување за работникот:
Кој го врши советувањето на родителот/старателот?
Кој го го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законитото работење?
Кој го формира тимот за училишна интеграција?
Кој е должен да го пријави секој облик на насилство, злоупотреба или занемарување сторено врз ученик од страна на друг ученик, родител, односно старател, наставник, стручен соработник или кое било друго лице што е вработено во училиштето, до надлежните институции утврдени со закон?
Кој е орган на раководење во основно училиште?
Кој е орган на управување во основно училиште?
Кој раководи со отворениот граѓански универзитет за доживотно учење?
Колкав е бројот на ученици во паралелката во основното училиште?
Колку изнесува полното неделно работно време за наставниците согласно Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта?
Колку трае мандатот на членовите на училишниот одбор во јавните средни училишта?
Колку трае мандатот на членовите на училишниот одбор во основно училиште?
Колку членови има училишниот одбор во основно училиште?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од деловната заедница?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од Министерството?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од наставниците?
Колку членови од Училишниот одбор на јавното средно училиште се претставници од основачот?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од основачот?
Колку членови од Училишниот одбор на основното училиште се претставници од родителите, односно старателите на учениците?
Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува правилата на воспитно-образовната работа не смее да се применува:
Концепцијата за основно образование и воспитание ја утврдува
Мобинг е:
Наставата во учебната година се остварува во 180 наставни денови. По исклучок, во услови на вонредни околности бројот на наставните денови во учебната година може да биде:
Наставниот план за основното образование содржи:
Наставниот час во јавните средни училишта трае:
Обрска на работодавачот согласно Законот за работни односи е:
Од колку члена е составен управниот одбор во јавните ученички домови?
Од колку членови се состои органот на управување во јавните средни училишта?
Одлуките на училишниот одбор во јавните средни училишта се донесуваат со:
Од редот на кои членови се избира претседателот на училишниот одбор во основното училиште?
Општо начело во согласност со Законот за вработените во јавниот сектор не е:
Основањето, организацијата, функционирањето и управувањето во установите за ученичкиот стандард како дел од системот на воспитанието и образованието се уредува со Законот за
Правото на користење отсуство од работа поради родителство
При запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот не е должен да достави потврда за:
Работен однос е договорен однос меѓу:
Согласно Законот за работни односи работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности (за склучување брак, раѓање дете (само за таткото) и/или смрт на близок роднина):
Со наставните програми се определуваат:
Со ученичкиот дом раководи
Стручен орган на основното училиште е
Тутор-волонтер може да биде:
Ученикот има право на бесплатен превоз ако ја посетува наставата, ако избраната струка и профил не е застапена во општината во која живее ученикот и ако местото на живеење е оддалечено од средното училиште во кое ученикот е запишан:
Училишниот одбор на основното училиште му предлага на градоначалникот на општината, односно на министерот:
Што од наведеното е цел на основното образование е:
Што од наведеното НЕ е забрането согласно Законот за работни односи?