Државен матурски одбор

СОСТАВ

Претседател на Државниот матурски одбор

 • Зекирја Хасипи-Биро за развој на образованието

 

Членови на Државниот матурски одбор

 • проф. д-р Славица Србиновска-Филолошки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • д-р Решат Ќаили-Државен универзитет во Тетово
 • д-р Илбер Села-Универзитет на Југо-источна Европа, Тетово
 • доц. д-р Блерим Саити-Државен универзитет во Тетово
 • проф. д-р Маја Бојаџиева-Филолошки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • проф. д-р Ленче Милошева-Универзитет „Гоце Делчев, Штип
 • д-р Веселинка Лабровска-Институт за македонски јазик „Крсте Мирисков, Скопје
 • д-р -Шабан Сулејмани-Универзитет „Мајка Тереза“, Скопје
 • д-р Зеќир Кадриу-Универзитет на Југо-источна Европа-Тетово
 • Назухрете Сулемани-Министерство за образование и наука
 • Наталија Кижевска-Министерство за образование и наука
 • м-р  Тања Андонова Митревска-Државен испитен центар

Извршен секретар на Државниот матурски одбор

 • д-р Бети Ламева-Државен испитен центар

НАДЛЕЖНОСТИ

Државниот матурски, согласно член 31од Правилник за начинот на полагање и оценување нарезултатите на учениците на испитите во државна матура вогимназиското, стручното и средното уметничко образование(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 66/10 и 63/12), ги врши работите во врска со усогласување наподготовките за спроведувањето на државната матура, а особено:

 • разгледувадокументизаорганизирање и спроведувањенадржавнатаматура;
 • разгледувагодишниизвештаизаспроведенитематурскииспитивогимназиското,стручното и уметничкотообразование;
 • предлагапраговинаположеностзаиспититекоисеполагаатекстернодоМинистерствотозаобразование и наука;
 • вршидругиработикоисевофункцијанаунапредувањенадржавнатаматуравогимназиското, стручното и уметничкотообразование.