Вработени

 

1 д-р  Бети Ламева Раководител на Секторот за испити, ИТ и истражувања betilameva@dic.edu.mk
3 м-р Билјана Михајловска Раководител на Одделението за истражувања, организација и развој biljanamihajlovska@dic.edu.mk
4 м-р Даниела Јорданова Раководител на Одделението за обуки danielajordanova@dic.edu.mk

 

5 м-р Кирил Ќамилов Раководител на Одделението за издавачка дејност kirilkamilov@dic.edu.mk

 

 

 

6 м-р Тања А. Митревска

 

Раководител на Одделение за испити и оценувања tanjaandonovam@dic.edu.mk
7 Афердита Сарачини Советник за истражувања, анализа и развој aferditasaracini@dic.edu.mk  

 

8 Билјана Коцева Советник за компјутерска подготовка на податоци biljanatodorcevska@dic.edu.mk
9 м-р Гордана Т. Костовска Советник за општествена група предмети gordanatrajkova@dic.edu.mk  

 

10 д-р Емилија Бошковска Советник за организација на обуки и анализи emilijaboshkovska@dic.edu.mk  

 

11 Иљир Синани Советник за финансиски и материјални работи ilirsinani@dic.edu.mk
12 м-р Лидија Н. Смилевска Советник за организација на обуки и анализи lidijanarasanova@dic.edu.mk  

 

 13 Марија Најдеска Советник за нормативно-правни работи marijakrstevska@dic.edu.mk
14 Наим Демири Советник за албански јазик и литература naimdemiri@dic.edu.mk  

 

15 Сања Јосифовска-  Советник за издавачка дејност и лектура  sanjajosifovska@dic.edu.mk  

 

16 Трајанка Аврамовска Советник за странски јазици trajankaavramoska@dic.edu.mk
17 Ќебир Шемши Советник за компјутерска подготовка на податоци qebirshemshi@dic.edu.mk  

 

18 Иван Петрушевски Виш соработник за економски и сметководствени работи  ivanpetrushevski@dic.edu.mk  

 

19 Артан Абдула Помлад соработник за компјутерска обработка на податоци artanabdulla@dic.edu.mk  

 

20 Илзана Ибраими Помлад соработник за управување со човечки ресурси yllzanaibraimi@dic.edu.mk  

 

21 Александар Димитриев Самостоен референт за компјутерска подготовка на материали aleksandardimitriev@dic.edu.mk
22 Анита Костовска Самостоен референт за организација и спроведување на државна матура anitakostovska@dic.edu.mk  

 

23 Берна Мартиновиќ Самостоен рефернет за канцелариско и архивско работење bernamartinovic@dic.edu.mk
24 Благоја Аризанковски- Самостоен референт за технички работи и магацинско работење
25 Дамир Ѓозо Самостоен  референт за издавача дејност damirgjozo@dic.edu.mk
26 Борче Лазаровски Виш Референт за обуки borcelazarovski@dic.edu.mk
27 Валентина Костадинова Виш референт-технички секретар valentinakostadinova@dic.edu.mk
28 Миодраг Бојковски Виш референт за организација и спроведување на државната матура miodragbojkovski@dic.edu.mk  

 

29 Зоран Ѓорѓиевски  Главен чувар /  

 

30 Ѓорѓи Симеонов Чувар /  

 

31 Џеват Аземовски   Чувар /