dic

ноември 29, 2020

Обука за секретари на училишни матурски комисии

Државниот испитен центар на 27.11.2020 година реализираше тричасовна средба на далечина со сите секретари на училишни матурски комисии. Целта на средбата беше секретарите, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат со новините во државната матура во учебната 2020/2021 година. Предавач на средбата беше д-р Бети Ламева. На средбата покрај презентација за државната матура учесниците имаа можност да постават прашања за сите нејаснотии и дилеми во врска со државната матура. Во продолжение на средбата беше одржана и обука за внес на податоци во базата на податоци за државна матура.

Новости
About admin