Заменик директор

EB5A7061

 БИОГРАФИЈА

 

Лични податоци
Име и презимe

Адреса

Телефон

Е-пошта

Националност

Датум на раѓање

Дритан Адеми

 Скопје

075258823

dritanademi@dic.edu.mk.

Албанец

10.07.1973 година

Работно искуство
Датум (од—-до)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област на работа

Позиција

 

Главни активности и одговорнисти

Јануари 1999 до декември 2000

СУГС „Зеф Луш Марку “- Скопје

 

Септември, 2001 до декември 2021

АСУЦ „Боро Петрушевски”

 

Јануари 2022 Државен испитен центар

 

 

Професор по математика, Шеф на Природно Математичко Наставно Подрачје, Ментор на наставниците од истото подрачје

 

Заменик директор на Државниот испитен центар

 

Образование
Датум од—-до

Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

 

Природно Математички Факултет -Тирана, Република Албанија

отсек математика

Проекти и Обуки
Датум (од—до)

Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието

Датум (од—до)

Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието

 

Проектот за модернизација на образованието на тема Настава во компјутерски кабинет

Планирање и оценување во тек со современите трендови во образованието организирано од ИМОР – Битола

Обука на тема Менторство организирано од Детра Центар

Настава во компјутерски кабинет Net support school организирано од ИМОР, БРО, МОН.

Активни методологии на наставата – Имор Битола.

Примена на Едубунту, Фон.

Ефективна настава – ефективен час организиран од ПСУ “ Пета Приватна гимназија“.

Примена на ИКТ во предметот матемтика организиран од СУГС “ Никола Карев“.

Инклузивно образование организирано од Стопанска комора на РМ и Британскиот Совет

Акредитиран обучувач на наставници од основните и средните училишта на теми “Примена на ИКТ во наставата” организирана од УСАИД и Бирото за развој на образованието.

Акредитиран обучувач “Примена на едукативниот софтвер Едубунту во наставата”

“Методи и постапки за планирање на наставата и вреднување и оценување на постигањата на учениците”.

”Стратегии и техники на подучување и учење” организирано од Фон Универзитетот.

Соработка со ДИЦ : “Оценување на тестови од Меѓународната студија за мерење на постигањата на учениците по математика и природните науки ТИМСС  2011”

Член на комисија за составување на задачи по предметот математика,прегледување на тестовите по математика за државна Матура како и член на комисија за разгледување на жалби на ученици по истакнување на резултатите,преводи на тестовите по математика од македонски на албански наставен јазик