Заменик директор

gazmend

БИОГРАФИЈА

 

Лични податоци
Име и презимe

Адреса

Телефон

Е-пошта

Националност

Датум на раѓање

Газменд Арифи

ул. „Бракја Миладинови“ 31 а,Тетово 

(+389) 71797700

gazmendarifi@dic.edu.mk.

Албанец

26.06.1964 година

Работно искуство
Датум (од—-до)

 

 

 

 

 

 

 

 

Област на работа

Позиција

 

Главни активности и одговорности

Октомври 2000 до јули 2002

О.О.У. “Пашко Васа” Професор по Историjа

Септември, 2001 до декември 2021

Септември 2003 до јули 2004

СОЕУ “8 Септември” Професор по Историја

Септември 2004 до јули 2023
СОУ- Гимназиjа-“Кирил Пејчиновиќ” Професор по Историја

Март 2010 до  август  2013
СОУ- Гимназиjа-“Кирил Пејчиновиќ” Директор

Заменик директор на Државниот испитен центар

 

Образование
Датум од—-до

Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката

2005 – 2010 Тетово, Северна Македониј – Магистер по Историски науки Државен Универзитет во Тетово

1996 – 2000 Тетово, Северна Македонија –  Професор по Историја Државен Универзитет во Тетово

01.09.1979 – 30.06.1983 Тетово, Северна Македонија– Средно училиште СОУ- Гимназиjа-“Кирил Пејчиновиќ”