Директор

direktor

Лични податоци

Презиме : Ѓошевска
Име : Лидија
Дата на раѓање : 11.07.1965г.
Националност: Македонка

Контакт информации

Адреса : ул. Отешево бр.3 Битола
E-mail: lidijagjoshevska@dic.edu.mk

Образование:

1980-1984 Гимназија:„Јосип Броз Тито“- Битола
1984-1989 Економски факултет- Прилеп, комерцијална насока
2008-2011 Економски факултет –Прилеп, магистер на МБА- менаџмент, тема:„Финансирање на претприемничките потфати на малите и средни претпријатија во Р.М.
 

13. 12. 2013

Економски институт-Скопје, PhD candidate, тема: „Улогата и  влијанието на претприемничкиот менаџмент врз растот и развојот на малите и средни претпријатија во Р. Македонија“

Одбрана на докторска дисертација и стекнување со називот доктор на економски науки

Обуки и семинари:

2004  Учество на Скопски саем: „Најдобар бизнис план“со учениците од СОЕУ:„Јане Сандански“, освоено второ место
2004 Учество во обука за реална и виртуелна компанија х. „Сириус“- Струмица, 4 модули, стекнување на сертификат за раководител на училишна компанија од „ЕКО-НЕТ“- проекот на Австрија.
2005 Учество во семинарот за финансиско сметководство во училишна компанија.
2005 Учество во проектот за Е-Школо , проект на USAID во соработка со министерството образование и наука.
2006 Учество во проектотна Е-Школо за ,, Integration of ICT into the Currisulum”.
2007 Учествово семинарот за работно оспособување од страна на USAID и го добива сретификатот за ,,Supervised Occupational Experiense”.
2008 Учество во обукаод странана USAID: ,,Improvement of School Based Assessment”.
2008 Учество во две обуки од страна на Детра – центарот и тоа : ,,Промена на улогата на наставниците со примена на стратегии за учење”, и ,, Од идеја до трајни подобрувања“.
2009 Учество во обуката за ,,Примена на ЕДУБУНТУ образовниот софтвер во наставата “.
2011 Учество во проектот од страна на USAID ,,Планирање на отценувањето во годишната програма на училиштето и воведување на етички кодекс за отценување “ , обучувач за наставниците во отценување во СОЕУ ,,Јане Сандански “ – Битола воедно и креатор на програмата за отценување во училиштето .
2012 Учество во проектот МЕО,,Меѓуетничка толеранција во средното образование“.
2012 Учество во семинарот :„Ефективна и ефикасна настава“.

Учество во научни трибини, конференции и научен собир:

2010 Работилница „Градиме партнерства“, USAID, Развивање на бизнис вештини и запознавање на можностите за финансирање на бизнисите
2011 Учество на презентација на тема „Финансирање на реалната економија – како да се привлече капитал за развој преку берзата“
2011 Жената и бизнисот“ Интернационална  конференција, Универзитет во Тракија, р. Турција и Универзитет „Св. КлиментОхридски“-Битола
2011 Бизнис форум помеѓу регионалните комори на Битола Р.Македонија и Торбали Р.Турција, x. Епинал Битола
2011 Учествово Третиот научно- стручен собир со меѓународно учество на тема : ,, ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 21 ВЕК”, можности и предизвици со свој труд : ,, Улогата и значењето на претприемничката активност во средното стручно образование”.

 

2011 Член на МНД

 

Публикации на научни трудови:

а) Магистерски труд

Финансирање на претприемачките потфати на малите и средни деловни субјекти, Економски факултет Прилеп, Универзитет “Свети Климент Охридски’’ Битола.

 б) Статии и други објавени трудови

 1. ,,Мотивација и методи за подобрување на мотивацијата,“ Економски факултет Прилеп, Универзитет “Свети Климент Охридски “ Битола.
 2. „Менаџментот на човечки ресурси и неговата улога во подобрување на профитабилноста во Тутунскиот комбинат- Прилеп“,Економски факултет – Прилеп, Универзитет ,,Свети Климент Охридски “ Битола.
 3. „Петприемчивоста во малите и средни деловни субјекти,“Списание “Прилози “ бр 15-16 и интернет страницата на Македонското Научно Друштвоhttp: // www.. mnd-bitola.mk, Ленинова бр. 39 п.фах 145 Битола, Република Македонија.
 4. „Деловните субјекти и македонската економија ( текови, состојби, перформанси)“ Списание “Прилози”бр.15-16 и интернет страница на Македонско Научно Друштво-http://www.mnd-bitola.mk, Ленинова бр.39 п.фах 145, Битола, Република Македонија.
 5. „Улогата и значењето на проектната активност во средното стручно образование“ Списание “Зборник “за третиот Научен собир на МНД и интернет страница на Македонско Научно Друштво-http://www.mnd-bitola.mk, Ленинова бр.39 п.фах 145, Битола, Република Македонија.
 6. „Релокација на развојните ресурси“Списание “Прилози”бр.15-16 и интернет страница на Македонско Научно Друштво-http://www.mnd-bitola.mk, Ленинова бр.39 п.фах 145, Битола, Република Македонија.
 7. 7. „Значењето и улогата на семејните бизниси и нивниот придонес во економскиот развој на РМ“, научно списание Хоризонти. Гоце Марковски PhD candidate, Лидија ЃошевскаPhD candidate.
 8. „Impact of family businesses in the development of the national economy in the Republic of Macedonia“, GoceMarkoski, University St KlimentOhridski– BitolaLidijaGoseska OESU Jane Sandanski– Bitola, Iliria International review, 2013/1.
 9. The role and influence of enterpeneueship on the growth and expanding of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia“, Lidija Gosevska, M.Sc PhD candidate ProffesorOSU Jane Sandanski – Bitola,  Vasil Popovski, PhDfull professor Main  research interest: International Management Goce Markoski, M.ScPhD candidate Adviser for cooperation between university and business and non business sector University St Kliment Ohridski – Bitola, Iliria International review. 2013/2.
 1. „Улогата и влијанието на претприемничкиот менаџмент на МСП во Р.М“. труд за учество на втората конференција на БАС Академија .
 2. Претприемачките мали и средни претпријатија и нивното значење за Македонската економија“.Учество во петтата меѓународна научна конференција Меѓународен дијалог. ИСТОК-ЗАПАД(Култура, Славјанство и Економија), 25 Април, 2014 год. Свети Николе, Р.Македонија со сопствен труд и презентација.
 3. Перпективите и иднината на претприемачкиот модел“, кој истовремено е објавен во меѓународно списание. Internetional Scientific Conference, Knowledge – Capital of the future:,, New Knowledge for the new people,, 21-23. May 2014 , Hotel Desaret, Ohrid, R. Macedonia.
 4. „Економската оправданост на безбедноста при работа“, кој е истовремено е објавен во Зборникот на научно-стручни трудови, јавно презентиран на Втората научно-стручна конференција 2014, во Меѓународниот Славјански универзитет:,,Гаврило Романович Державин, Битола.
 5. Претприемачкиот менаџмент во Република Македонија како фактор за економскиот развој“, кој истовремено е објавен во Зборникот на научно-стручни трудови, јавно презентиран на Шестата научно-стручна конференција 2015, во Меѓународниот Славјански универзитет:,,Гаврило Романович Державин“,Свети Николе .
 6. „The role and impact of SMEs on the Macedonian Economy“, труд објавен со импакт фактор во Меѓународното – истражувачко списание 2(33) 2015 Издание 3 ISSN 2303-9868, 2015.
 7. Анализа на финансирањето на малите и средни претпријатија во Република Македонија и улогата на претприемачкиот менаџмент“, кој истовремено е објавен во Зборникот на научно-стручни трудови, јавно презентиран на Седмата научно-стручна конференција 2016, во Меѓународниот Славјански универзитет:,,Гаврило Романович Державин“,Свети Николе.
 8. „Менаџирање со комуникациите во услови на деловна криза“, Доц. д-р Силјаноска Јулијана., Доц. д-р Ѓошевска Лидија., Доц. д-р Димески Стевче., Магистрант Ристеска Т. VIII Меѓународна конференција „Меѓународен дијалог исток- запад“, Меѓународен Славјански Универзитет- Свети Николе, Април, 2017.
 9. „Предизвиците на банкарската индустрија имплицирани од глобализацијата“, Доц. д-р Димески, Стевче., Доц. д-р Ѓошевска Лидија, Доц. д-р Силјаноска Јулијана :VIII Меѓународна конференција „Меѓународен дијалог исток- запад“, Меѓународен Славјански Универзитет- Свети Николе, Април, 2017.
 10. Влијанието на претприемачкиот менаџмент на економскиот развој во Република Македонија“Доц. д-р Ѓошевска, Лидија. Доц. д-р Димески, Стевче., Доц. д-р Силјаноска Јулијана .:,VIII Меѓународна конференција „Меѓународен дијалог исток- запад“, Меѓународен Славјански Универзитет- Свети Николе, Април, 2017.
 11. ,,Влијанието на кредитирањето како извор на финансирање на малите и средни претпријатија во Република Македонија“, Доц. Д-р. Лидија Ѓошевска,Доц. Д-р. Јулијана Силјаноска, Мр. Горан Милевски, : IX Меѓународна конференција  „Меѓународен дијалог исток- запад“, Меѓународен Славјански Универзитет Гаврило Романович Державин Свети Николе- Битола – Р.Македонија, Април 2018.
 1. „Спецификите на кризниот менаџмент при справување со модерните кризи“, Доц. д-р Лидија Ѓошевска, Доц. д-р Јулијана Силјаноска, М- р Теодора Ристеска, Ј. IX Меѓународна конференција  „Меѓународен дијалог исток- запад“, Факултет за економија и организација на претприемништво- одделение Битола, Меѓународен Славјански Универзитет- Свети Николе- Битола, „Гаврило Романович Державин“, Република Македонија, Април 2018.

 

Јазични вештини:

Македонски и англиски јазик.

Други вештини:

Computers – Microsoft Office, Internet.