Вработени

 

 

1

 

д-р  Бети Ламева

Раководител на секторот за испити, ИТ и истражувања  

betilameva@dic.edu.mk

 

2

 

д-р Виолета Наумовска

Раководител на Секторот за обуки, развој и издавачка дејност  

violetanaumovska@dic.edu.mk

 

 

 

3

 

м-р Даниела Јорданова

Раководител на Оддлението за стандарди, испитни програми и оценување  

danielajordanova@dic.edu.mk

 

 

 

 

 

4

 

м-р Кирил Ќамилов

Раководител на Одделението за издавачка дејност kirilkamilov@dic.edu.mk

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

д-р Емилија Бошковска

Советник за организација на екстерни проверувања на постигањата на учениците  

 

emilijaboshkovska@dic.edu.mk

 

7

 

Афердита Сарачини

Советник за обука на директори  

aferditasaracini@dic.edu.mk

 

 

 

8

 

Трајанка Аврамовска

 

Советник за странски јазици

 

trajankaavramoska@dic.edu.mk

 

 

 

9

 

м-р Гордана Т. Костовска

 

Советник за општествена група предмети

 

gordanatrajkova@dic.edu.mk

 

 

 

10

 

м-р Тања А. Митревска

Советник за македонски јазик и литература  

tanjaandonovam@dic.edu.mk

 

 

 

11

 

м-р Лидија Н. Смилевска

Советник за организација на обуки  

lidijanarasanova@dic.edu.mk

 

 

 

12

Илзана Ибраими Помлад соработник за управување со човечки ресурси yllzanaibraimi@dic.edu.mk
 

13

 

Ќебир Шемши

Советник за компјутерска подготовка на податоци
 

qebirshemshi@dic.edu.mk

 

 

 

14

 

Наим Демири

Советник за издавачка дејност, превод и лектура  

naimdemiri@dic.edu.mk

 

 

 

29

 

Иљир Синани

Советник за финансиски и материјални работи  

ilirsinani@dic.edu.mk

 

 

 

15

 

Марија Најдеска

Советник за нормативно-правни работи  

marijakrstevska@dic.edu.mk

 

 

 

16

 

Билјана Коцева

Советник за компјутерска подготовка на податоци  

biljanatodorcevska@dic.edu.mk

 

 

 

17

Валентина Костадинова Виш референт-технички секретар  

valentinakostadinova@dic.edu.mk

 

 

 

18

 

Берна Мартиновиќ

Виш референт-архивар  

bernamartinovic@dic.edu.mk

 

 

 

19

 

Анита Костовска

Самостоен референт за организација и спроведување на државна матура  

anitakostovska@dic.edu.mk

 

 

 

20

 

Артан Абдула

Помлад соработник за компјутерска обработка на податоци  

artanabdulla@dic.edu.mk

 

 

 

21

 

Александар Димитриев

Самостоен референт за организација и спроведување на екстерни проверувања на постигањата на учениците  

aleksandardimitriev@dic.edu.mk

 

 

 

22

 

м-р Билјана Михајловска

Раководител на Одделение за обуки и развој  

biljanamihajlovska@dic.edu.mk

 

 

 

23

 

Дамир Ѓозо

Помлад референт за технички работи и магацинско работење  

damirgjozo@dic.edu.mk

 

 

 

24

 

Борче Лазаровски

Виш Референт за обуки  

borcelazarovski@dic.edu.mk

 

 

 

25

 

Миодраг Бојковски

Виш референт за организација и спроведување на државната матура  

miodragbojkovski@dic.edu.mk

 

 

26 Зоран Ѓорѓиевски Главен чувар         /
27 Петре Лозановски Чувар         /
28 Ѓорѓи Симеонов Чувар         /
 

30