Заменик директор1

Zamenik direktor

Лични податоци:

Име и презиме: Ванчо Петрушевски

Датум на раѓање (23.10.1970 – Штип)

Место на живеење: Кочани, „Ристо Симеонов“ бр. 15, Република Северна Македонија

 

Образование:

Oсновно училиште: ОУ “Св.Кирил и Методиј“- Кочани

Средно училиште: СОУ „Љупчо Сантов“- Кочани

Факултет : Педагошки факултет „Гоце Делчев“ – Штип

Образовен профил (стручен назив) : Дипломиран професор по одделенска настава

Работно искуство:

ОУ „ Тошо Арсов“ Зрновци  (1992,1993,1998)

ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – Кочани (2002 – 2017)

Заменик директор на Бирото за развој на образование – Скопје (2017 – 2018)

Заменик директор на Државениот испитен центар – Скопје (2019 –  )

e-mail vanchopetrushevski@dic.edu.mk

 

 Обуки, работилници, семинари:

Учесник, обучувач и  фасилитатор на повеќе обуки и работилници поврзани со воспитно образовниот процес во РМ, организирани од МОН,  USAID, БРО, Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, Microsoft, UNICEF, МЦГО.

– „Основи на демократијата“ (2002);

– „ИKТ  во наставата“, USAID“ (2007 – 2011) – PEP project – национален обучувач;

– „Снимање добри образовни практики,  USAID“ , Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – фасилитатор;

– „Учење 1 : 1“ – 2010 , USAID;

– „Стекнување  основни знаења и вештини за користење на информатичката технологија“ –  2012 ;

–   „Со читање до лидерство“ – USAID  2013 Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор” ;

– „Јазична и математичка писменост“ – 2014 г.;

– „Основи на програмирање“ – Microsoft , 2015 г. ;

– „Професионален развој на наставниците“ , „Заедници за учење“ – USAID,  „Чекор по чекор “ –  2016 година ;

– „Спречување на насилен екстремизам во образовниот процес “ (март-април 2019 г.) – обучувач.

Научни/стручни трудови:

–       „Основното образование во Република Македонија“, споредено со основното образование во Република Франција (2005 год) – автор ;

–       „Вклучување на заедницата во образовниот процес“ (2008 год., Primary education project) – коавтор ;

–       „Прирачник за Општество за 4 одд“ (2017 год) – автор

–       Прирачник – „Чекор по чекор до јазична писменост – 50 активности за совладување на јазичните вештини“ (2017 год.) – рецензент.

Учество во :

Истражувања во областа на образованието и воспитанието:

–       Актуелната состојба и предизвиците во предучилишното воспитание и  образование во Република Македонија – ( 2017 год.) ;

–       Инклузивното образование во Република Македонија со акциски план за активности 2017-2021 год. ;

–       „Воведување содржини за програма за животни вештини ;  училиште по мерка на детето и усогласување на наставните програми со концепцијата за деветгодишното основно воспитание и  образование„ – УНИЦЕФ (2017 год);

–       Член на работна група на УНИЦЕФ за инклузивното образование;

–       Анализа на наставните програми во основното образование, од аспект на застапеност на цели и содржини од граѓанското образование.

–       Член на работна група за Граѓанско образование формирана од БРО и МОН;

–       „Концепт за унапредување на наставата по граѓанско образование во основното и средното образование во Република Македонија“ – МЦГО – (2017 – 2018 г.);

–       Истражување „Медиумската писменост во основното образование во Македонија“ – Висока школа за новинарство (2018 год.).

 

Учество на:

Конференции и стручни собири:

–       „Снимање добри образовни практики“ , USAID – учесник во панел дискусија

–       „International conference – Audio visual education – future of present? – MakeDox –тема „ Што претставува подобрувањето на дигитализацијата и поттикнувањето на аудио-визуелноста во наставата“ ,  (2017 год) – учесник – презентер;

–       „Општествена инклузивност на ранливите категории граѓани преку образованието“ МИТ Универзитет – панел дискусија, (2017 год.) – учесник- презентер;

– Меѓународна конференција: „ Аудиовизуелно образование – иднината или сегашноста “ –      2017 год. ;

– Конференција: „Медиумска писменост во Македонија во или надвор од образованието“ 2017 год.

–       „Младите и образовите политики“, Младински културен центар Битола, панел дискусија – учесник (2018 год.) ;

–       Меѓународна конференција: „Развојните потреби во процесот на меѓуетничката интеграција во образованието“ – Мировна акција – Центар за мировни студии, Загреб – панел – дискусија-учесник (2018год.) ;

–       Конференција: „Развојот на човечкиот капитал и економскиот развој на Западен Балкан“ (2018 год.)

– Меѓународна конференција: „Дигитални ресурси за училиштата: поддршка и развој на клучните компетенции и педагошка практика“, PLA Paris March –  2018 год. ;

–  „Глобално граѓанско образование за мирни општества во Југоисточна Европа“: –

Работилница за подрегионални капацитети за градење  капацитети за спречување  насилен екстремизам,  UNESCO Venice May –  2018 год. ;

– Работилница: „Teaching for learning“ – Centar for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (2018 год)

–  Македонски институт за медиуми – Работилница „ Зајакнување на Мрежата за медиумска писменост на Р. Македонија преку размена на искуства“   Студиска посета „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Југоисточна Европа (JUFREX) –Македонски Институт за медиуми –  Проект на ЕУ и Совет на Европа – Dublin, Ireland (2018 год.)

Јазик : англиски (Б2)

Компјутерски вештини▪  солидно владеење со сите алатки од MS Office пакетот,  алатки за видеоконференции и вебинари.