Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци:
Билјана Коцева – Советник за компјутерска обработка на податоци  во Одделението за ИТ и компјутерска обработка на податоци  при Секторот за испити, ИТ и истражувања  во Државниот испитен центар, biljanatodorcevska@dic.edu.mk .
-Ќебир Шемши  Советник за компјутерска обработка на податоци  во Одделението за ИТ и компјутерска обработка на податоци  при Секторот за испити, ИТ и истражувања  во Државниот испитен центар, qebirshemshi@dic.edu.mk.