Управен одбор

УПРАВЕН ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР

 

СОСТАВ

Управниот одбор на Државниот испитен центар, согласно член 5, став 2 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 142/08, 148/09, 41/14, 55/16, 142/16 и 64/18), се состои од седум члена од кои еден е претседател, а истите ги именува и разрешува Владата на Република Македонија имајќи ја предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на заедниците на чии јазици и писмо се остварува наставата во основното и средното образование.

Управ­ни­от од­бор на Државниот испитен центар e во следниот состав:

 1. Претседател на Управниот одбор на Државниот испитен центар
 • Хикмете Селмани, вработена во Министерството за образование и наука

 

 1. Членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар
 • Кирил Ќамилов, вработена во Државниот испитен центар
 • Ајше Ајрулаи, вработена во Бирото за развој на образованието
 • Муса Шасивари, вработен во Бирото за развој на образованието
 • Азра Тутиќ, вработен во Центарот за стручно образование и обука

 

Претседателот и членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од шест години и можат само уште еднаш повторно да бидат именувани.

 

НАДЛЕЖНОСТИ

Управниот одбор на Државниот испитен центар, согласно член 7 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 142/08, 148/09, 41/14, 55/16, 142/16 и 64/18), ги има следниве надлежности:

 • го донесува статутот на Државниот испитен центар;
 • ја донесува годишната програма за работа на Државниот испитен центар и ја доставува до Министерството за образование и наука и до Владата на Република Македонија најдоцна до 31 јануари;
 • jа донесува завршната сметка;
 • го донесува годишниот извештај за работењето на Државниот испитен центар и го доставува до Министерството за образование и наука и до Владата на Република Македонија најдоцна до 31 јануари;
 • дава согласност на актите за организација и работа и систематизација на работните места на Државниот испитен центар;
 • одлучува по приговорите во врска со работниот однос на вработените во Државниот испитен центар;
 • донесува деловник за својата работа и
 • врши други работи утврдени со Статутот.