Политика на приватност

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата интернет страна.

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Државен испитен центар (во натамошниот текст: ДИЦ), со седиште на ул. Васил Ѓоргов бб, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Чии податоци собираме

Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

 • Посетители на нашата интернет страна www.dic.edu.mkВообичаено собираме податоци за навигација (види подолу) кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб страна како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб страна. Повеќе за употребата на колачиња прочитајте ја нашата политика за користење на колачиња.
 • Баратели и други физички лица во врска со поднесување на барања/пријави. Овие барања/пријави содржат информации за идентитетот на подносителот на барањето и лични податоци на други лица вклучени во барањето кои се потребни за постапување согласно нашите овластувања.
 • Лица кои бараат пристап до информации од јавен карактер врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. За да се обработат барањата за пристап до информации од подносителите се бара да достават одредени податоци, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Категории на податоци кои се обработуваат

 1. Податоци за навигација

При посетата на нашата интернет страна, на серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;
 • Држава (се одредува преку IP адресата).

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката.

Кои се Вашите права?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • право на пристап до личните податоци
 • право на исправка и бришење на личните податоци
 • право на ограничување на обработката на личните податоци
 • право на приговор

Право на поднесување на барање до АЗЛП  

Ако сметате дека начинот на кој ДИЦ ги обработува Вашите лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до АЗЛП како надзорно тело, по која ќе се постапува на ист начин како и секое друго поднесено барање, согласно член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

Барањето може да се поднесе преку веб страна или на било кој начин преку контакт информации објавени на www.dzlp.mk.

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.