dic

септември 29, 2021

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот.
Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во есенска испитна сесија 2021 година, која ќе се реализира во текот на месец ноември и декември 2021 година.

Сите потребни информации за јавниот повик ќе ги добиете во линкот подолу:
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници (PDF)

Новости
About Artan Abdulla