Завршната сметка од Буџет (603) и сметката за Самофинансирачки активности (787) за 2018 година.