Директор

3 (1)

м-р Билјана  Михајловска

 

Лични податоци:

Име и презиме: Билјана  Михајловска

Место на раѓање: Скопје

Националност: Македонка

 

Контакт:

Телефон: 076 / 484 – 740

e-mail:  biljanamihajlovska@dic.edu.mk

 

Формално образование:

 • VII/А, магистер на комуникации, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • VI/А, професор по одделенска настава, Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

 

Работно искуство:

2009 – во тек:    Државен испитен центар

– Директор на Државниот испитен центар (01.2024 – во тек)

– В.д. директор на Државниот испитен центар (09.2023 – 01.2024)

Работни обврски до 09.2023 (периодично или континуирано):

 • Организација на работата на Одделението за истражувања, организација и развој;
 • Организација на работата на Одделението за обуки и испити;
 • Графички дизајн на испитни материјали за државни и меѓународни тестирања, публикации и работни документи на ДИЦ, во рамките на Одделението за издавачка дејност;
 • Подготовка на стратешки документи, извештаи, анализи и работни документи за и од тестирања;
 • Подготовка на подзаконски акти и документи од делокругот на работење на ДИЦ (програми и извештаи за работа, правилници, упатства и др.);
 • Организација и реализација на обуки на директори и наставници за спроведување на тестирања;
 • Организација и реализација на државни и меѓународни тестирања и испити (државна матура, државно тестирање, ПИРЛС, испити за директори и наставници);
 • Координација и обука на наставници – оценувачи за државни и меѓународните тестирања;
 • Превод и адаптација на упатства и инструменти за спроведување на меѓународните тестирања;
 • Учество на домашни и меѓународни конференции од областа на образованието;
 • Член на Управниот одбор на ДИЦ;
 • Претседател на Комисијата за испит на директори на основни училишта, средни училишта, ученички домови и граѓански универзитети;
 • Член на Комисијата за стручен испит на наставници – приправници;
 • Национален координатор на меѓународната студија ПИРЛС;
 • Главен оценувач за подрачјето „Креативно размислување“ од меѓународната студија ПИСА;
 • Лице за прием на пријави од укажувачи.

 

1995 – 2009        Биро за развој на образованието, Одделение за оценување (2000 – 2009), Одделение за издавачка дејност (1995 – 2000)

 

1992 – 1995        Радио „Канал 4“

 

Странски јазици:

 • Англиски јазик (активно познавање, level C)
 • Српски/хрватски јазик (активно познавање)

 

Компјутерски вештини:

 • MS Office, SPSS, QuarkXPress, CorelDraw, Photoshop, InDesign
 • Програми за внес и обработка на податоци од тестирања од големи размери

 

Учество во меѓународни и домашни тела:

 • Претставник на РСМ во Управниот одбор на ПИСА (PISA Governing Board)
 • Претставник на РСМ во Генералното собрание на ИЕА (IEA General Assembly)
 • Член на Поткомитетот на ИЕА за меѓународна достапност и комуникација (IEA IOC Subcommittee)
 • Национален координатор на меѓународната студија ПИРЛС (PIRLS NRC)
 • Член на Работната група за Поглавјето 26 – Образование и култура (СЕП, МОН)
 • Член на Советодавниот одбор на Проектот „Квалитетно образование за сите“ (Совет на Европа)
 • Член на Консултативното тело за МЕЛКО, Проект „Подобрување на социјалните услуги“ (МТСП, Светска банка)
 • Член на Работната група за Проектот „Унапредување на основното образование“ (МОН, Светска банка)
 • Член на Управниот Одбор на Проектот „Подобрување на квалитетот во образованието“ (МОН, GOPA)
 • Член на Kомисијата за Акционен план за спроведување на Стратегија за едно општество и интеркултурализам за периодот 2023 – 2025 година (МОН)
 • Заменик-член на Управниот одбор на Проектот „Зголемување на активноста, инклузивноста и релевантноста на стручното образование и обука и образование на возрасни“ (МОН, ЕУ, WeGlobal)

 

Обуки за:

 • Обучувачи на корисници на алатката TEACH за набљудување на наставата (Светска банка);
 • Обучувачи за медиумска писменост (IREX, USAID);
 • Обучувачи на ментори на директори на училишта (Проект на ЕУ за развој на образованието)
 • Национални координатори на студијата PIRLS (IEA);
 • Главни оценувачи за студијата PIRLS (IEA);
 • Главни оценувачи за студијата PISA, подрачје „Креативно мислење“ (OECD, ACT);
 • Организација на државни тестирања, изработка на испитни материјали, анализи и извештаи (Светска банка, Archidata – Италија, INVALSI – Италија);
 • Организација на национални и меѓународни тестирања од големи размери и изработка на испитни материјали (CITO Group – Холандија; NEC – Литванија; NEC – Словенија, USAID, МЦГО);
 • Поддршка на процесот за билатерален скрининг (СЕП, ЕУ);
 • Медиумска писменост, курс „Добро проверено“ (IREX);
 • Транспарентност и добро владење (Метаморфозис);
 • Aдминистративно управување, Комуникации, Tимска работа, Лидерство, Родова еднаквост, Управување со проекти (МИОА);
 • Овластени лица за прием на пријави од укажувачи (ДКСК);
 • Советници за анти-мобинг (ССМ).

 

Други работни ангажмани и обуки:

 • Медиумски аналитичар: Институт за медиуми и аналитика (2022 – 2023); „Медимско огледало”, Инфоцентар (2005 – 2009); Набљудувачка мисија на Канцаларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права, OSCE – ODIHR (2004 и 2005); Институт „Евро Балкан“ (2000 – 2004); МРТВ (1997-1999).
 • Графички дизајнер: Македонски центар за граѓанско образование (2004 – 2016); Catholic Relief Services (2002 – 2004).
 • Новинар: Радио „Канал 4“, главен и одговорен уредник (1992 – 1995); Новинска агенција „ФАКТ“, уредник (1995 – 1996); Неделник „Пулс“, соработник (1996 – 1997).
 • Обуки за: медиумска писменост, дигитални алатки за проверка на факти, нови медиуми, социјални мрежи, заштитат на приватноста на Интернет, анализа на печатени и визуелни медиуми, продукција на вести (Едуино, Метаморфозис, НВО Инфоцентар, ФИООМ, OSCE – ODIHR, British Council, Reuters Foundation); родова еднаквост, женски активизам и лидерство (Прогрес, NDI, FES).