You are here: Matura shtetërore

Matura Shtetërore

Matura shtetërore është një projekt shumë i rëndësishëm në fushën e arsimit.Përgatitjet për zbatimin e tij ishin të shumta, komplekse dhe u zhvilluan për një periudhë të gjatë kohore. Si rezultat, I saj u pregaditën shumë dokumente të rëndësishmë dhe u implementuan disa pilot matura.

Mes vitit 2001-2007, ka pasur shtatë pilotmatura për testimin e maturës shtetërore (gjashtë mostra dhe një kopje të të gjithë popullsisë që përfshinte 17 500 studentë të testuar në dy lëndë).Qëllimi i kësaj pilotmature ka qenë për të fituar njohuri për cilësinë e instrumenteve matëse - teste, për të kontrolluar procedurat për provimin e shtetit dhe testuar IT sistemin për të mbështetur procesin e përgjithshëm të kryerjes së provimeve.

Koncepti për diplomim dhe provimin përfundimtar në shkollat ​​e mesme në Maqedoni është miratuar me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës nr. 11-6099/2 të 10. 10 2005.E njejta dy herë ka pësuar ndryshime dhe plotësime.Sipas këtij dokumenti, provimi i maturës shtetërore përbëhet nga tri pjesë:

  • pjesa e detyrueshme (gjuhë dhe letërsi maqedone ose gjuhë dhe letërsi shqipe ose gjuhë dhe letërsi turke, në varësi të cilës gjuhë nxënësi ndjek udhëzimin)
  • pjesa zgjedhore
  • detyra projektuese.

Në fazën e parë të konceptit të implementimit çdo nxënës jep:

  • lëndët e detyrueshme - gjuhën amtare - eksterne
  • lëndët zgjedhore - gjuhët e huaja ose matematikën/filozofija/estetika - eksterne
  • dy kurse të zgjedhur nga një listë e themeluar nga Koncepti - Intern

Provimet e jashtme të maturës shtetërore i përgatit, organizon dhe zbaton Qendra Shtetërore e Provimeve, provimet interne janë nën kompetencat e shkollës.

Realizimi I maturës shtetërore në Republikën e Maqedonisë tashmë është realitet. Faza e parë e maturës shtetërore, për herë të parë me sukses ishte realizuar në vitin shkollor 2007/2008.

Matura shtetërore është marrë në bazë të programeve specifike, të cilët janë bërë jashtë dhe në bazë të programit mësimor për lëndët përkatëse të përfshira në listën ee maturave.

Matura Shtetërore jepet në dy afate provimesh:afati i provimeve të qershorit dhe të gushtit. Në afatin e gushtit paraqiten ato kandidat te cilët në afatin e qershorit nuk kanë dhënë një pjesë ose krejt provimet e maturës shtetërore ose për arsye të justifikueshme nuk kanë qenë në afatin e qershorit.

Matura Shtetërore në arsimin e mesëm katërvjeçar ka një rol të dyfishtë. Përveç të qenit pjesë e një arsimi të kryer të mesëm, ky provim ka për qëllim të shërbejë për përzgjedhjen e kandidatëve për pranim në studimet universitare.