You are here: Fillimi

13.08.2014 (e mërkur) me fillim nëora 16:00 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje;)
  • Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve (shiko fletëpagesa 1).
  • Punimin seminarik përfundimtar të shtypur në tri kopje
  • Të gjashtë punimet seminarike të regjistruara në CD.

Kandidatët më së voni dy ditë para provimit të paraparë duhet të dorëzojnë fletëparaqitjet për dhënien e provimit pranë Qendrës shtetërore të provimeve personalisht apo përmes faksit 02 3228 866.

Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë fillore certifikatën mund ta tërheqin duke parashtruar fletëpagesën e mjeteve të derdhura me vlerë prej 500,00 denarësh në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve (shiko fletëpagesa 2).

Kandidatët që kanë kryer trajnimin përpara vitit 2010 tek provajderët e akredituar paraprakisht, përveç të sipërpërmendurave duhet të dorëzojnë edhe dëshmi për trajnimin e përfunduar për drejtor në shkollë fillore.

Gjuhë maqedonase dhe letërsi 076 490 310
Gjuhë shqipe dhe letërsi 076 490 310
Gjuhë turke dhe letërsi 076 490 310
Biologji  076 490 316
Kimi  076 490 316
Fizikë  076 490 316
Matematikë  076 346 317
Gjuhë angleze  076 346 318
Gjuhë gjermane 076 346 318
Gjuhë frenge  076 346 318
Gjuhë ruse  076 346 318
Estetikë  076 346 319
Filozofi  076 346 319
Biznes 076 346 319
Histori  076 346 319

15, 16, dhe 17. 07. 2014 – Dorëzimi i ankimimeve ndaj rezultateve nga nxënësit tek shkolla
22.07.2014–Dorëzimi i rezultateve nga ankimimet e shqyrtuara
23.07.2014–Caktimi i terminit për këqyrjen e testeve
24. 07. 2014 – Këqyrja e testeve për kandidatët të cilët janë paraqitur
17 - 24. 07. 2014 – Paraqitja e kandidatëve për sesionin e gushtit

Faqe 1 nga 39