You are here: Fillimi

Од 4-6 март 2015 во хотел „Солун“ Скопје, се одржа Работилница на тема  „Изработка на валидни тестови и испити по странски јазици кои се темелат на Заедничката европска референтна рамка“, организирана од Државниот испитен центар , во соработка со Совет на Европа и Европскиот центар за модерни јазици. Оваа работилница произлезе од заедничката иницијатива на Советот на Европа и  Европскиот центар за модерни јазици  наречена РЕЛАНГ ( Поврзување на испитите по странските јазици со нивоата на постигање на Заедничката европска референтна рамка на јазиците:промовирањето на проверката на квалитетот и поддршка на мобилноста), во рамките на проектот Иновативни методологии и оценување во изучувањето на јазиците.

Во работата на работилницата  учествуваа 25 наставници по странски јазици од јавните средни училишта во Република Македонија, професори од универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, но и советници од Бирото за развој на образованието и  Државниот испитен центар.

Работилницата ја водеа двајца членови од РЕЛАНГ тимот: д-р Јана Берешова, од Универзитетот во Трнава, Р. Словачка  и  Жил Бретон од Одделението за оценување  при  Меѓународниот центар за педагошки студии.  Се работеше на:

- нивелирањето на тежинското ниво на испитните задачи согласно ЗЕРРЈ;
- метриските карактеристики на задачите;
- изработка на задачи за вештината  Слушање;
-оценувањето на отворените задачи  за тестирање на вештината Пишување  и Говорење.

Во периодот што претстои следи имплементирање на добиените нови сознанија во изработката на испитните задачи, но и во оценувањето.

 

 

Më datë 24.02.2015 (të martën ) me fillim në ora  16:00 në lokalet e Qendrës Shtetërore Provimeve do të mbahet provimi për drejtor të shkollave të mesme.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim  (shkarko fletëparaqitjen);
  • Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë 3100 den. Në llogari të Qendrës Shtetërore Provimeve (shiko fletëpagesa 1).

Kandidatët duhet që më së voni deri më 23.02.2015 personalisht ose përmes faksit numër 02 3228 866 të dorëzojnë fletëparaqitjet për provim pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Kandidatët që e kanë përfunduar trajnimin para vitit 2010 pranë provajderëve akredituar më parë, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të parashtrojnë edhe dëshminë  për trajnim përfunduar për drejtor në shkollë të mesme.

Kandidatët që kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë të mesme, certifikatat mund t’i tërheqin me parashtrimin e një fletëpagese në vlerë të 500,00 den. Në llogarinë e Qendrës Shtetërore të Provimeve (shiko fletëpagesa 2).

  • gjuhë maqedonase dhe letërsi, gjuhë shqipe dhe letërsi dhe gjuhë turke dhe letërsi:

pjesa me shkrim 6 qershor me fillim në ora 10

pjesa elektronike më 10  qershor me fillim në ora  8:30

  • gjuhë angleze, gjuhë frënge, gjuhë gjermane dhe gjuhë ruse:

pjesa me shkrim 12 qershor me fillim në ora 10

pjesa elektronike më 13  qershor me fillim në ora  8:30

  • matematikë:

pjesa me shkrim 6 qershor me fillim në ora 10

pjesa elektronike më 16  qershor me fillim në ora  8:30

  • kimi, fizikë, biologji, histori dhe biznes:

pjesa elektronike më 18 dhe 19  qershor me fillim në ora  8:30

Faqe 1 nga 46