You are here: Fillimi

http://www.matura.gov.mk është publikuar konkursi për përzgjedhjen e vlerësuesve të testeve nga provimet eksterne të maturës shtetërore.

Më datë 09.04.2014 (e hënë) me fillim në ora 16:00 në lokalet e Qendrës Shtetërore të Provimeve do të mbahet provimi për drejtor në shkollë fillore.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitjen);
  • Fletëpagesë për provim për drejtorë në shumë 3100 den. Në llogari të Qendrës Shtetërore për Provime ( shiko fletëpagesa 1).

Kandidatët duhet që më së voni deri më 07.04.2014 t’i parashtrojnë personalisht ose përmes faksit numër 02 3228 866 fletëparaqitjet për provim pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Kandidatët që kanë përfunduar trajnimin para vitit 2010 te provajderët e akredituar më parë, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të parashtrojnë edhe dëshminë për trajnim të përfunduar për drejtor në shkollë fillore.

 

Kandidatët që kanë dhënë provimin për drejtor në shkollë fillore , certifikatat mund t’i tërheqin me parashtrimin e një fletëpagese në vlerë të 500,00 den. në llogarinë e Qendrës Shtetërore për Provime (shiko fletëpagesa 2).

Më datë 07.04.2014 (e hënë) me fillim në ora  16:00 në lokalet e Qendrës Shtetërore për Provime  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë të mesme.Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

 

  • Fletëparaqitje për provim  (shkarko fletëparaqitjen);
  • Fletëpagesë për provim për drejtorë në shumë 3100,00 den. Në llogari të Qendrës Shtetërore për Provime (shiko fletëpagesa 1).

 

Kandidatët duhet që më së voni deri më 04.04.14 personalisht ose përmes faksit numër 02 3228 866 të dorëzojnë fletëparaqitjet për provim pranë Qendrës Shtetërore të Provime.

Kandidatët që e kanë përfunduar trajnimin para vitit 2010 te provajderët e akredituar më parë, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të parashtrojnë edhe dëshminë  për trajnim të përfunduar për drejtorë në shkollë të mesme.

Kandidatët  që kanë dhënë provimin për drejtor në shkollë të mesme, certifikatat mund t’i tërheqin me parashtrimin e një fletëpagese në vlerë të 500,00 den. Në llogarinë e Qendrës Shtetërore të Provime (shiko fletëpagesa 2).

Faqe 1 nga 36