You are here: Fillimi

Më datë 12.01.2015 (e hënë ) me fillim në ora  16:00 në lokalet e Qendrës Shtetërore Provimeve do të mbahet provimi për drejtor në shkollë të mesme.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim  (shkarko fletëparaqitjen);
  • Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë 3100 den. Në llogari të Qendrës Shtetërore Provimeve (shiko fletëpagesa 1).

Kandidatët duhet që më së voni deri më 10.01.2015 personalisht ose përmes faksit numër 02 3228 866 të dorëzojnë fletëparaqitjet për provim pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Kandidatët që e kanë përfunduar trajnimin para vitit 2010 pranë provajderëve akredituar më parë, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të parashtrojnë edhe dëshminë  për trajnim përfunduar për drejtor në shkollë të mesme.

Kandidatët që kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë të mesme, certifikatat mund t’i tërheqin me parashtrimin e një fletëpagese në vlerë të 500,00 den. Në llogarinë e Qendrës Shtetërore të Provimeve (shiko fletëpagesa 2).

15.01 viti 2014 (e enjte) me fillim nëora 15:00 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

· Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje;)

· Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve (shiko fletëpagesa 1).

· Punimin seminarik përfundimtar të shtypur në tri kopje

· Të gjashtë punimet seminarike të regjistruara në CD.

Kandidatët më së voni dy ditë para provimit të paraparë duhet të dorëzojnë fletëparaqitjet për dhënien e provimit pranë Qendrës shtetërore të provimeve personalisht apo përmes faksit 02 3228 866.

Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë fillore certifikatën mund ta tërheqin duke parashtruar fletëpagesën e mjeteve të derdhura me vlerë prej 500,00 denarësh në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve (shiko fletëpagesa 2).

Kandidatët që kanë kryer trajnimin përpara vitit 2010 tek provajderët e akredituar paraprakisht, përveç të sipërpërmendurave duhet të dorëzojnë edhe dëshmi për trajnimin e përfunduar për drejtor në shkollë fillore.

Për më shumë informacione drejtohuni në tel.nr.02 3203 130

 

Faqe 1 nga 44