You are here: Fillimi

Më datë 20.10. 2014 (e hënë ) me fillim në ora  16:00 në lokalet e Qendrës shtetërore provimeve do të mbahet provimi për drejtor në shkollë të mesme.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim  (shkarko fletëparaqitjen);
  • Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë 3100 den. Në llogari të Qendrës Shtetërore Provimeve (shiko fletëpagesa 1).

Kandidatët duhet që më së voni deri më 17.10. 2014 personalisht ose përmes faksit numër 02 3228 866 të dorëzojnë fletëparaqitjet për provim pranë Qendrës shtetërore të provimeve.

Kandidatët që e kanë përfunduar trajnimin para vitit 2010 pranë provajderëve akredituar më parë, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të parashtrojnë edhe dëshminë  për trajnim përfunduar për drejtor në shkollë të mesme.

 

Kandidatët që kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë të mesme, certifikatat mund t’i tërheqin me parashtrimin e një fletëpagese në vlerë të 500,00 den. Në llogarinë e qendrës shtetërore të provimeve (shiko fletëpagesa 2).

Më 16.10.2014 (e enjte) me fillim nëora 16:00 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje;)
  • Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve (shiko fletëpagesa 1).
  • Punimin seminarik përfundimtar të shtypur në tri kopje
  • Të gjashtë punimet seminarike të regjistruara në CD.

Kandidatët më së voni dy ditë para provimit të paraparë duhet të dorëzojnë fletëparaqitjet për dhënien e provimit pranë Qendrës shtetërore të provimeve personalisht apo përmes faksit 02 3228 866.

Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë fillore certifikatën mund ta tërheqin duke parashtruar fletëpagesën e mjeteve të derdhura me vlerë prej 500,00 denarësh në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve (shiko fletëpagesa 2).

Kandidatët që kanë kryer trajnimin përpara vitit 2010 tek provajderët e akredituar paraprakisht, përveç të sipërpërmendurave duhet të dorëzojnë edhe dëshmi për trajnimin e përfunduar për drejtor në shkollë fillore.

Në kuadër të marrëveshjes për partneritet mes Komisionit evropian për kulturë dhe Qendrës së gjuhëve moderne, Qendra shtetërore e provimeve më 24-25 shtator viti 2014 në Qendrën evropiane të gjuhëve moderne në Grac, Austri, morri pjesë të takimin e titulluar: Ndërlidhja e provimeve nga gjuhët e huaja me nivelet e arritjeve të kornizës së përbashkët referente evropiane mbi gjuhët. avancimi i kontrollit të cilësisë në arsim dhe mbështetje  mobilitetit (RELANG).

 

Në takim, me ekspertët dhe përfaqësuesit e vendeve tjera pjesëmarrëse, mes të cilave: Armenia, R. e Irlandës, Belgjika, Lituania, Letonia, dhe Republika e Maqedonisë u diskutua mbi situatën me provimet nga gjuhët e huaja në secilin nga vendet e përmendura.
Më 4-6 mars viti 2015, nën organizimin e Qendrës shtetërore të provimeve,  me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe qendrës evropiane të gjuhëve moderne, do të mbahet një punëtori në të cilën do të marrin pjesë mësimdhënës të gjuhëve angleze, frënge, gjermane dhe ruse, përpilues të programeve mësimore,  përpilues të programeve të provimeve, kreatorë të detyrave si dhe vlerësues.
Në kuadër të punëtorisë,  do të punohet në vendosjen e standardeve, krijimin e detyrave të provimit, aplikimi i kritereve për vlerësimin e detyrave të hapura duke i ndjekur parimet e ndërlidhjes së provimeve me Kornizën e përbashkët referente evropiane mbi gjuhët
.

Faqe 1 nga 41