You are here: Fillimi

На 24.12.2014 година (среда) со почеток во 16:00 часот  во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште.

Заинтересираните кандидати, треба да достават:

· Пријава за полагање на испит (симни пријава);

· Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар  (види уплатница 1).

· Завршната семинарска работа во три печатени примероци;

· Шестте  семинарски работи изрежани на CD.

Кандидатите најдоцна два дена пред закажаниот испит треба да ги достават пријавите за полагање до Државниот испитен центар лично или на факс 02 3228 866.

Кандидатите кои го положиле испитот за директор на основно училиште уверението може да го подигнат со приложување на уплатница за уплатени 500,00 денари на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 2).

Кандидатите кои обуката ја завршиле пред 2010 година кај претходно акредитирани провајдери, покрај горенаведеното треба да достават  и доказ за завршена обука за директор на основно училиште.

За повеќе информации обратете се на тел. 02 3203 130

Në linkun http://www.matura.gov.mk në pjesën Matura shtetërore -> Fletëparaqitje për maturë shtetërore janë vendosur fletëparaqitjet për kandidatët që do ti nënshtrohen  matures shtetërore  për vitin shkollor 2014/2015

Më datë 27.11. 2014 (e enjte) me fillim në ora  16:00 në lokalet e Qendrës Shtetërore Provimeve do të mbahet provimi për drejtor në shkollë të mesme.

Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim  (shkarko fletëparaqitjen);
  • Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë 3100 den. Në llogari të Qendrës Shtetërore Provimeve (shiko fletëpagesa 1).

Kandidatët duhet që më së voni deri më 25.11.2014 personalisht ose përmes faksit numër 02 3228 866 të dorëzojnë fletëparaqitjet për provim pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Kandidatët që e kanë përfunduar trajnimin para vitit 2010 pranë provajderëve akredituar më parë, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të parashtrojnë edhe dëshminë  për trajnim përfunduar për drejtor në shkollë të mesme.

Kandidatët që kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë të mesme, certifikatat mund t’i tërheqin me parashtrimin e një fletëpagese në vlerë të 500,00 den. Në llogarinë e Qendrës Shtetërore të Provimeve (shiko fletëpagesa 2).

Faqe 1 nga 43