Управен одбор

СОСТАВ

Управниот одбор на Државниот испитен центар, согласно член 5, став 2 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 142/08, 148/09, 41/14, 55/16 и 142/16), се состои од седум члена од кои еден е претседател, а истите ги именува и разрешува Владата на Република Македонија имајќи ја предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на заедниците на чии јазици и писмо се остварува наставата во основното и средното образование.

Со Решението на Владата на Република Македонија, бр.24-4878/1, доне­се­но на 03.08.2017 година, именувани се претседател и членовина Управ­ни­от од­бор на Државниот испитен центар, во следниот состав:

 1. Претседател на Управниот одбор на Државниот испитен центар
 • Хикмете Селмани, вработена во Министерството за образование и наука
 1. Членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар
 • Билјана Михајловска, вработена во Државниот испитен центар
 • Трајанка Аврамовска, вработена во Државниот испитен центар
 • Мите Стефановски, вработен во Бирото за развој на образованието
 • Лидија Кондинска, вработена во Бирото за развој на образованието
 • Ридван Зеќири, вработен во Центарот за стручно образование и обука
 • Ицко Ѓоргоски, претставник на Интеруниверзитетската конференција

Претседателот и членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од шест години и можат само уште еднаш повторно да бидат именувани.

НАДЛЕЖНОСТИ

Управниот одбор на Државниот испитен центар, согласно член 7 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 142/08, 148/09, 41/14, 55/16 и 142/16), ги има следниве надлежности:

 • годонесувастатутотнаДржавниотиспитенцентар;
 • јадонесувагодишнатапрограма за работа на Државниот испитен центар и ја доставува до Министерството за образование и наука и до Владата наРепубликаМакедонијанајдоцнадо 31 јануари;
 • jадонесувазавршнатасметка;
 • годонесувагодишниотизвештај за работењето на Државниот испитен центар и го доставува до Министерството за образование и наука и до Владата наРепубликаМакедонијанајдоцнадо 31 јануари;
 • давасогласностнаактите за организација и работа и систематизација наработнитеместанаДржавниотиспитенцентар;
 • одлучувапоприговоритево врска со работниот односнавработенитевоДржавниотиспитенцентар;
 • донесуваделовникзасвојата работа и
 • вршидругиработиутврдени со Статутот.