Слободен пристап до информации

Слободен пристап до информаци

Државниот испитен центар согласност член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15 и 55/16), како имател на информации,  го определува за службено лице кое ќе посредува и укажува помош на барателите на информации при остварувањето на нивното право на слободен пристап до информации, лицето:

Тања Андонова Митревска
Контакт телефон: 02 / 3203 – 131

e-mail: tanjaandonovam@dic.edu.mk

Листа на информации од јавен карактер: