Правилници за ЕЕТ

Правилници за средните училишта
Правилник за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во јавните средни училишта.

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во јавните средни училишта.

Правилник за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување на учениците во средните училишта. (Измени и дополни на овој правилник за 2013 тука), (Измени и дополни на овој правилник за 2016 тука ).

Правилник за начинот на изготвување на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во средното училиште, како и начинот на утврдувањето на процентот на најголеми, односно намали отстапувања од добиените показатели.

 

Правилници за основните училишта
Правилник за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на  успехот на учениците во основните училишта.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во основните училишта (измена мај 2013 година).

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на  успехот на учениците во основните училишта (измена јуни 2015 година)

Правилник за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување на учениците во основните училишта. (Измени и дополни на овој правилник од декември 2013 тука)

Правилник за начинот на изготвување на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во основното училиште, како и начинот на утврдувањето на процентот на најголеми, односно намали отстапувања од добиените показатели.

 

 

Упатство за примена на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на предмети за кои не може да се врши екстерно проверување во основните училишта.

Упатство за примена на Правилникот за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценување на предмети за кои не може да се врши екстерно проверување во средните училишта – за наставниците кои се задолжени да водат збирка на докази.