Контакти за ЕЕТ

 *Ве молиме детално да ги разгледате правилниците, упатствата и ЧПП одделот, и потоа ако имате неразјаснети прашања или проблеми да контактирате некое од соодветните лица за контакт наведени подолу.

 

Одговорни лица за ЕЕТ (Електронско Екстерно Тестирање):

Контакт лица од Биро за развој на образованието за процесот на екстерното тестирање:

075/284-332 – Лилјана Самарџиска

070/276-198 – Ајше Ајрудали

Контакт лица од Центар за стручно образование и обука за екстерното тестирање:

078/396-131 – Лепа Трпечевска

Контакт лица од Државен Испитен Центар за екстерното тестирање:

076/484-744 – Емилија Угриновска

076/490-312 – Ќебир Шемши

Контакт лица од секторот Основно и средно во Министерство за образование и наука:

076/298-320 – Абаз Фетиши

076/298-329 – Билјана Алексоска Треневска

071/229-108 – Верица Златановска Пауновска

Контакти за техничка подршка (за софтверот за ЕЕТ):

072/249-619

071/268-464

070/316-722

070/380-307